Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

La Llei qualificada d’educació estableix en l’article 1.2 que tothom té dret a accedir als nivells superiors de l’ensenyament en funció de les seves aptituds, aprofitament i vocació.

Arran de l’adhesió d’Andorra a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, el Govern ha elaborat i aprovat la normativa necessària per a l’adaptació a aquest nou model educatiu en què els itineraris formatius s’han diversificat i flexibilitzat.

Per tal de seguir aquest mandat, és voluntat del Govern regular l’accés als estudis d’ensenyament superior mitjançant una prova d’accés per a persones més grans de 25 anys que fomenti la igualtat d’oportunitats a fi que les persones que, per diversos motius, han abandonat el sistema educatiu sense haver obtingut una titulació acadèmica adequada per accedir a l’ensenyament superior puguin fer-ho.

La prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys queda recollida en diversa normativa en matèria d’ensenyament superior actualment vigent a Andorra, i esdevé necessari regular-ne l’estructura.

El Govern considera que la universitat pública del país, la Universitat d’Andorra (UdA), és la institució d’ensenyament superior que ha d’organitzar la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys. No obstant això, tot i que la responsabilitat de l’elaboració i l’organització d’aquesta prova recau en la Universitat d’Andorra, la participació de l’Agència de la Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) és necessària com a organisme independent que garanteix la qualitat de l’ensenyament superior del Principat.

Aquesta prova ja es duu a terme en l’actualitat al nostre país, però es fa necessari regular-la perquè doni dret a accedir a estudis d’ensenyament superior a qualsevol institució d’ensenyament superior d’Andorra i serveixi com a eina de transparència que possibiliti l’accés a l’ensenyament superior a altres països.

Pel que fa als efectes professionals, la superació d’aquesta prova es considera equivalent al nivell de batxillerat per a l’accés als llocs de treball del sector públic que en requereixin el títol.

D’acord amb aquestes consideracions, a proposta del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, el Govern, en la sessió del 25 d’octubre del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és regular la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys com a via d’accés a l’ensenyament superior per a aquelles persones que no compleixin amb els altres requisits d’accés als estudis d’ensenyament superior, d’acord amb la normativa vigent,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.