Carregant...
 


Decret


L’article 18 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris relaciona les prestacions d’atenció domiciliària del Sistema de serveis socials i sociosanitaris, una de les quals és el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). L’apartat 2 de l’article 18 esmentat defineix el Servei d’Atenció Domiciliària com el servei de caràcter sociosanitari que ofereix a les persones que ho necessiten, a través de professionals del treball social, el treball familiar i la salut, la realització de tasques de cura personal i de suport domèstic, així com de suport a l’autonomia i atenció específica en els processos crònics i invalidants, atesos els recursos, les capacitats i el grau d’autonomia de les persones, per tal que puguin continuar vivint a casa seva, si ho desitgen. Aquest servei també dona suport a les persones i a les seves famílies, i les assessora sobre la cura i els estris tècnics i els altres materials adreçats a prevenir o compensar les pèrdues d’autonomia, i es desenvolupa a l’annex 3, apartat II, lletra b, número i, del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, del 7 de juny del 2017.

D’acord amb la distribució competencial establerta a l’article 33, apartat 3, lletra a, i a l’article 35 de la Llei 6/2014, la competència en relació amb el Servei d’Atenció Domiciliària correspon al Govern, tot i que en podia delegar la gestió als comuns. Tanmateix, els comuns han decidit de no sol·licitar aquesta delegació de la gestió i, atès que els comuns i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària havien prestat fins ara aquest servei, durant els darrers mesos s’ha anat efectuant el traspàs del servei esmentat a favor del Govern, amb el canvi d’adscripció del personal corresponent en els termes establerts a la disposició transitòria cinquena i a la disposició final segona de la Llei 6/2014, cosa que s’ha fet del tot efectiva a partir del mes de juliol del 2017.

Un cop implementat el traspàs del servei i unificat sota la tutela del Govern, és necessari disposar d’una norma jurídica que estableixi i desenvolupi el model de servei que es vol oferir de manera homogènia a tot el territori nacional. Per aquest motiu es promou aquest Reglament, que consta de cinc capítols, dividits en dinou articles, i una disposició addicional.

El capítol primer està dedicat a les disposicions generals, i, en concret els articles 1 a 7 que en formen part defineixen el Servei d’Atenció Domiciliària i en regulen l’objectiu, la naturalesa, els principis d’actuació, les funcions i modalitats, i les persones que en poden ser beneficiàries.

El capítol segon es divideix en els articles 8 i 9, i relaciona els drets i els deures dels usuaris i dels professionals del Servei d’Atenció Domiciliària.

El capítol tercer, mitjançant els articles 9 a 14, incideix en els aspectes organitzatius següents: l’adscripció i la coordinació sociosanitària del Servei d’Atenció Domiciliària, les unitats de valoració i de gestió i seguiment del Servei esmentat, la Comissió d’Avaluació de les Necessitats i dels Suports al Domicili, totes les vicissituds relatives als treballadors familiars, en concret pel que fa a l’homologació derivada del traspàs del servei, i les funcions, les tasques i les activitats que tenen encomanades, i els documents necessaris per tramitar i gestionar el servei.

El capítol quart determina el procediment per accedir al Servei d’Atenció Domiciliària i regula de forma separada el procediment inicial per accedir-hi, el procediment de revisió i el procediment d’urgència, en virtut dels articles 15 a 17, respectivament.

El capítol cinquè, que es desglossa en els articles 18 i 19, fa referència al control i al règim d’infraccions i sancions, d’una banda, i al règim de finançament del Servei d’Atenció Domiciliària, d’altra banda.

Finalment, la disposició addicional estableix els preus del Servei d’Atenció Domiciliària per a l’any 2017.

Ateses les consideracions anteriors, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 15 de novembre de 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Realment regulador del Servei d’Atenció Domiciliària, que entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Servei d’Atenció Domiciliària

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Definició

1. El Servei d’Atenció Domiciliària (d’ara endavant, el SAD) és el servei de caràcter sociosanitari que ofereix a les persones que ho necessiten, a través de professionals del treball social, del treball familiar i de la salut, la realització de tasques de cura personal i de suport domèstic, així com de suport a l’autonomia i d’atenció específica en els processos crònics i invalidants, atesos els recursos, les capacitats i el grau d’autonomia de les persones, per tal que puguin continuar vivint a casa seva si ho desitgen.
LesLleis.com

2. El SAD també dona suport a les persones cuidadores i a les seves famílies sobre la cura, els estris tècnics i els altres materials adreçats a prevenir o compensar les pèrdues d’autonomia.
Article 2. Objectiu

El SAD s’adreça a possibilitar la permanència a la llar de les persones que a causa de la seva discapacitat, d’una situació de dependència o d’una problemàtica personal, familiar o social greu, tenen dificultats per romandre al domicili sense ajut.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.