Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de la classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat hotelera


Exposició de motius

Vista la Llei 13/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic;

La Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic, en l’article 6, defineix els establiments d’allotjament turístic de la modalitat hotelera com a allotjaments situats en edificis constituïts en la seva totalitat per habitacions, estudis o apartaments, i estableix que totes les unitats d’allotjament d’un establiment hoteler han d’estar integrades en la totalitat d’un edifici amb entrada comuna i recepció, i han de reunir els requisits mínims que es determinin reglamentàriament quant a les característiques i el contingut de les estances i la capacitat, així com la prestació i la qualitat dels serveis.

Els establiments hotelers estan constituïts en una unitat empresarial d’explotació, degudament inscrita al Registre de Comerç, dedicada a prestar, amb altres serveis de caràcter complementari o sense, de manera habitual i professional, allotjament a les persones en estances del tipus habitacions, estudis o apartaments situats en un edifici, i sota un règim de funcionament que inclou la neteja diària de totes les unitats i dependències.

L’article 7 d’aquesta mateixa Llei estableix que els establiments hotelers, d’acord amb les seves característiques bàsiques, es distribueixen en quatre grups: hotels, aparthotels, hostals o residències, i pensions.

De la mateixa manera, els articles 6, 8, 9, 10 i 11 faculten el Govern per desplegar reglamentàriament els requisits mínims de cada grup quant a les característiques i el contingut de les habitacions, els apartaments o estudis, les cambres de bany, l’esmorzar, els serveis d’acollida i la capacitat, així com la prestació i la qualitat dels serveis.

L’article 12, de classificació dels establiments hotelers, estableix que els hotels i els aparthotels es classifiquen en cinc categories, que són identificades per estrelles, les quals es poden subdividir en àrees d’avaluació, i que els hostals, residències i pensions es classifiquen en una única categoria.

En el text de la Llei 16/2017 es menciona moltes vegades la paraula qualitat vinculada a qualitat de l’oferta, qualitat dels serveis, nivells de qualitat o servei de qualitat, o simplement la paraula qualitat en el sentit més ampli. Aquesta voluntat del legislador d’incrementar en general la qualitat dels serveis i dels equipaments que s’ofereixen es pretén incorporar en aquest Reglament, de dos maneres ben definides. La primera, a través d’uns criteris d’obligat compliment per obtenir la classificació, adaptats als nous comportaments de viatge dels turistes. La segona, introduint-hi un concepte innovador a l’hora d’atorgar la categoria per estrelles als hotels i als aparthotels: l’avaluació de la reputació en línia.

La disposició transitòria estableix el termini d’adaptació per als establiments hotelers que ja estiguin classificats en la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament.

Aquest Reglament està estructurat en tres capítols, nou seccions, una disposició transitòria i quatre disposicions derogatòries per ordenar millor els seus preceptes i fer-lo, en general, més entenedor.

A proposta del ministre de Turisme, el Govern, en la sessió del dia 25 de juliol del 2018, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat hotelera, que entrarà en vigor el dilluns 3 de setembre del 2018.

Capítol primer. Classificació dels establiments d’allotjament turístic de la modalitat hotelera

Secció primera. Modalitat hotelera

Article 1. Grups de la modalitat hotelera

Els establiments hotelers es distribueixen en quatre grups:
LesLleis.com

1. Hotels
2. Aparthotels
3. Hostals o residències
4. Pensions


Poden utilitzar la denominació corresponent a cada grup els establiments que compleixen com a mínim els requisits establerts en aquest Reglament per ésser classificats en el grup i la categoria corresponents.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.