Carregant...
 
 Avís
Aquest text ha estat modificat per:

  • Reforma del Reglament del Consell General de data 22 de desembre del 2022
Aquesta modificació entra en vigor el 01/02/2023.
Estem treballant per incorporar el nou text refós que en breu estarà disponible a LesLleis.com.
Disculpeu les molèsties.

Reglament del Consell General (Text refós per LesLleis.com)


Títol I. De l’organització del Consell General

Capítol primer. De la sessió constitutiva del Consell General

Article 1

El Consell General es constituirà el quinzè dia posterior a la proclamació dels resultats electorals a les dotze hores del migdia.
Article 2

1. La sessió constitutiva del Consell General serà presidida pel Conseller General de més edat de la Parròquia de Canillo, que serà assistit pel secretari general del Consell General. Actuarà com a secretari el Conseller General de menys edat.
LesLleis.com

2. El Conseller General de més edat de la Parròquia de Canillo, en qualitat de President provisional, declararà oberta la sessió i tot seguit es procedirà a l’elecció de la Sindicatura, d’acord amb l’establert en aquest Reglament.

Capítol segon. Dels Consellers Generals

Article 3

La condició de Conseller General s’adquireix per elecció popular. La plenitud dels drets i deures de conseller general s’adquireix després d’haver presentat la credencial corresponent a la Secretaria del Consell General i d’haver prestat jurament o promesa d’acatament a la Constitució en la primera sessió a què assisteixi.
Article 4

1. Els Consellers Generals tenen el dret i el deure d’assistir a totes les sessions del Consell General i de les comissions en què estiguin integrats, i el dret d’emetre el vot en el Ple i en les comissions de què formin part. Poden fer ús de la paraula, segons les disposicions d’aquest Reglament, després d’haver-la demanat al Síndic General i d’haver-los estat concedida.

2. Els Consellers Generals tenen el dret i el deure de pertànyer a una comissió. Poden assistir, amb veu però sense vot, a les sessions d’aquelles comissions de les quals no formen part. Poden fer ús de la paraula, segons les disposicions d’aquest Reglament, després d’haver-la demanat al President de la Comissió.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.