Carregant...
 

Reglament del Consell General (Text refós per LesLleis.com)


Títol I. De l’organització del Consell General

Capítol primer. De la sessió constitutiva del Consell General

Article 1

El Consell General es constituirà el quinzè dia posterior a la proclamació dels resultats electorals a les dotze hores del migdia.
Article 2

1. La sessió constitutiva del Consell General serà presidida pel Conseller General de més edat de la Parròquia de Canillo, que serà assistit pel secretari general del Consell General. Actuarà com a secretari el Conseller General de menys edat.
LesLleis.com

2. El Conseller General de més edat de la Parròquia de Canillo, en qualitat de President provisional, declararà oberta la sessió i tot seguit es procedirà a l’elecció de la Sindicatura, d’acord amb l’establert en aquest Reglament.

Capítol segon. Dels Consellers Generals

Article 3

La condició de Conseller General s’adquireix per elecció popular. La plenitud dels drets i deures de conseller general s’adquireix després d’haver presentat la credencial corresponent a la Secretaria del Consell General i d’haver prestat jurament o promesa d’acatament a la Constitució en la primera sessió a què assisteixi.
Article 4

1. Els Consellers Generals tenen el dret i el deure d’assistir a totes les sessions del Consell General i de les comissions en què estiguin integrats, i el dret d’emetre el vot en el Ple i en les comissions de què formin part. Poden fer ús de la paraula, segons les disposicions d’aquest Reglament, després d’haver-la demanat al Síndic General i d’haver-los estat concedida.

2. Els Consellers Generals tenen el dret i el deure de pertànyer a una comissió. Poden assistir, amb veu però sense vot, a les sessions d’aquelles comissions de les quals no formen part. Poden fer ús de la paraula, segons les disposicions d’aquest Reglament, després d’haver-la demanat al President de la Comissió.
Article 5

1. Per al compliment de l’activitat parlamentària, els Consellers Generals tenen el dret a que l’Administració Pública els faciliti les dades, informes o documents que obren en el seu poder. La demanda d’informació es realitzarà a través del Síndic General.

2. L’Administració requerida disposarà d’un termini de trenta dies per trametre la documentació sol·licitada o bé permetre al Conseller General l’accés directe a la documentació, justificant aleshores el perquè d’aquest procediment o, en cas contrari, per exposar les raons fonamentades en dret que impedeixen la tramesa o l’accés directe corresponent.

3. En cas que la informació tingui la consideració de reservada o de secreta d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació, la tramesa de la documentació o el seu accés directe seguiran el procediment establert en la referida normativa.

4. Una vegada transcorregut el termini, el Síndic General, a requeriment del conseller general sol·licitant, requerirà de l’Administració el compliment de l’obligació derivada del present article.

5. Si un conseller general considera que no se li ha tramés la documentació requerida o la que se li ha tramés és incompleta, pot formular un complement de demanda. Aquesta es realitzarà mitjançant escrit dirigit a la Sindicatura, i aquesta es tramitarà a través del Síndic General. L’Administració requerida disposarà d’un termini màxim de quinze dies per trametre la documentació sol·licitada o bé permetre al Conseller General l’accés directe a la documentació, justificant aleshores el perquè d’aquest procediment o, en cas contrari, per exposar les raons fonamentades en dret que impedeixen la tramesa o l’accés directe corresponent.

6. Quan les característiques de la documentació sol·licitada ho requereixin, l’Administració requerida podrà permetre al Conseller General sol·licitant l’accés directe a aquesta perquè la estudiï i prengui les notes que consideri escaients. En aquest supòsit, el Conseller General podrà accedir a la documentació acompanyat dels seus assessors, prèviament acreditats al Consell General.

7. Els assessors, als efectes determinats en el paràgraf anterior, hauran d’acreditar-se mitjançant comunicació del Conseller General sol·licitant al Síndic General, el qual ho comunicarà a l’Administració requerida.

8. Els terminis determinats en el present article es computaran amb els dies hàbils que correspongui segons l’administració objecte de la petició d’informació.
Article 6

Els Consellers Generals tenen el deure de complir les funcions i obligacions que els imposa aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.