Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 36/2018, del 20 de desembre, de conglomerats financers


Exposició de motius

La legislació andorrana actual compta amb un conjunt complet de normes sobre la supervisió prudencial de les entitats bancàries, les empreses asseguradores i les empreses d’inversió, considerades individualment, i de les entitats bancàries, les empreses asseguradores i les empreses d’inversió que formin part, respectivament, d’un grup bancari, d’empreses d’assegurances o d’inversió; és a dir, de grups amb activitats financeres homogènies.

En aquest context, després de l’aprovació de la Llei 36/2018, del 20 de desembre, de conglomerats financers (d’ara endavant, “la Llei”), resulta oportú establir normes tècniques de regulació amb vista a conferir una precisió més elevada a la formulació de les obligacions de supervisió addicional previstes a l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei. En concret, és important facilitar més detalls sobre els elements que s’haurien de tenir en compte a l’efecte de presentar informació sobre les operacions intragrup significatives i les concentracions de riscos significatius, així com desenvolupar els diferents mètodes i principis tècnics aplicables al càlcul dels requisits addicionals de solvència previstos en l’apartat 1 de l’article 7. Així mateix, resulta essencial desenvolupar el contingut de les obligacions previstes en la Llei en relació amb els processos de gestió de riscos i els mecanismes de control intern exigides als conglomerats financers.

Amb l’objectiu de cobrir les dites necessitats de concreció, s’aprova aquest Reglament, si bé els requisits que hi estan establerts pel que fa a les entitats regulades o a les societats financeres mixtes de cartera desenvolupen els requisits existents en matèria de solvència, de concentració de riscos i d’operacions intragrup, per la qual cosa no ha de considerar-se que constitueixen una duplicació d’aquests últims.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió del 6 de març del 2019,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 36/2018, del 20 de desembre, de conglomerats financers, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de desenvolupament de la Llei 36/2018, del 20 de desembre, de conglomerats financers

Capítol primer. Objectiu, definicions i àmbit d’aplicació

Article 1. Objectiu

Aquest Reglament té per objecte desenvolupar les disposicions contingudes en la Llei 36/2018, del 29 de desembre, de conglomerats financers (d’ara endavant, la Llei).




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.