Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament que regula el funcionament del Registre Nacional de Voluntats Anticipades


Exposició de motius

La Llei 20/2017, del 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica estableix el dret dels usuaris d’emetre un document de voluntats anticipades. Aquest document constitueix una eina per donar a conèixer els desitjos i voluntats dels usuaris perquè, en un futur, davant de determinades situacions sanitàries en què no estiguin en condicions de poder expressar la seva voluntat, els professionals sanitaris que els assisteixin puguin tenir-los en compte i aplicar-los en la mesura que sigui possible.

La Llei dedica la secció quarta a definir el document de les voluntats anticipades i les seves característiques principals, a crear el Registre Nacional de Voluntats Anticipades i a establir el procediment per atorgar-les.

Així, l’article 15 i el 27 de la Llei estableixen que tota persona de setze anys o més té dret a emetre un document de voluntats anticipades, adreçat als eventuals centres sanitaris o professionals responsables d’atendre-la, en què expressi les seves preferències, indicacions o instruccions que s’han de tenir compte en certes situacions sanitàries, quan aquesta persona no estigui en condicions de poder expressar la seva voluntat.

El mateix article 15 defineix el procediment d’atorgament de les voluntats anticipades i es preveuen dos opcions: l’atorgament per escrit i davant de tres testimonis, majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar, o bé l’atorgament davant de notari. En el primer cas, la Llei preveu que almenys dos d’aquests testimonis no tinguin relació de parentiu fins a segon grau, ni familiar per raó de matrimoni o situació de fet equivalent, ni estiguin vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant. També preveu que puguin ser professionals sanitaris però que no estiguin directament vinculats a la seva assistència directa.

La Llei preveu que, quan l’usuari del sistema sanitari que ha atorgat les voluntats anticipades, o algú en representació seva, entrega al professional sanitari aquest document, la còpia del document s’hagi d’incorporar a la història clínica de l’usuari del sistema sanitari. La persona també pot dipositar el document directament al Registre Nacional de Voluntats Anticipades. En aquest cas, i per tal de facilitar la gestió a l’usuari del sistema sanitari de manera que només li calgui adreçar-se a un únic punt, els responsables del Registre incorporaran una còpia del document a la història clínica de l’usuari.

L’article 17 de la Llei estableix que en qualsevol moment l’atorgant pot revocar o modificar el document de voluntats anticipades i preveu que la darrera versió signada sigui la que tingui efecte. També defineix que, en cas de dubte, la darrera versió és la que rep el centre sanitari o professional de la salut del mateix usuari del sistema sanitari o del seu representant, sense perjudici del deure de consulta del centre o professional sanitari prop del Registre Nacional de Voluntats Anticipades, a l’efecte de comprovar si n’hi ha una altra de més recent.

La Llei estableix l’obligació dels professionals sanitaris de tenir en compte, en la presa de decisions, les voluntats que hagi expressat l’usuari del sistema sanitari plenament competent, malgrat que no estiguin formalitzades en un document de voluntats anticipades. En cas de tenir constància d’aquestes voluntats o preferències, cal que quedin anotades i registrades a la història clínica. La Llei també preveu que els professionals sanitaris anotin a la història clínica de l’usuari del sistema sanitari tota aplicació de les voluntats anticipades de l’usuari.

En l’article 15 de la Llei es crea el Registre Nacional de Voluntats Anticipades, que queda adscrit al ministeri encarregat de la salut.

En la disposició final tercera s’encomana al Govern que desplegui el reglament de funcionament del Registre Nacional de Voluntats Anticipades.

Vist el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de 6 de març del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament que regula el funcionament del Registre Nacional de Voluntats Anticipades, que entrarà en vigor el dia 13 de maig del 2019.

Reglament que regula el funcionament del Registre Nacional de Voluntats Anticipades

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte:
LesLleis.com

- Establir el funcionament del Registre Nacional de Voluntats Anticipades.
- Crear el fitxer automatitzat del Registre Nacional de Voluntats Anticipades en virtut del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.