Carregant...
 


Decret


Decret del 17-4-2020 de modificació temporal i excepcional del Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris durant la situació d’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.

Exposició de motius

La disposició final tercera de la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, encomana al Govern que promogui una modificació de les normes reglamentàries que regulen la prestació econòmica per desocupació involuntària i els ajuts per a l’habitatge de lloguer, amb la finalitat de flexibilitzar els requisits d’accés a aquests ajuts per a les persones que hagin de fer front a un empitjorament de la seva situació econòmica i social com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.

El Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris estableix, en els articles 17 i 18, els ajuts econòmics ocasionals específics per accedir a l’habitatge de lloguer i mantenir-lo, i en l’article 26, els ajuts per desocupació involuntària, i fixa els requisits generals i específics per disposar d’aquestes prestacions.

Vistes les mesures excepcionals adoptades pel Govern per contenir la transmissió comunitària de la pandèmia i l’afectació que poden tenir en la situació econòmica i social de les persones i les famílies a l’hora de fer front a les despeses de primera necessitat, i en compliment de la disposició final tercera de la Llei 3/2020 esmentada, es promou la modificació del Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, addicionant els articles 18 bis i 26 bis, amb la finalitat de flexibilitzar els requisits exigits per concedir aquests ajuts econòmics ocasionals i adaptar-los a les circumstàncies derivades de la situació d’emergència sanitària esmentada, per a les persones que hagin de fer front a un empitjorament de la seva situació econòmica i social com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.

Així, cal destacar que, pel que fa a l’ajut per a l’habitatge de lloguer, s’ha reduït el període de residència legal i efectiva al país per un període de cinc anys exigit i es requereix únicament un període d’un any de residència legal i efectiva al Principat d’Andorra. També s’ha incrementat el llindar econòmic de cohesió social, que passa d’1,2 a 1,3 vegades el salari mínim vigent, i el barem patrimonial fins als 35.000 euros, incrementant-se també el percentatge de participació en l’import de l’ajut, passant del 35% al 40% del preu de la renda mensual pels col·lectius vulnerables i del 30 al 35% per la resta de col·lectius, i incrementant-se en un 10% el barem d’imports màxims dels lloguers segons la unitat de convivència, facilitant que aquelles persones que superin l’import del preu de la renda establert en aquest barem, però reuneixin la resta de requisits establerts, es puguin beneficiar de l’ajut en el percentatge de l’import previst.

Pel que fa a l’ajut per desocupació involuntària per a les persones en situació de desocupació involuntària ocasionada per la crisi sanitària, s’adapten els requisits de manera que se’n poden beneficiar les persones que han estat acomiadades a partir del 13 de març del 2020; les persones que van desistir del seu lloc de treball entre el 17 de febrer del 2020 i el 14 de març del 2020 per incorporar-se a una altra feina després del 14 de març del 2020, però no es va poder fer efectiva la seva incorporació degut a la situació d’emergència sanitària; i les persones que realitzen una activitat per compte propi i que han cessat la seva activitat laboral, per tancament definitiu de l’empresa per motius aliens a la seva voluntat, a comptar del 13 de març del 2020. En aquests tres casos, les persones es poden beneficiar d’aquest ajut sempre que la situació econòmica i social hagi empitjorat com a conseqüència directa de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2.

Altrament, s’han adaptat els requisits relatius al període de cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, els quals han estat reduïts. També s’ha suprimit el període d’inscripció al Servei d’Ocupació i el compromís d’inserció activa i s’ha reduït el termini per resoldre la sol·licitud, que passa de dos mesos a deu dies.

A més, per a ambdós ajuts econòmics ocasionals, s’ha reduït el volum de documentació que cal adjuntar, per facilitar la seva tramitació i s’ha impulsat l’ús de mitjans telemàtics per presentar les sol·licituds, d’acord amb les recomanacions i indicacions de les autoritats sanitàries.

Ateses les consideracions esmentades, el Govern, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, en la sessió del dia 17 d’abril del 2020, aprova aquest Decret de modificació temporal del Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.