Carregant...
 


Decret


Decret del 13-5-2020 d’aprovació del Reglament que regula l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar.

Atès que l’article 14 de la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 (d’ara endavant, “Llei 3/2020”) estableix la reducció de la renda en tots els contractes d’arrendament de locals per a negoci, en percentatges del 100%, el 80% o el 50%, segons si les activitats s’han suspès completament, han estan sotmeses a un règim de guàrdia o permanència, o han estat obertes, respectivament;

L’article 36 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 (d’ara endavant, “Llei 5/2020”) modifica els criteris de la reducció de la renda dels locals per a negoci. Així mateix, aquesta norma concreta la durada i la reducció progressiva dels percentatges durant el període de desescalament a partir del moment en què la suspensió obligatòria deixi de ser vigent i estableix que en el cas de les activitats suspeses la durada de la reducció serà de tres mesos, en les activitats sotmeses a guàrdia o permanència serà de dos mesos i en les activitats obertes serà d’un mes. Així mateix, exclou de l’accés a les mesures de reducció de la renda contractual les empreses que només porten a terme l’activitat durant la temporada d’hivern.

D’altra banda, l’article 38 de la Llei 5/2020 estableix la reducció del 20% de la renda dels habitatges de lloguer durant el període d’emergència sanitària a les persones assalariades concernides per la suspensió temporal de contractes de treball o la reducció de la jornada, degudament justificades. Així mateix, estén aquesta mesura durant el mateix període per a les persones assalariades acomiadades com a conseqüència de l’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2 mentre no tinguin feina i percebin l’ajut econòmic per desocupació involuntària. També poden disposar d’aquesta reducció les persones que exerceixen una activitat per compte propi que hagi estat suspesa, tant obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, i les que estiguin sotmeses a un règim de guàrdia o permanència fins que el Govern decideixi el contrari per decret, amb el benentès que un cop la suspensió obligatòria o el règim de guàrdia o permanència deixin de ser vigents, cal justificar una davallada significativa de la xifra de negoci.

Atès que la disposició final cinquena de la Llei 5/2020 estableix ajuts per als propietaris de locals comercials i habitatges que hagin vist reduïts substancialment els ingressos de la seva unitat familiar de convivència com a conseqüència de les mesures en matèria d’arrendaments esmentades en els paràgrafs anteriors, en els termes que es determinin per la via reglamentària;

Aquest ajut, malgrat tractar-se d’un ajut econòmic ocasional de serveis socials, a causa del seu caràcter temporal i extraordinari, requereix un reglament específic. Amb aquest objectiu s’aprova aquest Reglament, que fixa els requisits que han de complir les persones beneficiàries, el procediment de sol·licitud i la quantia i la durada de l’ajut, d’acord amb els principis de solidaritat i de corresponsabilitat.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, el Govern, en la sessió del 13 de maig del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament que regula l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar amb motiu de les mesures excepcionals per l’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament que regula l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar amb motiu de les mesures excepcionals per l’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és regular els requisits que han de complir les persones beneficiàries, el procediment de sol·licitud i la quantia i la durada de l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i d’habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar amb motiu de les mesures temporals i excepcionals establertes per la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 i la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.