Carregant...
 

Reglament del Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

El Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social (en endavant, “Programa”), té per objecte pal·liar temporalment de manera àgil i immediata les conseqüències de l’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2 en el mercat laboral, mitjançant el foment de la contractació temporal de les persones demandants d’ocupació inscrites al Servei d’Ocupació d’Andorra (en endavant, “SOA”) en situació de recerca de feina.
Article 2. Règim jurídic

1. El Programa desenvolupa les previsions establertes al Reglament de l’ocupació, aprovat pel Decret del 12-2-2020, especialment als articles del 28 al 32, pel que fa a la convocatòria, el procediment per a la tramitació i la resolució de les sol·licituds, com també amb referència al recurs, la revisió, la revocació i la restitució, i la renúncia, i els adequa a les conseqüències de l’esmentada situació derivada de l’emergència sanitària.
LesLleis.com

2. La relació laboral que s’estableix entre els àmbits organitzatius de l’Administració general i de l’Administració de justícia, i les persones demandants d’ocupació en recerca de feina inscrites al Servei d’Ocupació seleccionades per acollir-se al Programa, és la de relacions laborals d’inclusió sociolaboral regulades a l’article 2, apartat 3, lletra a, de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, a la qual són aplicables les disposicions d’aquest Reglament i, amb caràcter subsidiari, en el que no estigui expressament previst, les disposicions de la Llei de relacions laborals esmentada.

Mitjançant la relació laboral d’inclusió sociolaboral es pretén oferir la possibilitat de donar ocupació als col·lectius de persones inscrites en recerca de feina al SOA i l’adquisició de competències laborals per part d’aquestes persones, amb la finalitat d’obtenir un impacte positiu en termes d’inclusió, de dotar-les dels recursos econòmics necessaris per mantenir la cobertura sanitària i d’atendre les seves necessitats bàsiques a canvi d’un treball temporal.

Les disposicions de l’article 14, apartat 4, de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals no són aplicables a la relació laboral que s’estableix entre els àmbits organitzatius de l’Administració general i de l’Administració de justícia i les persones beneficiàries del Programa.

3. La relació laboral que s’estableix entre el Consell General, les entitats parapúbliques, les societats públiques o les entitats socials sense afany de lucre que fan treballs per a la inclusió social o laboral de les persones al Principat d’Andorra, i les persones demandants d’ocupació en recerca inscrites al Servei d’Ocupació seleccionades per acollir-se al Programa, es regula per la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals. El Departament d’Ocupació i Treball queda exonerat de qualsevol qüestió que pugui sorgir en la relació laboral entre l’organisme o l’entitat de què es tracti i la persona beneficiària del Programa.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.