Carregant...
 


Decret


Decret del 28-10-2020 de modificació del Decret del 14-10-2020 pel qual s’aprova el Reglament del Comitè Científic SARS-CoV-2.

Exposició de motius

El 14 d’octubre del 2020 es va aprovar el Decret pel qual es crea el Comitè Científic SARS-CoV-2, que regula, entre altres aspectes, el funcionament, la composició i les funcions del Comitè. El Comitè Científic va quedar integrat per experts de diversos àmbits de la salut amb la finalitat d’assessorar el Govern en els darrers avenços mèdics, diagnòstics, científics i tecnològics en la lluita contra el SARS-CoV-2.
LesLleis.com

Vista l’evolució actual de la pandèmia i les necessitats de disposar de mecanismes àgils i flexibles en les tasques d’assessorament i posterior presa de decisions en matèria d’avenços mèdics, diagnòstics, científics i tecnològics en la lluita contra el SARS-CoV-2, es considera convenient modificar la composició del Comitè Científic SARS-CoV-2 i, consegüentment, el Decret del 14-10-2020 pel qual s’aprova el Reglament del Comitè Científic SARS-CoV-2.

A proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 28 d’octubre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.