Carregant...
 

Decret 50/2021, del 17 de febrer del 2021


Decret 50/2021, del 17-2-2021 pel qual s’aprova el Reglament de la Taula Nacional de l’Habitatge.

Exposició de motius

El Govern, mitjançant Decret del 10 de juliol del 2019, va aprovar la creació d’una taula nacional de l’habitatge com a òrgan consultiu i de participació en l’àmbit de l’habitatge, per contribuir al diagnòstic de la situació existent al nostre país, al disseny de propostes adreçades a la millora d’aquesta situació i a fer el seguiment de les actuacions que s’emprenguin.

La disposició addicional primera de la Llei 15/2020, del 26 de novembre, de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu encomana al Govern la modificació de la composició de la Taula Nacional de l’Habitatge, perquè inclogui com a participants un representant del Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA) i un representant de l’Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris (ACU).

Alhora, s’hi introdueixin modificacions puntuals derivades de la reestructuració del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, aprovades mitjançant el Decret 17/2021, del 20 de gener, de reestructuració i delimitació de competències d’aquest Ministeri.

Tot i que l’abast de la modificació esmentada es limita a la composició de la Taula Nacional de l’Habitatge, per garantir la seguretat jurídica i facilitar la consulta de la norma reglamentària s’aconsella de no promoure una norma reglamentària en què s’estableixin només les disposicions que es reformen, sinó d’aprovar un nou Reglament de la Taula Nacional de l’Habitatge, per bé que la majoria de les disposicions romanguin invariades en relació amb les del Reglament del 10 de juliol del 2019.

Ateses les consideracions esmentades i a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, el Govern, en la sessió del dia 17 de febrer del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de la Taula Nacional de l’Habitatge, que entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de la Taula Nacional de l’Habitatge

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és:

a) Crear la Taula Nacional de l’Habitatge (d’ara endavant, “la Taula”) com a òrgan consultiu i de participació sobre les polítiques d’habitatge.
b) Regular l’adscripció, les funcions, la composició i el funcionament de la Taula esmentada.

Article 2. Adscripció

La Taula s’adscriu als ministeris competents en matèria d’afers socials, ordenament territorial, estadística, finances, medi ambient, agricultura i sostenibilitat, i turisme.
Article 3. Funcions

La Taula té les funcions següents:

a) Contribuir a detectar, definir i elaborar propostes d’actuació referents a les polítiques nacionals d’habitatge.
b) Assessorar en tots els aspectes relacionats amb l’habitatge que li sotmetin a consideració el Govern i els comuns.
c) Contribuir a coordinar les actuacions que efectuen les entitats públiques i privades en matèria d’habitatge i col·laborar-hi.
d) Informar dels avantprojectes de reglaments relacionats amb l’habitatge.
e) Participar en l’establiment d’indicadors relacionats amb el mercat de l’habitatge.
f) Promoure activitats d’estudi i difusió de les polítiques relacionades amb l’habitatge.
g) Les altres funcions consultives i assessores que el Govern li encarregui en matèria d’habitatge.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.