Carregant...
 

Decret 594/2023, del 29 de desembre del 2023


Decret 594/2023, del 29-12-2023, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Exposició de motius

Vist el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals;

Vista la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres;

Vist el Decret, del 23 de setembre del 2015, d’aprovació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals;

Atès que la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres introdueix modificacions a la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals;

Tenint en compte que aquestes modificacions requereixen el desenvolupament de disposicions específiques per complementar les modificacions legislatives establertes, es necessari modificar el Reglament existent de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i derogar l’anterior per tal de garantir més claredat i seguretat jurídica en l’aplicació de l’impost.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 29 de desembre del 2023, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, que entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i serà aplicable en relació amb els períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2024.

Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i les seves modificacions en relació amb les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris d’aquest impost, així com el sistema de gestió, de liquidació i de control del tribut.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en les lleis esmentades i altres disposicions que resultin aplicables.
Article 2. Obligats tributaris

Estan sotmeses a les obligacions establertes en aquest Reglament les persones físiques, les persones jurídiques i totes les entitats que tinguin la condició d’obligats tributaris, d’acord amb el que determina la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
Article 3. Registre tributari

1. El ministeri encarregat de les finances ha de portar un registre tributari que inclogui els obligats tributaris que obtinguin rendes subjectes a l’impost. Els obligats tributaris que obtinguin rendes procedents d’activitats econòmiques hauran de complir les formalitats censals previstes per als empresaris i professionals.

2. Els obligats tributaris han de disposar d’un número de registre tributari (NRT), que coincidirà amb el número d’identificació administrativa (NIA) precedit de la lletra “E”. Aquest NRT l’han d’incloure en totes les declaracions, comunicacions o escrits que presentin davant l’Administració tributària.

Es podrà sol·licitar l’obtenció de l’NRT mitjançant el model normalitzat que faciliti l’Administració tributària. A aquest efecte, l’obligat tributari ha d’aportar el passaport o el document que acrediti el NIA, segons els casos.
Article 4. Designació del representant fiscal

1. Quan el ministeri encarregat de les finances ho requereixi, els obligats tributaris no-residents fiscals estan obligats a nomenar, en el termini establert a l’article 6, apartat 2 de la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, una persona física o jurídica amb residència a Andorra perquè els representi davant del mateix ministeri en relació amb les seves obligacions per aquest impost.

L’obligat tributari o el seu representant han de presentar al ministeri encarregat de les finances el nomenament del representant en el termini d’un mes a partir de la data d’aquest nomenament. El nomenament l’ha d’establir per escrit l’obligat tributari.

2. En la designació hi han de constar:

a) els noms i les adreces de l’obligat tributari no resident fiscal i del representant fiscal;
b) l’acceptació del nomenament per part del representant fiscal;
c) el compromís per part del representant de complir les formalitats i els deures tributaris relatius a l’impost sobre la renda de no- residents fiscals, o que es puguin derivar d’altres impostos d’àmbit estatal o comunal, si escau;
d) la data a partir de la qual entra en vigor la representació i, si escau, la durada de la mateixa.


S’adjunta al document de designació una còpia del passaport o el document d’identitat del representant i del representat.

3. L’obligat tributari no resident o el seu representant ha de presentar el nomenament, segons el model que aprovi el Govern, davant del ministeri encarregat de les finances.
Article 5. Revocació del representant fiscal

1. L’obligat tributari no resident fiscal pot substituir el representant nomenat, revocant la representació donada, i nomenant un nou representant, d’acord al procediment al que es refereix l’article anterior.

2. El representant també pot renunciar unilateralment a exercir les funcions de representant. Ha de comunicar a l’Administració la seva renúncia després d’haver-ho comunicat a l’obligat tributari. En aquest cas, l’obligat tributari ha de nomenar un nou representant si continua obtenint rendes provinents d’activitats desenvolupades dins del territori andorrà.

3. La revocació del representant fiscal es fa segons el model que aprovi el Govern, relatiu a la revocació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.