Carregant...
 

Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus


El Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya,

Convençuts que el medi ambient s’ha de protegir en l’interès de la salut i el benestar de les generacions presents i futures;

Expressant el desig de reforçar les relacions en matèria de medi ambient i, en particular, de desenvolupar la cooperació en el trasllat de residus entre el Principat d’Andorra i Espanya i garantir, així, un nivell elevat de protecció del medi ambient i de la salut humana;

Tenint present l’esperit, els principis, els objectius i les disposicions del Conveni de Basilea, del 22 de març de 1989, sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació;

Prenent en consideració que el Reglament (CEE) núm. 259/93 del Consell, de l’1 de febrer de 1993, relatiu a la vigilància i el control dels residus a l’interior, a l’entrada i a la sortida de la Comunitat Europea, és aplicable als trasllats de residus, tant dins de la Unió Europea com a l’entrada i a la sortida;

Tenint en compte que l’assenyalat Reglament autoritza els estats membres de la Unió Europea a celebrar individualment acords o arranjaments bilaterals per a l’eliminació i la valorització de residus determinats; en el cas de residus destinats a ser valoritzats amb la finalitat d’evitar qualsevol interrupció de tractament de residus, i en el cas de residus no valoritzables destinats a l’eliminació quan el país d’expedició no disposi o no pugui adquirir raonablement la capacitat tècnica, ni les instal·lacions necessàries per a l’eliminació dels residus de manera ambientalment racional;

Tenint en compte també que els acords o arranjaments bilaterals assenyalats han de ser comunicats a la Comissió de la Unió Europea abans de la seva conclusió;

Tenint en consideració l’Acord de cooperació entre Andorra i la Comunitat Europea signat a Brussel·les el 15 de novembre del 2004, en especial l’article 2, que fa referència a l’àmbit de cooperació en matèria de medi ambient;

Considerant la importància de regular la vigilància i el control dels trasllats de residus de forma que es tingui en compte la necessitat de preservar, protegir i millorar la qualitat del medi ambient;

Considerant que el Principat d’Andorra només disposa d’algunes instal·lacions per a la valorització i l’eliminació dels residus de les llistes verda (annex II) i taronja (annex III) de l’esmentat Reglament de la Unió Europea, però no en posseeix d’altres;

Considerant que és molt convenient i important aplicar el principi de proximitat geogràfica en tot el que sigui relatiu al trasllat de residus, en particular quan la destinació dels residus sigui l’eliminació, i la utilització dels mètodes i les tecnologies més adequats per garantir un nivell elevat de protecció del medi ambient i de la salut pública;

Considerant que a Espanya hi ha instal·lacions adequades per a la gestió dels residus esmentats, segons els mètodes ambientalment racionals i segurs;

Han acordat el que segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.