Carregant...
 

Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del dels Estats Units d’Amèrica relatiu al repartiment del comís dels instruments i dels productes del delicte


El Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica (d’ara endavant “les parts”)

Reconeixent l’interès mutu del Govern del Principat d’Andorra i del Govern dels Estats Units d’Amèrica de privar els delinqüents dels seus beneficis il·lícits;

Reconeixent que tant el Principat d’Andorra com els Estats Units d’Amèrica són part del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, fet a Nova York el 15 de novembre del 2000, i del Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d’estupefaents i de substàncies psicòtropes, fet a Viena el 20 de desembre de 1988;

Reconeixent que els convenis de les Nacions Unides esmentats estipulen la col·laboració en la localització, la congelació, l’embargament i el comís o la confiscació dels productes de l’activitat delictiva;

Afirmant que res en les disposicions d’aquest Acord ha de perjudicar de cap manera les disposicions i els principis de la cooperació internacional establerts en els convenis esmentats i que aquest Acord té la intenció també de realçar l’efectivitat de la cooperació internacional prevista en aquests convenis;

Desitjant millorar encara més l’efectivitat de l’acció policial en ambdós jurisdiccions en la investigació, l’enjudiciament i la repressió del delicte i en la localització, la congelació, l’embargament i el comís o la confiscació dels actius relacionats amb el delicte, ja siguin el seus productes o els seus instruments; i

Desitjant també crear un marc per compartir la disposició d’aquests actius;

Han acordat el que segueix:
Article 1
Definició dels termes
Als efectes d’aquest Acord:

1. “Actius” significa diners i propietats de tot tipus, materials o immaterials, mobles o immobles, tangibles o intangibles i els documents o instruments jurídics que evidenciïn la titularitat o l’interès en aquestes propietats, que, de conformitat amb una ordre de confiscació:

a) representin els productes d’un delicte o els actius d’un valor equivalent; o

b) representin els instruments d’un delicte.

2. “Confiscació” que inclou “comís”, significa una decisió imposada per un tribunal en seguiment d’un procés relatiu a un o diversos delictes (inclòs el comís sense condemna) que tingui com a resultat la privació permanent d’actius, o d’un import equivalent al valor d’aquests actius, en benefici d’una part.

3. “Cooperació” significa la col·laboració prestada per una part a l’altra que ha contribuït o ha facilitat la confiscació dels actius, inclosa, sense que sigui limitativa, la cooperació descrita en els articles 7, 13, 18 a 20, 26 i 27 del Conveni de les Nacions Unides sobre la delinqüència organitzada transnacional de l’any 2000, i en l’apartat 4 de l’article 5, l’article 7, l’apartat 1 de l’article 9, i els articles 11 i 17 del Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d’estupefaents i de substàncies psicòtropes de 1988; i

4. “Resolució” significa la decisió escrita de confiscació que és ferma i no està subjecta a apel·lació judicial.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.