Carregant...
 

Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la cooperació tècnica i a l’assistència mútua en matèria de protecció civil i a la integració dels equips de socors andorrans en els equips de socors francesos durant les seves intervencions fora del territori francès en cas de catàstrofes naturals o d’accidents tecnològics greus


El Govern del Principat d’Andorra, d’una part,

i

El Govern de la República Francesa, de l’altra part,

d’ara endavant “les parts”,

Desitjosos de reforçar les relacions tradicionals d’amistat i de bon veïnatge entre França i Andorra,

Considerant que el foment i el progrés de la recerca científica i tècnica, com també l’assistència mútua en cas de catàstrofe o d’accident greu, són d’interès comú;

Han convingut les disposicions següents:
Article 1

Segons aquest Acord, s’entén per:

- “Situació d’emergència”, la situació en què un esdeveniment especial o corrent ha sobrevingut o pot ocórrer de manera imminent en el territori d’una de les parts i té, o pot tenir, conseqüències importants per a les persones, els béns o el medi ambient.

- “Riscos especials”, els riscos d’ocurrència feble i de gravetat forta per a les persones, els béns o el medi ambient.

- “Riscos corrents”, els riscos d’ocurrència forta i de gravetat feble o mitjana per a les persones, els béns o el medi ambient.

- “Part requeridora”, la part que sol·licita l’assistència de l’altra part.

- “Part requerida”, la part que rep la demanda d’assistència.

- “Administració competent”, els serveis encarregats, per cada una de les parts, de dur a terme les disposicions d’aquest Acord.

- “Equips d’assistència”, els membres dels equips de socors o els experts encarregats de prestar l’assistència i dotats dels mitjans apropiats. Aquests equips poden ser constituïts per di-
verses unitats.

- “Objecte d’equipament”, el material, els vehicles i l’equipament personal de base destinats a ser utilitzats pels equips d’assistència.

- “Mitjans de socors”, els elements d’equipament suplementaris i altres mercaderies específiques de la missió destinats a ser utilitzats pels equips d’assistència.

- “Béns d’explotació”, les mercaderies necessàries per utilitzar els objectes d’equipaments i aprovisionar els equips d’assistència.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.