Carregant...
 

Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne dels Països Baixos per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l’evasió i l’elusió fiscals


El Principat d’Andorra

i

el Regne dels Països Baixos,

Desitjant promoure les seves relacions econòmiques mútues i millorar la cooperació en matèria fiscal,

Amb la voluntat de concloure un conveni per eliminar la doble imposició amb relació als impostos sobre la renda i sobre el patrimoni sense generar oportunitats per a la no imposició o per a la imposició reduïda mitjançant l’evasió o l’elusió fiscals (incloent-hi un ús abusiu dels convenis internacionals que tinguin com a objectiu obtenir desgravacions previstes en aquest Conveni pels beneficis indirectes de residents d’estats tercers),

Han convingut el següent:

Capítol I. Àmbit d’aplicació del conveni

Article 1. Persones concernides

1. Aquest Conveni s’aplica a les persones que són residents d’un o dels dos estats contractants.

2. A l’efecte d’aquest Conveni, les rendes obtingudes per o a través d’una entitat o acord que es consideri, totalment o parcialment, com fiscalment transparent de conformitat amb la legislació nacional de qualsevol dels Estats contractants i que estiguin formades o organitzades:

a) En qualsevol dels Estats contractants; o
b) En un Estat que tingui un acord en vigor que contingui una disposició per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb l’Estat contractant del que procedeixen les rendes, beneficis o guanys,


es consideraran com a rendes d’un resident d’un Estat contractant, però només en la mesura en què les rendes es considerin, a efectes d’imposició per aquest Estat, com a rendes d’un resident d’aquest Estat.

Les disposicions d’aquest apartat no s’interpretaran en cap cas de manera que afectin al dret d’un Estat contractant a gravar als residents de tal Estat contractant.
Article 2. Impostos coberts

1. Aquest Conveni s’aplica als impostos sobre la renda i sobre el patrimoni exigibles per cadascun dels estats contractants o de les seves subdivisions polítiques o entitats locals, sigui quin sigui el seu sistema d’exacció.

2. Es consideren impostos sobre la renda i sobre el patrimoni els que graven la totalitat de la renda o la totalitat del patrimoni, o qualsevol part de la renda o el patrimoni, inclosos els impostos sobre guanys procedents de l’alienació de béns mobles o immobles, els impostos sobre l’import global de sous o salaris pagats per empreses i els impostos sobre plusvàlues.

3. Els impostos actuals als quals s’aplica el Conveni són, en particular:

a) Al Regne dels Països Baixos:
(i) L’impost sobre la renda (de inkomstenbelasting);
(i) L’impost sobre els salaris (de loonbelasting);
(iii) L’impost sobre les societats (de vennootschapsbelasting) inclosa la participació del Govern en els beneficis nets de l’explotació dels recursos naturals recaptats en virtut de la Llei de Mines (de Mijnbouwwet);
(iv) L’impost sobre els dividends (de dividendbelasting);
(v) La retenció a compte (de bronbelasting);
(a partir d’ara denominats “impostos neerlandesos”);

b) Al Principat d’Andorra:


4. El Conveni també s’aplica a qualsevol impost de naturalesa idèntica o anàloga que s’estableixi després de la signatura d’aquest Conveni i que s’afegeixi als ja existents o els substitueixi. Les autoritats competents dels estats contractants es notifiquen les modificacions substancials que s’hagin introduït en les seves legislacions fiscals.

Capítol II.- Definicions

Article 3. Definicions generals

1. En el marc d’aquest Conveni, tret que del context se n’infereixi una interpretació diferent:

a) les expressions “Estat contractant” i “l’altre Estat contractant” designen el Regne dels Països Baixos, respecte als Països Baixos, o el Principat d’Andorra, respecte a Andorra, segons el context;
b) el terme “Països Baixos” designa la part europea del Regne dels Països Baixos, inclòs el seu mar territorial i qualsevol zona més enllà del seu mar territorial i adjacent al mateix en la qual el Regne dels Països Baixos, de conformitat amb el dret internacional, exerceix jurisdicció o drets de sobirania;
c) el terme “Andorra” significa el Principat d’Andorra i, emprat en sentit geographic, designa el territori del Principat d’Andorra;
d) el terme “persona” comprèn les persones físiques, les societats i qualsevol altre agrupament de persones;
e) el terme “societat” designa qualsevol persona jurídica o qualsevol entitat que es consideri com una persona jurídica a efectes impositius;
f) el terme “empresa” s’aplica a l’exercici de qualsevol activitat econòmica;
g) les expressions “empresa d’un Estat contractant” i “empresa d’un altre Estat contractant” designen, respectivament, una empresa explotada per un resident en un Estat contractant i una empresa explotada per un resident en l’altre Estat contractant;
h) el terme “tràfic internacional” designa qualsevol transport efectuat per una nau o una aeronau excepte quan la nau o l’aeronau operin únicament entre punts situats en un Estat contractant i l’empresa que opera la nau o l’aeronau no sigui una empresa d’aquest Estat;
i) el terme “autoritat competent” significa:
(i) en el cas dels Països Baixos, el ministre encarregat de les finances o el seu representant autoritzat;
(ii) en el cas d’Andorra, el ministre encarregat de les finances o el seu representant autoritzat;

j) el terme “nacional”, en relació amb un Estat contractant, significa:
(i) en el cas dels Països Baixos, qualsevol persona física que tingui la nacionalitat del Regne dels Països Baixos i qualsevol persona jurídica, societat o associació constituïda de conformitat amb la legislació vigent als Països Baixos;
(ii) en el cas d’Andorra, qualsevol persona física que tingui la nacionalitat andorrana i qualsevol persona jurídica, societat o associació constituïda de conformitat amb la legislació vigent a Andorra;

k) el terme “activitat econòmica” inclou la prestació de serveis professionals i la realització d’altres activitats de naturalesa independent;
l) el terme “fons de pensions reconegut” d’un Estat significa una entitat o acord establert en aquest Estat Contractant que rep un tractament com a una persona a part en virtut de la legislació fiscal d’aquest Estat, i que està generalment exempt d’impostos sobre la renda en el susdit Estat i
(i) que ha estat establert i s’opera exclusivament o gairebé exclusivament per administrar o proporcionar beneficis de jubilació i complementaris o beneficis addicionals a persones físiques i que està regulat com a tal per aquest Estat o per una de les seves subdivisions polítiques o autoritats locals; o
(ii) que ha estat establert i s’opera exclusivament o gairebé exclusivament a fi d’invertir fons per al benefici d’entitats o acords esmentats en el subapartat (i).


2. Per a l’aplicació del Conveni en tot moment per part d’un Estat contractant, qualsevol terme que no hi estigui definit té, llevat que del context se n’infereixi una interpretació diferent, el significat que en aquell moment li atribueixi la legislació d’aquest Estat pel que fa als impostos que són objecte del Conveni, de manera que prevaldrà el significat donat per la legislació fiscal d’aquest Estat per damunt del significat donat al terme per les altres branques del dret d’aquest Estat.
Article 4. Resident

1. En el marc d’aquest Conveni, l’expressió resident d’un Estat contractant significa qualsevol persona que, d’acord amb la legislació d’aquest Estat, està subjecta a imposició en aquest Estat en virtut del seu domicili, residència o qualsevol altre criteri de naturalesa anàloga, i s’aplica tant a aquest Estat com a totes les seves subdivisions polítiques o entitats locals.

2. Tota persona que no sigui una persona física estarà subjecta a imposició:

a) Als Països Baixos, si la persona és un resident dels Països Baixos a l’efecte de l’impost de societats;
b) a Andorra, si la persona és un resident d’Andorra a l’efecte de l’impost de societats;


sempre que els ingressos obtinguts per aquesta persona es considerin, en virtut de les lleis d’aquest Estat, com ingressos d’aquesta persona i no com ingressos dels beneficiaris, membres o participants de la susdita persona; fins i tot si, conforme a aquelles lleis, tot o part dels mateixos estan exempts d’impostos.

3. No obstant, les disposicions dels apartats 1 i 2, l’expressió resident d’un Estat contractant no inclou les persones que estan subjectes a l’impost en aquest Estat exclusivament per rendes d’origen o patrimoni situat en aquest Estat.

4. Quan, d’acord amb les disposicions de l’apartat 1, una persona física és resident en ambdós estats contractants, la seva situació s’ha de resoldre de la manera següent:

a) Aquesta persona es considera resident únicament en l’Estat on disposa d’un habitatge permanent a la seva disposició; si disposa d’un habitatge permanent en ambdós estats, es considera resident únicament de l’Estat on manté vincles personals i econòmics més estrets (centre d’interessos vitals);
b) Si no es pot determinar l’Estat on aquesta persona té el centre d’interessos vitals, o si no té habitatge permanent a la seva disposició en cap dels estats, es considera resident únicament de l’Estat on sojorna de manera habitual;
c) Si aquesta persona sojorna de manera habitual en ambdós estats o si no sojorna de manera habitual en cap dels dos, es considera únicament resident de l’Estat del qual posseeix la nacionalitat;
d) Si aquesta persona posseeix la nacionalitat d’ambdós estats o si no posseeix la nacionalitat de cap dels dos, les autoritats competents dels estats contractants han de resoldre la qüestió de comú acord.


5. Quan una persona diferent d’una persona física és, de conformitat amb les disposicions de l’apartat 1, resident dels dos estats contractants, les autoritats competents dels estats contractants han d’establir de mutu acord l’Estat contractant del qual la persona esmentada serà considerada resident a efectes del Conveni, atesa la seva seu de direcció efectiva, el lloc on està establerta o constituïda i qualsevol altre factor rellevant. A manca de tal acord, aquesta persona no tindrà dret a cap benefici o exempció previstos en aquest Conveni excepte en la mesura i la manera que pugui ser acordat per les autoritats competents dels Estats Contractants.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.