Carregant...
 

Sentència 99-2019 del TSJA. Caducitat del procediment d’inspecció. Prescripció del dret a liquidar l’impost de societats de l’exercici 2012.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: El procediment d’inspecció excedeix dels 12 mesos per dilacions atribuïbles a l’obligat tributari per no aportar la documentació en el termini requerit o aportar-la de forma incompleta.

L’inici del procediment d’inspecció es va notificar a l’agent dins del termini de tres anys des de la data límit de presentació de l’autoliquidació corresponent. Per tant no havia prescrit el dret de l’Administració a determinar el deute tributari.

Resolució: Confirma sentència recorreguda (26/2019 de 17 d’abril) i desestima el recurs d’apel·lació presentat de part.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 1000056/2018
Núm. Rotlle: TSJA-0000046/2019

SENTÈNCIA 99-2019

PARTS :

Apel·lant: M. SA
Representant: Sra. CFL
Advocat: Sr. MCR

Apel·lat: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. IOM
Advocada: Sra. EVC

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL

President:
Magistrats:
Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Sr. Bernard PLAGNET
Sra. Elsa PUIG MUÑOZ

Andorra la Vella, vint-i-quatre d’octubre de dos mil dinou.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 1000056/2018.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent la magistrada Sra. Elsa PUIG MUÑOZ, la qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La societat M., SA va interposar demanda jurisdiccional contra la resolució de Resolució de la Comissió Tècnica Tributària núm. 242369/2018, de data 21 de setembre del 2018, que desestima el recurs interposat contra l’Acta de conformitat emesa per la Direcció adjunta d’inspecció tributària del 28 de maig del 2018, en el marc del procediment d’inspecció per a l’impost sobre societat per als exercicis 2012 a 2015, l’impost general indirecte per als exercicis 2013 a 2015 i, l’impost sobre la renda de no residents per als exercicis 2014 a 2015 i, de la qual resultava una liquidació per un import de 30.626,10 euros.

2.- En la sentència 26/2019 de 17 d’abril, el Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda promoguda per l’agent.

3.- En el seu escrit d'apel·lació la societat M., SA estima en substància:

- la resolució de la Comissió Tècnica Tributària és incongruent i s’ha vulnerat el tràmit d’audiència;

- el procediment havia caducat;

- ha prescrit el dret a liquidar l’impost de societats per a l’exercici de 2012.

La societat ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions.

4.- En la seva contesta, el GOVERN estima en substància:

- la societat agent va incomplir reiteradament els nombrosos requeriments de la Inspecció, o bé els va atendre de forma parcial, ço que va motivar continues suspensions del termini, i, en conseqüència, el procediment no havia caducat;

- no ha prescrit el dret de l’Administració a percebre el impost de societats de l’exercici 2012;

- l’agent va gaudir del tràmit d’audiència, va fer al·legacions, i ha estat en tot moment informat de les actuacions inspectores, sense haver patit cap mena d’indefensió.

El GOVERN ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions.

5.- Trameses les actuacions a aquesta Sala, s’ha designat la magistrada ponent i han quedat vistes les actuacions per a deliberar i decidir.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Competència

El Tribunal Superior, Sala Administrativa, és competent per conèixer del recurs, en aplicació de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.

Segon.- Prèviament, s’ha de presentar un breu resum dels fets a l’origen del litigi.

La Inspecció Tributària va iniciar un procediment inspector a la societat agent el 18/04/2016 (foli 47 de les actuacions), a la vegada que la requeria per tal que en el termini de 10 dies presentés:

- el llibre registre de factures rebudes i el llibre registre de factures emeses, ambdós en suport electrònic, corresponents als exercicis 2013 i 2014;
- els comptes anuals dels exercicis 2012, 2013 i 2014


Aquest requeriment (EXP/2016/COM/00XX_001) fou rebut per l’agent el 22/04/2016 (foli 48).

Per diligència de 13/07/2016 (foli 49) es deixava constància que s’havia incomplert el requeriment, i que aquest incompliment podia ser constitutiu d’una infracció simple.
LesLleis.com

El 18/07/2016 es fa un segon requeriment a la societat M., SL (EXP/2016/COM/00XX_003), tot recordant que pot incórrer en una infracció simple (foli 50). Aquest segon requeriment fou rebut el 03/08/2016 (foli 51).

Per diligències de 29/09/2016 i 19/10/2016 es constatà el nou incompliment de l’agent (folis 52 i 54), aquesta última rebuda per l’interessat el 25/10/2016 (foli 57), i, a la documentació inicialment sol·licitada s’afegia, a més, un nou requeriment (EXP/2016/COM/00XX_006) en relació a:

- els extractes bancaris dels exercicis 2012, 2013 i 2014 de totes les entitats bancàries establertes a Andorra, i/o els certificats emesos per les entitats bancàries que no es disposa de més comptes dels facilitats o que la societat no té compte obert a l’entitat bancària;
- documentació de les cotitzacions efectuades durant els mateixos períodes 2012, 2013 i 2014 a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).


Finalment, el 17/11/2016 compareix davant la Inspecció de Tributs un representant de M., SL i lluirà part de la documentació requerida. En aquest mateix acte la Inspecció recorda a la societat agent la documentació pendent de lliurar, o bé en reclama de nova (foli 58 i següents):

- l’extracte bancari en format digital (Excel);
- els documents acreditatius de les cotitzacions a la CASS pel període 2012-2014;
- els comptes anuals corresponents als exercicis 2012, 2013 i 2014;
- els majors corresponents als exercicis 2012, 2013 i 2014;
- els contractes de serveis existents entre M. i parts vinculades o tercers;
- la documentació de suport immobilitzat, i
- els llibres de factures rebudes i emeses per el període 2013-2014


El 30/11/2016 la Inspecció deixa constància del correu electrònic rebut del representat de l’agent, excusant-se per no haver facilitat la documentació requerida (foli 61).

El 03/01/2017 el representant de M., SL torna a comparèixer davant la Inspecció (folis 62 i següents) i lliura part de la documentació que li fou requerida, quedant constància de la documentació que restava pendent de presentar en la diligència d’aquesta mateixa data:

- l’extracte bancari en format digital (Excel);
- els majors corresponents als exercicis 2012, 2013 i 2014;
- els contractes de serveis existents entre M. i parts vinculades o tercers;
- la documentació de suport immobilitzat, i
- els llibres de factures rebudes i emeses per el període 2013-2014


A la vista de la documentació aportada fins aleshores, el 24/01/2017 la Inspecció Tributària adreça un nou requeriment (NOT1600XX804, foli 64) d’aportació de documentació a l’agent, en el qual, a més de posar-se de manifest l’incompliment del requeriment anterior, s’inclou la petició d’altres documents, i es relacionen, tots ells:

- llibre registre de factures emeses del període 2012-2014 en format electrònic;
- llibre registre de factures rebudes del període 2012-2014 en format electrònic;
- detall dels moviments inclosos en els comptes comptables o compte major dels exercicis 2012 a 2014 en format electrònic:
- documentació suport del immobilitzat inclòs en l’actiu pels exercicis 2012 a 2014;
- declaracions a la CASS de l’any 2015 (exercici 2014);
- contracte de lloguer, documentació de suport i justificants de pagaments dels moviments inclosos en els comptes inclosos sota el concepte 621;
- els extractes bancaris dels exercicis 2012, 2013 i 2014 de totes les entitats bancàries establertes a Andorra, i/o els certificats emesos per les entitats bancàries que no es disposa de més comptes dels facilitats o que la societat no té compte obert a l’entitat bancària.


El 30/01/2017 el representant de la societat agent remet un correu electrònic a la Inspecció al qual s’adjunta part de la documentació requerida. En aquesta mateixa data es deixa constància d’aquest fet (foli 66) i es relaciona la documentació que encara manca per lliurar:

- la documentació en suport de l’immobilitzat;
- declaracions a la CASS de l’any 2015;
- contractes de serveis existents entre M. i parts vinculades o tercers;
- l’extracte bancari en format Excel.


El 9/06/2017, s’amplien las diligències inspectores a l’impost de societats pel període 2015 i l’impost general indirecte de l’any 2015, i es requereix a l’agent per la que presenti la següent documentació (NOT1600XX05 foli 68):

- llibre diari 2015 en format Excel;
- llibre inventari de l’immobilitzat 2015 en format Excel;
- comptes anuals 2015 en format PDF;
- comptes majors 2015 en format PDF;
- llibre registre factures emeses 2015 en format Excel
- llibre registre factures rebudes 2015 en format Excel;
- extractes bancaris de l’exercici 2015 de totes les entitats bancàries establertes a Andorra, i/o els certificats emesos per les entitats bancàries que no es disposa de més comptes dels facilitats o que la societat no té compte obert a l’entitat bancària en format Excel;
- documents de cotització a la CASS exercici 2015 en format PDF.


No consta a les actuacions en quina data es va notificar a l’interessat aquest requeriment, tot i que del quadre que s’inclou al seu recurs d’apel·lació (pàgina 5) es reconeix haver-ho rebut el 20/06/2017.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.