Carregant...
 

Sentència 33/2023 del TSJA. Intercanvi informació fiscal. Determinació de la residència de la persona concernida. Justificació de la sol·licitud.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: L’objecte, indirecte, del plet és si les peticions d’intercanvi d’informació procedents de l’Agència tributaria espanyola han de ser ateses o no per l’Administració.

El Tribunal rebutja els arguments formulats per l’administrat en el seu recurs en base a:

  • Disposar d’un certificat de residència fiscal a Andorra no fa improcedent la tramesa de la informació sol·licitada per l’Agència tributaria espanyola. Les dades que es sol·liciten poden ser rellevants als efectes del procediment d’inspecció espanyol i és en el marc d’aquell procediment on l’interessat podrà presentar els elements justificatius de la seva residència efectiva.
  • Així mateix la sol·licitud tramesa per l’Agència tributaria espanyola descriu amb suficient precisió els fets que la motiven i, per tant, la petició d’intercanvi fiscal es considera suficientment justificada a efectes del Conveni.
Resolució: Confirma la sentència recorreguda (Tribunal unipersonal del Batlle de 9 de març de 2023) i desestima el recurs d’apel·lació presentat per l’apel·lant.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Núm. de Protocol: 2000012/2023
Núm. de Rotlle: TSJA-0000033/2023

SENTÈNCIA 33-2023

PARTS:

Apel·lant: Sr. TTT
Representant: Sra. HDB
Advocat: Sr. RPD

Apel·lat: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. VAX
Advocat: Sr. LBA

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Magistrades: Sra. Elsa PUIG MUÑOZ
Sra. Alexandra CORNELLA SOLÀ

Andorra la Vella, el 21 de juny de 2023.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 2000012/2023.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La representació del Sr. TTT va interposar demanda contra el GOVERN, en què impugnava la resolució del Ministeri de Finances de 7 de febrer de 2023, en virtut de la qual es va desestimar el recurs d’oposició formulat per l’interessat contra dues peticions d’intercanvi d’informació amb sol·licitud prèvia procedents de l’Agència tributària espanyola.

2.- La sentència de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles de 9 de març de 2023 ha desestimat la demanda i ha declarat que la resolució administrativa impugnada és ajustada a dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa.

3.- La representació de la part agent ha interposat recurs d’apel·lació contra l’esmentada sentència de la Batllia, el qual es fonamenta, en síntesi, en les següents al·legacions:

a) El requeriment d’informació és improcedent, ja que l’interessat és resident fiscal al Principat i no pot ser gravat per la Hisenda espanyola respecte dels rendiments de capital obtinguts a Andorra.
b) No es justifica que la informació sol·licitada sigui rellevant i les dades facilitades no són suficients per deduir la residència fiscal a Espanya del recurrent.


4.- La representació del Govern s’ha oposat al recurs i ha sol·licitat que es confirmi íntegrament la sentència apel·lada, en base als següents arguments:

a) El certificat de residència fiscal a Andorra constitueix una presumpció iuris tantum, i no impedeix que les autoritats espanyoles sol·licitin la informació que considerin rellevant als efectes del Conveni per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal.
b) La sol·licitud tramesa per l’Agència tributària espanyola compleix els requisits de l’article 5 de la Llei 10/2017, i l’Administració andorrana no ha de comprovar les declaracions presentades per l’autoritat requeridora, la qual assumeix la responsabilitat respecte de la seva veracitat.
c) L’objecte d’aquest procediment no és la determinació de la residència fiscal de l’interessat, sinó verificar que la sol·licitud compleix els requisits legals per tal de trametre la informació sol·licitada.

LesLleis.com

5.- Trameses les actuacions a aquesta Sala, s’ha designat el magistrat ponent i han quedat vistes les actuacions per a deliberar i decidir.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat