Carregant...
 

Apèndix relatiu a la definició de “productes originaris” i als mètodes de cooperació administrativa ImageMostra redacció anterior, vigent del 28/06/1990 al 30/06/1999
Títol primer.
Definició de la noció de “Productes Originaris”

Article 1 Image Image
Per a l’aplicació de les disposicions que figuren en l’article 11 paràgraf 1 de l’acord, es consideren com a productes originaris del Principat d’Andorra:

a) els productes minerals extrets del seu sòl;
b) els productes del regne vegetal que s’hi cullen;
c) els animals vius que hi han nascut i s’hi han criat;
d) els productes procedents d’animals vius que s’hi crien;
e) els productes de la caça o de la pesca que s’hi practiquen;
f) els productes obtinguts al Principat d’Andorra mitjançant l’elaboració o la transformació de productes inclosos en els punts a) a e), encara que s’hagin utilitzat altres productes per a llur fabricació, amb la condició que els productes que no s’ha obtingut al Principat d’Andorra només hagin intervingut en aquesta fabricació de manera accessòria.


Mostra afectació, vigent des de l’01/12/1995
Article 1

1. Per derogació de les regles d’origen que figuren en l’article primer de l’apèndix de l’acord, els animals vius que figuren en l’annex de la present decisió es consideren com a originaris del Principat d’Andorra quan es tracta d’animals originaris de la Comunitat el pes viu dels quals, en importar-los al Principat d’Andorra és inferior a 80 kg i que han estat criats al Principat d’Andorra durant un període mínim de 8 mesos, amb reserva de les condicions que s’enuncien en la present decisió.

2. La prova de l’origen comunitari dels animals s’ha de fer mitjançant la utilització del certificat d’origen previst a l’article 48 del reglament (CEE) núm. 2454/93 de la Comissió que fixa certes disposicions d’aplicació del reglament (CEE) núm. 2913/92 del Consell que estableix el codi de duanes comunitari (Diari Oficial núm. L 253 de data 11.10.1993, p.1). Aquest certificat ha de fer esment, de manera clara, a la identificació individual posada sobre cada vedell en aplicació de l’article 5 de la Directiva 92/102/CEE del Consell del 27 de novembre de 1992 relativa a la identificació i l’enregistrament dels animals. (Diari Oficial núm. L 355 de data 5.12.1992, p.32)

Article 2

La derogació prevista a l’article primer es refereix a la quantitat anyal d’animals vius que figuren en l’annex de la present decisió, exportats del Principat d’Andorra, durant el període que va del primer de juliol al 30 de juny de l’any següent.

Afectació dels articles 1 i 2 de la Decisió núm. 2/95 del Comitè Mixt CE-Andorra, del 6 de novembre de 1995, referent a la derrogació de la definició de la noció de productes originaris per tenir en compte la situació particular de la cria bovina al Principat d’Andorra.


Mostra redacció anterior, prèvia a l’entrada en vigor
Article 1

Per a l’aplicació de les disposicions que figuren en l’article 11 paràgraf 1 de l’acord, es consideren com a productes originaris del Principat d’Andorra:

a) els productes del regne vegetal que s’hi cultiven;
b) els animals vius que hi neixen i que s’hi crien;
c) els productes que deriven d’animals vius pertanyents a la ramaderia;
d) els productes de la caça o de la pesca que s’hi practiquen;
e) els productes obtinguts a Andorra mitjançant l’elaboració o la transformació de productes inclosos en els punts a) a d), encara que s’hagin utilitzat altres productes per a llur fabricació, amb la condició que els productes que no s’han obtingut a Andorra només hagin intervingut en aquesta fabricació de manera accessòria.


Substituït el text per l’article 2 de la Decisió núm. 3/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 12 de juliol de 1991, que modifica l’annex I i l’apèndix de l’acord.Títol II.
Mètodes de cooperació administrativa

Article 2 Image Image

1. Els productes originaris en el sentit del present apèndix poden acollir-se, a l’hora d’ésser importats en la Comunitat, al benefici de l’acord si es presenta:

a) sia un certificat de circulació de les mercaderies EUR.1, anomenat més endavant “certificat EUR.1”. El model del certificat EUR.1 figura en l’annex 2 del present apèndix;
b) sia una factura que comporti la declaració de l’exportador prevista en l’annex 3 del present apèndix establerta per tot exportador per a qualsevol tipus de tramesa que consisteixi en un o uns quants paquets i que contingui productes originaris que no sobrepassin el valor total de 3.000 ecus.


2. Els productes indicats tot seguit, originaris en el sentit del present apèndix, poden acollir-se a l’acord, a l’hora d’ésser importats a la Comunitat, sense que s’hagi de presentar un dels documents assenyalats en el paràgraf 1:

a) productes que fan l’objecte de petites trameses dirigits a particulars per particulars i el valor dels quals no és superior a 215 ecus;
b) productes que es troben en els equipatges personals dels viatgers i el valor dels quals no és superior a 600 ecus.


Aquestes disposicions només són aplicables mentre es tracti d’importacions desproveïdes de tot caràcter comercial, declarades com a conformes a les condicions requerides per a l’aplicació de l’acord, i que no hi hagi cap dubte quant a la sinceritat d’aquesta declaració.

Són considerades com a desproveïdes de tot caràcter comercial les importacions que presentin un caràcter ocasional i que concerneixin únicament mercaderies reservades a la utilització personal o familiar dels destinataris o dels viatgers. Aquestes mercaderies no han de reflectir, a causa de llur naturalesa i quantitat, cap intenció d’ordre comercial.

3. Fins al 30 d’abril de 1991 inclòs, l’ecu que s’ha d’utilitzar com a moneda nacional d’un país donat és el contravalor en moneda nacional d’aquest país de l’ecu en data 3 d’octubre de 1988. Per cada període següent de dos anys, és el contravalor en moneda nacional d’aquest país de l’ecu en el primer dia laborable del mes d’octubre de l’any que precedeix aquest període de dos anys.

4. Les sumes en moneda nacional de l’Estat d’exportació que equivalen a les sumes expressades en ecus són fixades per l’Estat d’exportació i comunicades a les altres parts en l’acord. Quan aquestes sumes són superiors a les sumes fixades per l’Estat d’importació, aquest les accepta si la mercaderia és facturada en la moneda de l’Estat d’exportació.

Si la mercaderia és facturada en la moneda d’un altre Estat membre de la Comunitat, l’Estat d’importació reconeix la suma notificada pel país concernit.

Mostra afectació, vigent des de l’01/12/1995
Article 3

1. Per derogació a l’article 2, paràgraf 1, lletra b) de l’apèndix de l’acord, els animals que han obtingut el seu origen al Principat d’Andorra en virtut de la present decisió han d’anar acompanyats d’un certificat de circulació de mercaderia EUR.1 que faci esment, a la casella “observacions”, a la data de llur importació al Principat d’Andorra, de llur pes en el moment de ser importats, i també de la menció següent “Animals criats a Andorra - decisió núm. ../.. . Certificat(s) d’origen núm. (s)............”, i d’una fotocòpia del(s) certificat(s) inicial(s).

Els animals encara han de dur, en el moment de la posada en lliure pràctica a la Comunitat, les marques d’identificació individuals que els han col·locat les autoritats comunitàries i que s’indiquen en els certificats d’origen.

2. Les autoritats del Principat d’Andorra realitzen els controls de les exportacions que preveu l’article 2 i trameten, cada trimestre, a la Comissió un llistat de les quantitats per a les quals s’han establert certificats de circulació de mercaderia EUR.1 sobre la base de la present decisió.

Afectació de l’article 3 de la Decisió núm. 2/95 del Comitè Mixt CE-Andorra, del 6 de novembre de 1995, referent a la derrogació de la definició de la noció de productes originaris per tenir en compte la situació particular de la cria bovina al Principat d’Andorra.


Mostra redacció anterior, prèvia a l’entrada en vigor
Article 2

1. Els productes originaris en el sentit del present apèndix poden acollir-se, a l’hora d’ésser importats en la Comunitat, al benefici de l’acord si es presenta:

a) sia un certificat de circulació de les mercaderies EUR.1, anomenat més endavant “certificat EUR.1”. El model del certificat EUR.1 figura en l’annex 2 del present apèndix;
b) sia una factura que comporti la declaració de l’exportador prevista en l’annex 3 del present apèndix establerta per tot exportador per a qualsevol tipus de tramesa que consisteixi en un o uns quants paquets i que contingui productes originaris que no sobrepassin el valor total de 2.820 ecus.


2. Els productes indicats tot seguit, originaris en el sentit del present apèndix, poden acollir-se a l’acord, a l’hora d’ésser importats a la Comunitat, sense que s’hagi de presentar un dels documents assenyalats en el paràgraf 1:

a) productes que fan l’objecte de petites trameses dirigits a particulars per particulars i el valor dels quals no és superior a 200 ecus;
b) productes que es troben en els equipatges personals dels viatgers i el valor dels quals no és superior a 565 ecus.


Aquestes disposicions només són aplicables mentre es tracti d’importacions desproveïdes de tot caràcter comercial, declarades com a conformes a les condicions requerides per a l’aplicació de l’acord, i que no hi hagi cap dubte quant a la sinceritat d’aquesta declaració.

Són considerades com a desproveïdes de tot caràcter comercial les importacions que presentin un caràcter ocasional i que concerneixin únicament mercaderies reservades a la utilització personal o familiar dels destinataris o dels viatgers. Aquestes mercaderies no han de reflectir, a causa de llur naturalesa i quantitat, cap intenció d’ordre comercial.

3. Fins al 30 d’abril de 1991 inclòs, l’ecu que s’ha d’utilitzar com a moneda nacional d’un país donat és el contravalor en moneda nacional d’aquest país de l’ecu en data 3 d’octubre de 1988. Per cada període següent de dos anys, és el contravalor en moneda nacional d’aquest país de l’ecu en el primer dia laborable del mes d’octubre de l’any que precedeix aquest període de dos anys.

4. Les sumes en moneda nacional de l’Estat d’exportació que equivalen a les sumes expressades en ecus són fixades per l’Estat d’exportació i comunicades a les altres parts en l’acord. Quan aquestes sumes són superiors a les sumes fixades per l’Estat d’importació, aquest les accepta si la mercaderia és facturada en la moneda de l’Estat d’exportació.

Si la mercaderia és facturada en la moneda d’un altre Estat membre de la Comunitat, l’Estat d’importació reconeix la suma notificada pel país concernit.

Modificat per l’article 1 de la Decisió núm. 8/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 31 de desembre de 1991, que modifica les quantitats expressades en ecus que figuren a l’article 2 de l’apèndix relatiu a la definició de “productes originaris” i als mètodes de cooperació administrativa.Article 3 Image

1. El certificat EUR.1 és lliurat per les autoritats duaneres del Principat d’Andorra en el moment de l’exportació de les mercaderies a les quals fa referència. Resta a la disposició de l’exportador tan bon punt l’exportació real és efectuada o assegurada.

2. El lliurament del certificat EUR.1 és efectuat per les autoritats duaneres del Principat d’Andorra si les mercaderies que s’han d’exportar poden ésser considerades com a productes originaris del Principat d’Andorra en el sentit de l’article 1 del present apèndix.

3. El certificat EUR.1 només es pot lliurar si és susceptible de constituir el títol justificatiu per a l’aplicació del règim preferencial previst en l’acord.

La data de lliurament del certificat EUR.1 s’ha d’indicar en la casella dels certificats EUR.1 reservada a la duana.

4. A títol excepcional, el certificat EUR.1 també es pot lliurar després de l’exportació de les mercaderies a les quals fa referència, quan aquest no ha estat lliurat en el moment de l’exportació per causa d’errors, omissions involuntàries o circumstàncies particulars.

Els certificats EUR.1 lliurats a posteriori han d’anar encapçalats per una de les mencions següents:

“EXPEDIDO A POSTERIORI”, “UDSTEDT EFTERFOLEGENDE”, “NACHTRÄGLICH AUSGESLLT”, “EJDOHEM EJ SXM cRSEQXM”, “ISSUED RETROSPECTIVELY”, “DELIVRE A POSTERIORI”, “RILASCIATO A POSTERIORI”, “AFGEGEVEN A POSTERIORI”, “EMITIDO A POSTERIORI”, “EMES A POSTERIORI”, “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, “UTFÄRDAT I EFTERHAND”.

5. En cas de robatori, de pèrdua o de destrucció d’un certificat EUR.1, l’exportador pot reclamar a les autoritats duaneres del Principat d’Andorra que l’han lliurat un duplicat establert d’acord amb els documents d’exportació que estan en llur possessió. En el duplicat que es lliuri en aquests casos ha de constar una de les mencions següents:

“DUPLICADO”, “DUPLIKAT”, “DUPLIKAT”, “AMSICQAUO”, “DUPLICATE”, “DUPLICATA”, “DUPLICATO”, “DUPLICAAT”, “SEGUNDA VIA”, “DUPLICAT”, “KAKSOISKAPPALE”, “DUPLIKAT”.

El duplicat on ha de figurar la data del certificat EUR.1 original entra en vigor en aquesta data.

6. Les mencions referides en els paràgrafs 4 i 5 s’afegeixen a la casella “observacions” del certificat EUR.1.

7. A fi de verificar si es compleixen les condicions evocades al paràgraf 2, les autoritats duaneres del Principat d’Andorra tenen la facultat de reclamar qualsevol peça justificativa o de procedir a tot tipus de control que considerin adient.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/07/1991 al 30/12/1996
Article 3

1. El certificat EUR.1 és lliurat per les autoritats duaneres del Principat d’Andorra en el moment de l’exportació de les mercaderies a les quals fa referència. Resta a la disposició de l’exportador tan bon punt l’exportació real és efectuada o assegurada.

2. El lliurament del certificat EUR.1 és efectuat per les autoritats duaneres del Principat d’Andorra si les mercaderies que s’han d’exportar poden ésser considerades com a productes originaris del Principat d’Andorra en el sentit de l’article 1 del present apèndix.

3. El certificat EUR.1 només es pot lliurar si és susceptible de constituir el títol justificatiu per a l’aplicació del règim preferencial previst en l’acord.

La data de lliurament del certificat EUR.1 s’ha d’indicar en la casella dels certificats EUR.1 reservada a la duana.

4. A títol excepcional, el certificat EUR.1 també es pot lliurar després de l’exportació de les mercaderies a les quals fa referència, quan aquest no ha estat lliurat en el moment de l’exportació per causa d’errors, omissions involuntàries o circumstàncies particulars.

Els certificats EUR.1 lliurats a posteriori han d’anar encapçalats per una de les mencions següents:

“EXPEDIDO A POSTERIORI”, “UDSTEDT EFTERFOLEGENDE”, “NACHTRÄGLICH AUSGESLLT”, “EJDOHEM EJ SXM cRSEQXM”, “ISSUED RETROSPECTIVELY”, “DELIVRE A POSTERIORI”, “RILASCIATO A POSTERIORI”, “AFGEGEVEN A POSTERIORI”, “EMITIDO A POSTERIORI”, “EMES A POSTERIORI”.

5. En cas de robatori, de pèrdua o de destrucció d’un certificat EUR.1, l’exportador pot reclamar a les autoritats duaneres del Principat d’Andorra que l’han lliurat un duplicat establert d’acord amb els documents d’exportació que estan en llur possessió. En el duplicat que es lliuri en aquests casos ha de constar una de les mencions següents:

“DUPLICADO”, “DUPLIKAT”, “DUPLIKAT”, “AMSICQAUO”, “DUPLICATE”, “DUPLICATA”, “DUPLICATO”, “DUPLICAAT”, “SEGUNDA VIA”, “DUPLICAT”.

El duplicat on ha de figurar la data del certificat EUR.1 original entra en vigor en aquesta data.

6. Les mencions referides en els paràgrafs 4 i 5 s’afegeixen a la casella “observacions” del certificat EUR.1.

7. A fi de verificar si es compleixen les condicions evocades al paràgraf 2, les autoritats duaneres del Principat d’Andorra tenen la facultat de reclamar qualsevol peça justificativa o de procedir a tot tipus de control que considerin adient.

Modificats els apartats 4 i 5 per l’annex del Protocol, del 20 de juny de 1996, de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra després de l’Adhesió de la República d’Austria, de la República de Finlàndia i del Regne de Suècia a la Unió Europea.Article 4

1. El certificat EUR.1 únicament es lliura si l’exportador o, sota la seva responsabilitat, el seu representant habilitat, presenta una demanda per escrit segons la fórmula establerta pel model que figura en l’Annex 2 del present apèndix i que ha d’emplenar-se com resta establert en aquest apèndix.

2. Les autoritats duaneres del Principat d’Andorra tenen la responsabilitat de controlar que la fórmula evocada al paràgraf 1 sigui degudament emplenada. Verifiquen sobretot si la casella reservada a la designació de les mercaderies ha estat emplenada de manera que exclogui qualsevol possibilitat d’adjunció fraudulenta. Per això, la desginació de les mercaderies s’ha d’indicar sense interlínia. Quan la casella no estigui totalment emplenada, s’ha de traçar una línia horitzontal a sota de l’última ratlla, i barrar la part que no s’ha emplenat.

3. En constituir el certificat EUR.1 el títol justificatiu per a l’aplicació del règim aranzelari preferencial previst per l’acord, es competència de les autoritats duaneres del Principat d’Andorra prendre les disposicions necessàries per a verificar l’origen de les mercaderies i controlar les altres disposicions del certificat EUR.1.

4. Quan un certificat EUR.1 és lliurat segons l’article 3 paràgraf 4 del present apèndix, després de l’exportació efectiva de les mercaderies a les quals fa referència, i pel que fa a la demanda evocada en el paràgraf 1, l’exportador ha de:

- indicar el lloc i la data de l’expedició de les mercaderies a les quals fa referència el certificat EUR.1,

- acreditar que no s’ha lliurat cap certificat EUR.1 en exportar-se les mercaderies concernides i, alhora, precisar-ne les raons.

Article 5

1. El certificat EUR.1 s’estableix respectant la fórmula, el model de la qual figura a l’annex 2 del present apèndix. Aquesta fórmula s’imprimeix en una o més llengües de les utilitzades en l’acord. El certificat EUR.1 s’estableix en una d’aquestes llengües i segons les disposicions del dret intern del Principat d’Andorra; si es fa a mà, s’ha d’omplir amb tinta i amb caràcters d’impremta.

2. El format del certificat EUR.1 és de 210 x 297 mil·límetres; una tolerància màxima de 5 mil·límetres de menys i de 8 mil·límetres de més es pot admetre pel que fa a la llargada. El paper utilitzat serà de color blanc sense pastes mecàniques, encolat per a l’escriptura i d’un pes mínim de 25 grams per metre quadrat. Es troba revestit per una impressió de fons guilloixada de color verd, que fa aparents totes les falsificacions realitzades per mitjans mecànics o químics.

3. El Principat d’Andorra pot reservar-se la impressió dels certificats EUR.1 o bé encomanar-la a les impremtes que hagin estat habilitades per aquell. En aquest últim cas, es fa referència a aquesta habilitació en cada certificat EUR.1. Cada certificat EUR.1. porta una menció que precisa el nom i l’adreça de l’impressor o un signe que permet d’identificar-lo. A mes, porta un número de sèrie, imprès o no, que permet d’individualitzar-lo.

Article 6

1. El certificat EUR.1 ha d’ésser dipositat per les autoritats duaneres del Principat d’Andorra, en un termini de quatre mesos a comptar de la data del lliurament, a l’oficina de duana de l’Estat d’importació on es presentin les mercaderies segons les modalitats previstes per la reglamentació d’aquest Estat.

2. Els certificats EUR.1 que siguin dipositats a les autoritats duaneres de l’Estat d’importació després de l’expiració del termini de presentació evocat en el paràgraf 1, es poden acceptar en concepte de l’aplicació del règim preferencial, quan la inobservació del termini sigui deguda a un cas de força major o a circumstàncies excepcionals.

Exceptuats aquests casos, les autoritats duaneres de l’Estat d’importació poden acceptar els certificats EUR.1 sempre que les mercaderies els hagin estat presentades abans d’haver expirat el referit termini.

3. La constatació de discordances lleus entre les mencions que figuren en el certificat EUR.1 i les que figuren en els documents dipositats a l’oficina de duana per a respectar les formalitats d’importació de les mercaderies, no comporta ipso facto la invalidació del certificat EUR.1, si ha quedat degudament establert que aquest correspon a les mercaderies presentades.

Article 7

La declaració que figura a l’article 2 paràgraf 1 punt b) l’estableix l’exportador segons la forma prescrita a l’annex 3 del present apèndix en una de les llengües en les quals s’ha redactat l’acord.

Es mecanografiada o impresa mitjançant un segell i signada a mà. L’exportador ha de conservar, almenys durant dos anys, una còpia de la factura que comporta aquesta declaració.

Article 8

1. L’exportador o el seu representant presenta, juntament amb la seva demanda de certificat EUR.1, qualsevol peça justificativa útil que sigui susceptible de provar que les mercaderies que s’han d’exportar poden donar lloc al lliurament d’un certificat EUR.1.

Es compromet a presentar, a petició de les autoritats competents, qualsevol justificació suplementària que li pugui ser requerida per aquestes per a poder establir l’exactitud del caràcter originari de les mercaderies que poden acollir-se al règim preferencial. Es compromet ensems a acceptar qualsevol control que les referides autoritats puguin realitzar sobre la seva comptabilitat i sobre les circumstàncies d’obtenció d’aquestes mercaderies.

2. L’exportador ha de conservar durant almenys dos anys les peces justificatives que figuren en el paràgraf 1.

3. Les disposicions dels paràgrafs 1 i 2 s’apliquen mutatis mutandis en cas que s’utilitzin les declaracions esmentades a l’article 2 paràgraf 1 punt b).

Article 9

1. Les mercaderies expedides des del Principat d’Andorra per a una exposició en un altre país i venudes, després de l’exposició, per poder ser importades dins la Comunitat, gaudeixen, en ser importades, de les disposicions de l’acord, sempre que compleixin les condicions previstes en el present apèndix per tal d’ésser reconegudes originàries d’Andorra i en la mesura en què es presenti, a satisfacció de les autoritats duaneres, la prova:

a) de que un exportador ha expedit les mercaderies d’Andorra vers el país de l’exposició i les hi ha exposades;
b) de que aquest exportador ha venut les mercaderies o les ha cedides a un destinatari dins la Comunitat;
c) de que les mercaderies han estat expedides durant l’exposició o immediatament després dins la Comunitat en l’Estat on han estat expedides per a ser exposades;
d) de que des del moment en què han estat expedides per a l’exposició, les mercaderies no han estat utilitzades amb cap altra finalitat que la d’ésser mostrades en aquesta exposició.


2. En les condicions normals ha d’ésser dipositat prop de las autoritats duaneres un certificat EUR.1. Hi hauran de figurar el nom i adreça de l’exposició. Si cal, pot ésser requerida una prova documental suplementària sobre la naturalesa de les mercaderies i les condicions en les quals han estat exposades.

3. El paràgraf 1 és aplicable a totes les exposicions, fires o manifestacions públiques anàlogues de caràcter comercial, industrial, agrícola o artesanal —excepte les que són organitzades amb finalitats privades en les botigues o locals comercials i que tenen per objecte la venda de mercaderies estrangeres— i mentre aquestes durin, les mercaderies resten sota el control de la duana.

Article 10

1. A fi d’assegurar una aplicació correcta del present títol, els Estats membres de la Comunitat i Andorra es presten mútua assistència, mitjançant les respectives administracions duaneres, per al control de l’autenticitat i la regularitat dels certificats EUR.1 i també de les declaracions dels exportadors que figuraran a les factures.

Quan així es demani, s’associaran a aquest control representants dels serveis de la Comissió de les Comunitats Europees.

2. Les autoritats duaneres del Principat d’Andorra comuniquen a les autoritats duaneres dels Estats membres, per mitjà de la Comissió de les Comunitats Europees, els espècimens de les empremtes dels segells utilitzats en llurs despatxos pel lliurament dels certificats EUR.1.

3. S’apliquen sancions a les persones que estableixin o facin establir documents que continguin dades inexactes amb vista a admetre que una mercaderia es benefici del règim preferencial.

Article 11

1. El control a posteriori dels certificats EUR.1 o de les declaracions dels exportadors que figurin a les factures, s’efectua a títol de sondeig o bé cada vegada que les autoritats duaneres de l’Estat d’importació tinguin dubtes fonamentats sobre l’autenticitat del document o l’exactitud de la informació relativa a l’origen real de la mercaderia concernida.

2. Per a l’aplicació de les disposicions del paràgraf 1, les autoritats duaneres de l’Estat d’importació retornen el certificat EUR.1, i, si ha estat lliurada, la factura acompanyada de la declaració de l’exportador o una còpia dels esmentats documents a les autoritats duaneres del Principat d’Andorra, tot indicant, si és necessari, els motius de fons o de forma que justifiquin una enquesta.

Les autoritats duaneres de l’Estat d’importació aporten en suport de la demanda de control a posteriori tots els documents o informació que s’hagin pogut obtenir i que facin pensar que les mencions indicades en el certificat EUR.1 o en la factura no són exactes.

Si decideixen diferir l’aplicació de l’article 11 de l’acord fins que es coneguin els resultats del control, les autoritats duaneres de l’Estat d’importació permeten que l’importador passi les mercaderies reservant-se el dret d’aplicar les mesures conservatòries que es considerin escaients.

3. S’informa el més aviat possible les autoritats duaneres de l’Estat d’importació dels resultats del control a posteriori. Aquests resultats han de permetre de determinar si els documents retornats esmentats al paràgraf 2 s’apliquen a les mercaderies realment exportades i si aquestes poden donar lloc efectivament a l’aplicació del règim preferencial.

Quan aquestes controvèrsies entre les autoritats duaneres de l’Estat d’importació i les autoritats duaneres del Principat d’Andorra no s’han pogut solucionar, o bé quan plantegen un problema d’interpretació del present apèndix, se sotmeten al comitè duaner.

Amb vista al control a posteriori del certificats EUR.1, els documents d’exportació o les còpies de certificats EUR.1 que els poden substituir han d’ésser conservats almenys durant dos anys per part de les autoritats duaneres del Principat d’Andorra.

Títol III.
Disposicions finals

Article 12

La Comunitat i Andorra adopten, en allò que els concerneix, les mesures que comporta l’execució del present apèndix.

Article 13

Els annexos del present apèndix en formen part integrant.

Annex 1
Notes explicatives

Nota 1

Per tal de determinar si una mercaderia és originària del Principat d’Andorra, no s’examina si els productes energètics, les instal·lacions, les màquines i els estris utilitzats per a l’obtenció d’aquesta mercaderia són o no originaris de països tercers.

Nota 2

Per a la determinació de l’origen del productes que figuren als capítols 1 a 24 de la nomenclatura combinada no es tenen en compte els eventuals embalatges.

Nota 3

Es considera que han “entrat accessòriament” en una fabricació, els productes la quantitat dels quals no sobrepassa en pes el 10% de les quantitats que s’estipulen en els punts a) a e) de l’article primer de l’apèndix.


Annex 2
Annex 3
Declaració prevista a l’article 2 paràgraf 1 punt b)


El sotasignant, exportador de les mercaderies de què tracta el present document, declaro que, llevat que s’indiqui el contrari(1) aquestes mercaderies responen a les condicions fixades per tal d’obtenir el caràcter originari en els intercanvis preferencials amb la Comunitat i són originàries del Principat d’Andorra.

................
(lloc i data)
................
(signatura)


Després de la signatura s’ha d’indicar, amb totes les lletres, el nom de la persona que signa la declaració.(1) En cas que en una factura figurin també productes no originaris del Principat d’Andorra, l’exportador ha d’indicar-los clarament.


Modificat per la Decisió 1/99 del Comitè Mixt CE-Andorra, del 6 de maig de 1999, que modifica l'apèndix a l'acord en forma d'intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d'Andorra.