Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra


Exposició de motius

Són diversos els articles de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra que faculten de manera expressa el Govern per determinar per la via reglamentària el procediment de tramitació de les sol·licituds d’autorització d’inversió estrangera, així com l’establiment dels models oficials a emprar en els diversos procediments que preveu la norma legal.

El Govern, per manament imperatiu i explícit del legislador segons la disposició final primera de la Llei, ha d’exercir aquesta facultat, i regular les disposicions necessàries per desenvolupar-la; en particular, elaborant els models oficials de sol·licitud d’autorització i de declaració en el Registre d’Inversions Estrangeres.

Per complir aquest manament, s’elabora el Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, que té per objecte desplegar el règim de procediments aplicables a la tramitació de l’autorització prèvia d’inversió, de la declaració i de la liquidació de les inversions estrangeres.

Igualment, es regula el funcionament del Registre d’Inversions Estrangeres, es despleguen les funcions que té encomandes, i s’estableix l’obligació d’inscriure els actes que així disposa la norma legal que desenvolupa.

El Reglament consta de 35 articles, agrupats en sis capítols, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria i un annex que detalla els models oficials que s’han d’utilitzar per sol·licitar, declarar i liquidar les inversions estrangeres.
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret de modificació del Decret sobre el règim dels procediments i el Registre d’Inversions Estrangeres, del 25 de març del 2009.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.