Carregant...
 

Reglament del Consell General (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat el següent:

Reglament del Consell General

Títol I
De l’organització del Consell General
Capítol I
De la sessió constitutiva del Consell General
Capítol II
Dels Consellers Generals
Capítol III
Del Síndic General i de la Sindicatura
Secció 1ª
De les funcions del Síndic General i de la Sindicatura
Secció 2ª
De l’elecció del Síndic General i de la Sindicatura
Capítol IV
Dels Grups Parlamentaris i de la Junta de Presidents
Secció 1ª
Dels Grups Parlamentaris
Secció 2ª
De la Junta de Presidents
Capítol V
Del Ple
Capítol VI
De la Comissió Permanent
Capítol VII
De les Comissions

Títol II
Del funcionament del Consell General
Capítol I
De les sessions
Capítol II
De l’ordre del dia
Capítol III
Dels debats
Capítol IV
De les votacions
Capítol V
Dels terminis
Capítol VI
De la declaració d’urgència
Capítol VII
De la caducitat de les iniciatives i tràmits parlamentaris
Capítol VIII
De l’elecció de persones
Capítol IX
De l’acord del Consell General per a la convocatòria de referèndum
Capítol X
De l’ordre parlamentari
Capítol XI
De les publicacions

Títol III
Del procediment legislatiu
Capítol I
Del procediment legislatiu comú
Secció 1ª
Dels projectes de llei
Secció 2ª
De les proposicions de llei
Secció 3ª
De la sol·licitud del Govern prevista a l’art. 62.2 de la Constitució
Secció 4ª
De la retirada dels projectes i de les proposicions de llei
Capítol II
Dels procediments especials
Secció 1ª
De la Llei del Pressupost General
Secció 2ª
De les lleis qualificades
Secció 3ª
De la legislació d’extrema urgència i necessitat
Secció 4ª
De les lleis de lectura única
Secció 5ª
De la reforma constitucional
Capítol III
Dels Tractats internacionals

Títol IV
De l’impuls i control de l’acció política de Govern.
Capítol I
De l’elecció de Cap de Govern
Capítol II
De la moció de censura
Capítol III
De la qüestió de confiança
Capítol IV
De les preguntes
Capítol V
Dels debats sobre l’orientació política del Govern
Capítol VI
Dels programes, plans i comunicats del Govern
Capítol VII
De les sessions informatives
Capítol VIII
Del control de la legislació delegada
Capítol IX
De les propostes d’acord

Disposicions finals

Títol I. De l’organització del Consell General

Capítol primer. De la sessió constitutiva del Consell General

Article 1

El Consell General es constituirà el quinzè dia posterior a la proclamació dels resultats electorals a les dotze hores del migdia.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.