Carregant...
 

Llei qualificada del matrimoni (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny de 1995 ha aprovat la següent:

Llei qualificada del matrimoni

S’omet la transcripció de l’índex publicat en el text original del 30 de juny de 1995, ateses les posteriors modificacions que ha sofert aquest text.


Exposició de motius

La present Llei qualificada del matrimoni té com a objectiu principal regular aquesta institució fonamental de la societat segons les exigències de la Constitució.

Consegüentment, aquesta Llei conté, al costat d’unes disposicions generals que s’imposen a totes les formes de celebració del matrimoni, les disposicions particulars que regulen el matrimoni civil i el canònic, pels quals cada ciutadà pot optar lliurement.

Aquesta possibilitat d’opció, juntament amb altres, com és ara la separació dels cònjuges per mutu acord, i el divorci previstos per aquesta Llei, la insereixen també en el corrent de major protagonisme de la voluntat dels contraents, en aquestes matèries, que s’observa en els ordenaments jurídics actuals, salvaguardant en tot cas el principi de la protecció de la família com a obligació de la societat i de l’Estat, proclamat per la Constitució.

El principi d’igualtat entre l’home i la dona davant del matrimoni, durant el matrimoni i en les vicissituds posteriors, acollit ja en el dret del Principat d’Andorra abans de la Constitució i enfortit per aquesta, té en aquesta Llei el seu reflex adequat en l’equiparació plena dels contraents tant pel que fa a les condicions per poder contreure matrimoni, com als drets i els deures dels cònjuges i com a la determinació dels efectes de la nul·litat, del divorci o de la separació matrimonial.

Aquesta regulació del matrimoni respon al desplegament constitucional i recull el pensament, les aspiracions i les necessitats d’un ampli sector de la societat andorrana.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.