Carregant...
 

Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d’abril del 2000 ha aprovat la següent:

llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA

Exposició de motius

D’ençà la primera Llei de radiodifusió i televisió d’Andorra, aprovada pel Consell General el dia 12 d’octubre de 1989, i de la modificació d’aquesta Llei, aprovada el 13 de juliol de 1992, s’han produït canvis de gran importància tant en l’àmbit andorrà com a escala internacional. D’una banda, durant aquest període, Andorra ha esdevingut un estat de dret, amb tot el que aquest fet implica. D’altra banda, amb les noves tecnologies de la informació i de la comunicació s’han produït canvis fonamentals no solament en el funcionament, la gestió i l’emissió de la ràdio i la televisió, sinó també en la manera d’entendre la societat, ja que han aparegut nous reptes i oportunitats per a tots els que sàpiguen aprofitar-los.

A Europa s’ha obert un procés de revisió de la legislació sobre l’audiovisual, que aquests canvis esmentats havien convertit en obsoleta. Dins d’aquest procés, la legislació andorrana no és una excepció.

L’objectiu de la present Llei és situar la legislació andorrana sobre ràdio i televisió dins d’aquest procés d’adaptació del marc legal a les noves tecnologies de la informació, reforçar-ne el caràcter de servei públic competitiu amb el nou entorn audiovisual global, establir nous òrgans de supervisió i control que vetllin perquè els principis generals establerts per la present Llei es respectin, i consolidar un sistema de gestió i finançament que la faci competitiva amb el seu entorn mediàtic.

La Llei regula el sistema de radio i televisió, que es declara de servei públic estatal i que podrà emetre per qualsevol sistema de radiocomunicació o telecomunicació. La regulació abasta la de cobertura estatal actualment existent, però també preveu la possibilitat que, una vegada estiguin implantats sistemes tecnològics que ho permetin, pugui configurar-se un sistema de radio i televisió de gestió indirecta mitjançant concessió administrativa. La planificació, l’ordenació i la gestió de les xarxes de transport i difusió queda reservada al Govern, com a òrgan que representa l’Estat davant les instàncies internacionals de radiocomunicacions i telecomunicacions.

Finalment, la present Llei crea una societat pública per accions denominada Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, que és la societat pública a la qual s’atorga la gestió directa del servei públic de la radiodifusió i la televisió.

Títol I. Estatus de la radiodifusió i la televisió pública

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació

Article primer

1. La present Llei té per objecte la regulació dels serveis de radiodifusió i de televisió, que es declaren serveis públics, amb caràcter essencial, de titularitat estatal.

2. La difusió del servei públic de radiodifusió i televisió pot fer-se pel sistema analògic o digital per mitjà de les ones hertzianes, el satèl·lit o el cable, i pot comprendre emissions de caràcter general o temàtiques, obertes o codificades, de prestació gratuïta o de pagament, inclosos els serveis de telecomunicació interactiva, com el sistema de pagar per veure, el vídeo sota demanda i d’altres que es puguin desenvolupar en un futur.

3. La planificació, l’ordenació i la gestió de les xarxes de radiocomunicacions i telecomunicacions, així com la seva adscripció funcional a les emissions de ràdio i televisió, queda reservada al Govern segons els acords internacionals i la legislació vigent.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.