Carregant...
 

Llei 26/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2011 ha aprovat la següent:
LesLleis.com
llei 26/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril

Exposició de motius

D’ençà de l’entrada en vigor l’1 de gener del 2009 de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, han transcorregut dos exercicis comptables complerts en què s’han aplicat les disposicions d’aquesta Llei. Així, abans del 31 de juliol del 2010 i del 31 de juliol del 2011, els empresaris han hagut de dipositar els comptes dels exercicis 2009 i 2010, respectivament.

Tanmateix, una primera anàlisi dels comptes anuals dipositats pels empresaris i la complexitat d’aplicació de certes disposicions de la Llei recomanen la modificació d’algunes obligacions comptables amb vista a simplificar-ne la gestió, i també l’establiment d’algunes disposicions complementàries que introdueixen un nivell de control superior del compliment de les obligacions comptables. En resum, el règim de comptabilitat se simplifica, s’adapta millor a l’estructura del teixit empresarial andorrà i es fomenta el compliment efectiu de les obligacions establertes per la Llei.
LesLleis.com
Entre les modificacions proposades, es delimiten els exercicis comptables de les persones físiques fent-los coincidir amb l’any natural, se simplifica el règim de formulació dels comptes anuals consolidats per adaptar-lo als estàndards internacionals, i es modifiquen les sancions accessòries per les infraccions comptables greus i molt greus, amb el doble objectiu de prevenir l’incompliment de les obligacions comptables i evitar que el règim sancionador interfereixi en el funcionament ordinari de les societats.

Pel que fa a la modificació dels llindars, en primer lloc s’incrementa de 100.000 a 150.000 euros, la xifra d’ingressos totals anyals per sota de la qual els empresaris persones físiques no han de dipositar els comptes a l’Administració. Tanmateix, aquesta modificació s’acompanya d’una nova obligació de presentació d’una declaració justificativa d’aquesta xifra d’ingressos per tots els empresaris que quedin exclosos de l’obligació de dipositar els comptes, a l’efecte de millorar el nivell de control i de conèixer la població d’empresaris no subjecta a l’obligació. En segon lloc, s’elimina la xifra de 250.000 euros corresponent als ingressos màxims anyals per poder-se acollir al règim simplificat de comptabilitat, i se’n deixa la determinació a la via reglamentària. D’aquesta forma, l’Administració pot modular els models de comptes anuals segons l’evolució del teixit empresarial del país.

El text s’estructura en cinc articles que modifiquen els aspectes descrits en els apartats anteriors, una disposició addicional que encomana al Govern la publicació del text refós de l’articulat de la Llei, i una disposició final que en fixa l’entrada en vigor.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.