LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de l'1 de maig de 1922, procediment per l'administració de justícia (Text refós per LesLleis.com)

Transcripció de: SABATER TOMÀS, Antoni. Dret Civil d’Andorra. Any 1984. Andorra: Promocions Literàries, 1984. (Col·lecció Andorra Històrica i Literària; núm. 5)


Norma coneguda també com: Decret de data 1 de maig de 1922 sobre el procediment ordinari civil


Hbles. Srs. Batlles: Els Veguers d’Andorra en Corts, a proposta del M. Sr. Jutge d'Apel·lacions i posant en vigor alguns acords presos ja en Corts anteriors, a l'efecte de reglamentar l'Administració de justícia en les Valls, estatueixen i ordenen:

Que en els judicis civils ordinaris deuran aplicar-se les regles següents:
1 Image

Que en l'acte de presentar una demanda, tant si es fa de paraula com per escrit, el ponent de la secció civil del Tribunal de Batlles exigirà al demandant que consigni clara i concretament els fets i els títols en què la funda i la quantia litigiosa.

Mostra redacció anterior, vigent de 1922 al 12/01/1994
1

Que en l'acte de presentar una demanda, tant si es fa de paraula com per escrit, el Batlle exigirà al demandant que consigni clara i concretament els fets i els títols en què la funda i la quantia litigiosa.

Modificat per l'article 80 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.


2 Image

Podran els litigants contestar, replicar i dupliar en la forma acostumada, ja sigui en una o diferents sessions, a elecció del litigant a qui correspongui, i el ponent de la secció civil del Tribunal de Batlles procurarà que quedin ben clars i definits els termes del debat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.