LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 22 de novembre de 1968, sobre procediment abreujat


Image Transcripció de: SABATER TOMÀS, Antoni. Dret Civil d'Andorra. Any 1984. Andorra: Promocions Literàries, 1984. (Col·lecció Andorra Històrica i Literària; núm. 5)

Els M.I. Srs. Veguers d'Andorra en Corts, a proposta del M. Sr. Jutge Delegat d'Apel.lacions.

L'observància constant del Decret del 1er de maig del 1922 que va donar les regles escrites d'aplicació en els judicis civils ordinaris, ja sigui perquè els seus preceptes sintetitzats i clars no han donat, generalment, lloc a falses interpretacions, ja perquè la sistemàtica processal de l'esmentada disposició estigués inspirada amb els Usos i Costums del nostre Territori recollits dins de les Màximes del Manual Digest, recomana la continuïtat d'aquella disposició, que s'haurà de considerar com a peça fonamental en el procediment judicial andorrà; però com sigui que dins de la vida de les reclamacions judicials hi ha qüestions que, per la seva simplicitat o pel seu escàs contingut econòmic o per ésser purament incidentals, no necessiten ventilar-se mitjançant un procediment massa dilatat, estimant la conveniènia de què aquesta mena de qüestions puguin decidir-se amb un procediment que sense distreure’n la garantia que les al.legacions i proves donen als pledejants, esdevingui més adient, per més curt i talment més econòmic, a la seva categoria, ha mogut l'ànim del Tribunal de Corts per a posar en vigor un procediment abreujat i per aital fi, estatueixen i ordenen:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.