LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Correcció d’errata


Havent-se constatat un error en el formulari de sol·licitud relatiu al decret de qualificació d’interès nacional i social d’un programa de microcrèdits destinat al programa de finançament privilegiat d’empreses o negocis de nova creació o establerts al país, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 14, de data 20 de març del 2013, es fa la correcció següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.