Carregant...
 

Decret de qualificació d’interès nacional i social d’un programa de microcrèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses o negocis de nova creació o establerts al país (Text refós per LesLleis.com)

Finalitzat el 20/03/2015 el termini per formalitzar operacions de crèdit computables com a fons públics, en virtut d’aquest programa, per la disposició addicional primera.


Exposició de motius

El 3 de març del 2010 el Govern va aprovar el Decret de qualificació d’interès nacional i social d’un programa destinat al finançament privilegiat d’empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors. Una vegada exhaurida la vigència d’aquest programa i tenint en compte el moment econòmic actual, el Govern, amb la finalitat d’incentivar l’economia del país, ha cregut oportú continuar oferint facilitats als emprenedors del país per dur a terme els seus projectes. En aquest sentit, es dóna continuïtat al projecte de finançament privilegiat mitjançant l’aprovació de dos programes. Un que pretén impulsar els sectors més tradicionals del teixit econòmic andorrà i un altre amb un vessant més innovador destinat a la creació de negocis principalment en els sectors de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la salut, el benestar i l’educació.

Aquest Decret proposa un pla de suport financer a través de microcrèdits per crear empreses i negocis, i per ampliar, millorar o reconvertir negocis ja existents.
LesLleis.com

Aquest pla té en especial consideració els col·lectius que poden patir més dificultats a l’hora d’accedir al crèdit, de manera que permet que les seves idees i projectes de futur també tinguin l’oportunitat de fer-se realitat.

Així, doncs, el Govern plasma de manera ferma la voluntat de donar suport a les petites i mitjanes empreses que vulguin reformar o reorientar el seu negoci per augmentar-ne la competitivitat, i impulsar els emprenedors que en temps difícils i entorns de canvi detecten noves oportunitats.

Consegüentment, a proposta del ministre de Finances i Funció Pública, en la sessió del 13 de març del 2013, el Govern