LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació al tipus de gravamen aplicable a la venda de diferents productes alimentaris de pastisseria.

Número de consulta CV0001-2015
Data d’emissió 27/04/2015
Normativa · Decret del 23-07-2014 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
· Decret del 02-07-2014 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

L’activitat de la societat consisteix en l’elaboració, a través de matèries primeres, i posterior venda de diferents productes alimentaris de pastisseria.

En el marc d’aquesta activitat, sorgeix el dubte sobre a quin tipus de gravamen s’han de repercutir les vendes dels productes elaborats al consumidor final.

NORMATIVA APLICABLE

-Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte;

-Reglament d’aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte.

ANTECEDENTS APLICABLES

L’article 58.1 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte (en endavant, Llei de l’IGI), estableix que s’aplicarà el tipus de gravamen reduït de l’1% als “productes alimentaris (incloses les begudes, excepte, però, les begudes alcohòliques) per al consum humà o animal, els animals vius, les llavors, les plantes i els ingredients normalment utilitzats en la preparació de productes alimentaris; els productes utilitzats normalment com a complement o succedani de productes alimentaris”.
LesLleis.com

Tanmateix, en l’annex 1 del Reglament d’aplicació de la Llei de l’IGI, hi figura un llistat de productes de la Nomenclatura General de Productes, els quals es graven al tipus reduït de l’1% (per remissió de l’article 15 del mateix reglament).

En aquest sentit, sorgeix el dubte sobre quin tipus de gravamen repercutir en la venda dels productes als clients finals, és a dir, si s’ha de repercutir el tipus reduït de l’1% establert en el citat article 58.1 de la Llei de l’IGI, encara que el producte venut sigui producte final (no matèria prima), o si el tipus de gravamen és el general del 4,5% (article 57 de la Llei de l’IGI), per considerar-se que s’està prestant un servei al elaborar el producte a través de les matèries primeres (encara que el producte aparegui al llistat establert per l’Annex 1 del Reglament d’aplicació de l’IGI).

Al nostre entendre, al realitzar la venda d’un producte que apareix en el llistat establert en l’Annex 1 del Reglament d’aplicació de l’IGI, s’hauria de repercutir el tipus reduït de l’1%, i no tractar-se com una prestació de serveis.

QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.