LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a l’aplicació de l’exempció establerta a l’article 5, apartat k de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques per determinats guanys de capital.

Número de consulta CV0023-2015
Data d’emissió 16/12/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

ASUMPTE: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Rendes Exemptes. Guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqència de la transmissió o reemborsament d’accions o participacions d’entitats estrangeres.

MANIFESTA

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst en l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, (en endavant, LBOT), manifestant expressament que en aquest moment no s´està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària previstos en l’article 25.1.b) de Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs (en endavant, RAT), el consultant sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació a l’assumpte referenciat.

i. ANTECEDENTS
LesLleis.com

El consultant, persona física resident fiscal a Andorra, té la intenció d’adquirir, durant el 2015 i els períodes impositius següents, participacions en societats i organismes d’inversió col·lectiva espanyols per la posterior transmissió dels mateixos sense arribar a ser titular d’una participació superior al 25%.

ii. CALIFICACIÓ JURÍDICA




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.