LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a la tributació de les prestacions derivades d’un fons de previsió social constituït abans de l’entrada en aplicació de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Número de consulta CV0038-2016
Data d’emissió 22/03/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

La societat consultant té constituït des de l’any 2002 un Fons de Previsió intern (Fons de Previsió intern), respecte del que fins a 31 de desembre de 2014 ha fet aportacions i les continua fent en l’actualitat en compliment de les obligacions subscrites amb els seus empleats beneficiaris del mateix.

Aquest Fons de Previsió intern únicament es pot disposar per a abonar en els empleats beneficiaris del mateix una sola d’aquestes prestacions: (i) capital d’incapacitat absoluta; (ii) capital de defunció; (iii) capital de jubilació o (iv) capital de baixa.

Per tant, aquest Fons de Previsió està dotat a càrrec o com una forma de retribució del treball dels empleats de la societat consultant beneficiaris del mateix i les prestacions rebudes pels treballadors de la societat consultant amb càrrec al mateix tenen per tant la consideració de rendes del treball.

QÜESTIÓ PLANTEJADA:

L’article 12.2 c) del Text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (TRLIRPF) disposa que tenen la consideració de rendes del treball “les pensions i altres prestacions similars, de caràcter públic o privat, derivades d’una ocupació anterior, quan siguin percebudes pel mateix treballador”.

L’article 12.3 del TRIRPF estableix que la “renda integra del treball corresponent a les pensions i altres prestacions similars, excloses les satisfetes per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, a la qual es refereix les lletres c), d) i e) de l’apartat 2 anterior, es reduirà en l’import de les aportacions i contribucions fetes per l’empresari i imputades fiscalment a la persona a qui es vinculin les prestacions, així com en l’import de les aportacions i contribucions fetes per aquesta persona, llevat que hagin reduït la base de tributació d’acord amb el que es preveu a l’article 39”.

La Disposició addicional quarta de TRLIRPF disposa en el seu número 3 que a “l’efecte de determinar l’import de les rendes integres del treball procedents de pensions i altres prestacions similars, excloses les satisfetes per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, a què es refereixen les lletres c), d) i e) de l’apartat 2 de l’article 12, derivades d’instruments formalitzats abans del primer dia en què sigui d’aplicació aquesta Llei, únicament es computarà la part de tal renda que s’hagi generat a partir de l’1 de gener del 2015.
LesLleis.com

D’acord amb el que es preveu en el paràgraf anterior, per tal de portar a terme el càlcul de la renda integra segons s’estableix a l’apartat 3 de l’article 12, la pensió o prestació rebuda es reduirà en el valor de la provisió matemàtica corresponent a la persona a qui es vincula l’instrument a data 31 de desembre de 2014”.

La societat consultant considera que els preceptes del TRLIRPF abans transcrits són els que resulten aplicables de cara a determinar el règim de tributació en el IRPF aplicable al pagament de les prestacions derivades del Fons de Previsió intern descrit en els ANTECEDENTS.

La societat consultant considera que en aplicació dels preceptes del TRLIRPF abans transcrits únicament es troba sotmesa a tributació en el IRPF del treballador beneficiari les prestacions derivades del fons de Previsió en la part de la prestació satisfeta que es correspon a aportacions fetes al Fons de Previsió (i) a partir de l’1 de gener de 2015 (ii) que no hagin estat objecte d’imputació fiscalment a les persones a qui es vinculin les prestacions. Al mateix temps considera que en cap cas es troba sotmès a tributació en el IRPF l’import de la prestació satisfeta corresponent a aportacions fetes fins al 31 de desembre de 2014.

De la mateixa manera, en la mesura en que únicament es troba sotmesa a tributació en el IRPF l’import de la prestació satisfeta en la part que es correspon a aportacions fetes a partir de l’1 de gener de 2015 no imputades fiscalment, únicament es trobarà sotmès a retenció a compte de l’IRPF l’import de la prestació satisfeta corresponent a aquestes aportacions fetes a partir de l’1 de gener de 2015.

Per a tot això,

La societat consultant formula al Departament de Tributs i Aduanes del Govern d’Andorra Consulta tributària escrita en els termes següents:

· Es confirmi que l’import de les prestacions satisfetes per la societat consultant en els beneficiaris del Fons de Previsió intern tenen la consideració de rendiments del treball d’acord amb la normativa de l’IRPF. De no ser aquesta la seva qualificació als efectes de l’IRPF s’indiqui quina és la mateixa.

· Es confirmi que a partir de l’1 de gener de 2015 únicament es troba sotmès a tributació en el IRPF l’import de la prestació satisfeta amb càrrec al Fons de Previsió intern que es correspon a aportacions fetes a partir de l’1 de gener de 2015 en la mesura que les mateixes no hagin estat fiscalment imputades en els seus beneficiaris. De no ser aquest l’import de la renda del treball sobre la que tributar en el IRPF s’indiqui quina ha de ser.

· Es confirmi que a partir de l’1 de gener de 2015 en cap cas es trobà sotmès a tributació en el IRPF l’import de la prestació satisfeta amb càrrec al Fons de Previsió que es correspon a aportacions fetes fins al 31 de desembre de 2014. De no ser aquest l’import de la renda del treball sobre la que tributar en el IRPF s’indiqui quina ha de ser.

Resposta

Amb referència a la vostra consulta, us informem que la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre, en l’article 12, apartat 2c, estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.