LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a la tributació de les rendes derivades de dipòsits bancaris.

Número de consulta CV0042-2016
Data d’emissió 26/04/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, desenvolupats a l’article 25 del reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, manifestem expressament:

-que, en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta;

-que la consulta que els presentem, es refereix al període impositiu 2015 (any natural 2015) i als tres anys naturals següents.

Presentació de la situació.
LesLleis.com

El consultant, en el marc de l’activitat del seu comerç dedicat a la corredoria d’assegurances, ha constituït per prudència al llarg dels anys, un romanent de tresoreria positiu. Aquest romanent de tresoreria està comptabilitzat a l’actiu del balanç de l’empresa, i constitueix per tant un element de l’actiu afectat a l’activitat econòmica de l’empresari. En efecte, l’existència d’un tal romanent és necessària a l’activitat empresarial, i respon a l’aplicació de pràctiques prudencials corrents, pròpies d’aquest tipus d’activitat.

La bona situació d’aquest romanent de tresoreria porta al consultant a constituir dipòsits bancaris remunerats. Les remuneracions obtingudes fan l’objecte per part de les entitats pagadores, de les retencions previstes per la reglamentació aplicable a l’IRPF sobre les rendes del capital mobiliari.

Marc legal

L’article 18 de la llei 05/2014 de l’IRPF estipula:

Béns i drets destinats a una activitat econòmica

1. Es consideren “béns i drets destinats a una activitat econòmica” els següents:

(...)

c) Qualsevol altre element patrimonial que sigui necessari per obtenir els rendiments de l’activitat econòmica. En cap cas no tenen aquesta consideració els actius representatius de la participació en fons propis o el patrimoni net d’una entitat i de la cessió de capitals a tercers.


L’article 22 de la llei 05/2014 de l’IRPF estipula:

Rendes íntegres del capital mobiliari

Tenen la consideració de “rendes íntegres procedents del capital mobiliari” les següents:

2. Les rendes procedents de la cessió a tercers de capitals propis. Tenen aquesta consideració els interessos i qualsevol altra forma de retribució pactada com a remuneració per aquesta cessió, (...)


QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.