LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a la tributació d’una renda del treball no sotmesa a cotització a la CASS.

Número de consulta CV0056-2016
Data d’emissió 20/07/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El consultant, persona física resident fiscal al Principat d’Andorra..

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en el càlcul de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2015:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

El consultant esta contractat com a pilot d’avió per compte d’una companyia aèria amb seu al Regne Unit.

En aplicació de les disposicions internacionals que regulen el règim de cotitzacions dels membres del personal de les companyies aèries, la companyia aèria ha de satisfer les cotitzacions socials en el país on es troba situada la “base d’afectació” del treballador. L’esmentada base està definida com l’indret des del qual el treballador comença o finalitza normalment el seu servei.

Pel fet de ser resident a Andorra, la major part de les seves sortides i arribades s’efectua en territori francès. Així doncs, el consultant percep la seva nòmina i cotitza a la seguretat social a França –aproximadament el 13% del salari brut mensual-.

Per aquest mateix motiu, la renda de l’interessat està també sotmesa a retencions d’origen francès en concepte de CSG (Contribution Sociale Generalisée) i CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale) –aproximadament el 8% del salari brut mensual-. Si bé existeix certa controvèrsia al voltant de la classificació de la CSG i de la CRDS a causa de les seves particularitats, ambdues contribucions en territori francès.
LesLleis.com

A part de les cotitzacions i de les retencions esmentades, la tipologia d’activitat del sol·licitant li genera també unes determinades despeses de viatge i allotjament habituals.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

CONSIDERACIONS

La Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant Llei de l’IRPF), article 12, determina la tipologia de rendes que han de tenir la consideració de rendes del treball, entre les que s’inclouen “Els sous i els salaris”.

D’altra banda, l’article 13.2. de la Llei de l’IRPF precisa que les úniques despeses deduïbles a fi de determinar la renda neta del treball dels obligats tributaris són:

a) Les cotitzacions a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social en la part corresponent al treballador.

b) En concepte d’altres despeses, un 3 per cent dels rendiments íntegres del treball, exclosos els conceptes indicats en les lletres b), c), d), e), f) i g) de l’apartat 1 de l’article 12 i en les lletres b), c), d), e) i g) de l’apartat 2 de l’article 12, fins a un màxim de 2.500 euros.

En aplicació dels esmentats articles, si les rendes percebudes pel sol·licitant haguessin de tenir la consideració de rendes del treball, i s’hagués de declarar l’import del salari brut que figura en el rebut de sou*, en resultaria que el consultant estaria subjecte a l’IRPF sobre la base d’unes rendes molt superiors a les que realment percep.

Així doncs, sorgeix el dubte sobre la qualificació que hauria de tenir la renda derivada de la situació laboral del sol·licitant, sobre les despeses deduïbles i sobre la consideració de la naturalesa dels imports satisfets a efectes de CSG i CRDS (i la seva possible deducció per evitar la doble imposició internacional).

*S’adjunta, amb el present escrit, una còpia del rebut de sou corresponent al mes de març del 2015 per tal de fer la situació més entenedora (Doc.1).

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que al moment de presentació de la present consulta, el consultant no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui al cas aquí plantejat.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Tenint en compte les circumstancies exposades, així com la aparent incongruència derivada d’aplicar els criteris establerts per la Llei de l’IRPF en el present cas, sembla pertinent i necessari plantejar les següents qüestions:

1- Quina qualificació haurien de tenir les rendes obtingudes a l’estranger en tant que pilot d’avió: rendes del treball, rendes procedents de la realització d’activitats econòmiques o altres?

2- En base al rebut de sou adjunt, quin és l’import que s’hauria de considerar i declarar com a renda integra del sol·licitant en relació a les esmentades rendes i quines despeses podrien tenir la consideració de fiscalment deduïbles a fi de determinar la renda neta del sol·licitant?

3- Es poden considerar com a despeses deduïbles les despeses de viatge i allotjament suportades pel sol·licitant en el desenvolupament de la seva activitat?

4- I finalment, les retencions suportades sobre les esmentades rendes en concepte de CSG i CRDS tenen la consideració de ser impostos de característiques similars a l’IRPF o a l’impost sobre la renda dels no residents fiscals a efectes d’aplicar la reducció per eliminar la doble imposició internacional?

SOL·LICITA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.