LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la deduïbilitat d’una donació efectuada per una societat andorrana a una fundació.

Número de consulta CV0102-2017
Data d’emissió 13/12/2017
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societat

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

MOTIU:

Consulta sobre la deduïbilitat d’una donació a favor d’una fundació.

PERIODE APLICABLE:

Any 2017 i següents.
LesLleis.com

NORMATIVA:

Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

El sol·licitant manifesta que en el moment de presentar aquest escrit no s’està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspon, plantejat en la consulta.

La societat consultant EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades a partir de l’exercici 2017 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La nostra societat voldria realitzar una donació a una fundació i tenim el dubte de si aquesta donació seria deduïble a l’impost de societats i per quin import.

L’article 13 de la llei de l’Impost sobre societats diu el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.