LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret


En aplicació de l’article 32 de la Constitució, l’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general. D’acord amb aquest precepte i a l’empara dels articles 5 i 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern determina la política general en matèria d’immigració en funció de les necessitats socials i econòmiques del país; en aquest sentit, analitza les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorrana en matèria d’immigració, així com la situació nacional del treball i, a partir d’aquesta anàlisi i d’acord amb les prioritats establertes en la norma immigratòria, fixa periòdicament per la via reglamentària les quotes d’autoritzacions d’immigració tot privilegiant l’accés als llocs de treball dels andorrans i dels estrangers legalment residents, amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social.

Així doncs, a partir de l’observació de la situació socioeconòmica actual i després d’haver consultat i analitzat les necessitats dels agents productius del país, el Govern aprova mitjançant aquest Reglament un contingent de fins a 596 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer per a un període determinat, és a dir, fins al 1 de maig del 2017, i reitera a aquest efecte la voluntat expressada en virtut del Reglament de quota general vigent fins al dia d’avui.

En efecte, malgrat que en els darrers anys la situació socioeconòmica ha millorat i, en concret, ha disminuït significativament el nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball, el fet que la recuperació encara no estigui del tot consolidada obliga el Govern a seguir actuant amb cautela en el moment de determinar el nombre d’autoritzacions que es poden concedir mitjançant la quota general, sense que això suposi desatendre les necessitats més immediates dels sectors productius interessats, ni pugui comportar una limitació excessiva de la mà d’obra forana, perquè les conseqüències que se’n podrien derivar incidirien negativament en la bona marxa de l’economia productiva i, de retruc, també en la cohesió social.

En aquest sentit, el contingent d’autoritzacions que s’aprova en virtut d’aquest Reglament té com a objecte cobrir determinades ocupacions professionals qualificades o específiques que no es troben o es troben difícilment si s’analitzen els perfils professionals de les persones inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball i que, tanmateix, les empreses domiciliades o les persones residents a Andorra demanen i necessiten. És per aquest motiu que, a banda de les ocupacions que ja eren objecte dels reglaments de quota general aprovats en els darrers anys, amb aquest Reglament s’ha decidit ampliar el contingent d’autoritzacions a noves ocupacions, com ara les de paleta, encofrador, ferrallista, fuster, muntador de prefabricats de guix, enguixador, instal·lador electricista, pintor de vehicles, instal·lador d’aïllants, instal·lador de vidres de vehicles, mecànic, manyà (serraller) i conductor d’autobús, la qual cosa incideix en un increment del contingent global d’aquestes autoritzacions.

Aquest Reglament es desglossa en deu articles que en defineixen l’objecte; fixen el nombre d’autoritzacions que són objecte de la quota general aprovada, des d’una perspectiva global i desglossada per ocupacions professionals d’una banda, i des d’una perspectiva empresarial d’altra banda, així com les condicions per a la concessió; incideixen en els requisits salarial, de titulació i d’experiència, així com en els visats; estableixen els requisits per a la renovació de les autoritzacions; determinen la possibilitat excepcional d’ampliar el nombre d’autoritzacions i de tancar i reobrir la quota, i regulen la vigència de les autoritzacions concedides. Finalment, el Reglament consta d’un annex amb dos taules que estableixen la classificació salarial de les ocupacions concretes que s’encabeixen en la quota general que s’aprova i l’import de la pensió alimentària i l’allotjament.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 19 d’octubre del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5121001, 5130003, 5130005, 5150010, 5291001, 5330001,, 7110001, 7120001, 7120003, 7130001, 7140009, 7210001, 7230001, 7240003,, 7292010, 7293002, 7294002, 7611001, 7711005, 7801001, 7802002, 7802004, 8542005, 8620001, 9121005 i 9121008 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO), que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5121001, 5130003, 5130005, 5150010, 5291001, 5330001, 7110001, 7120001, 7120003, 7130001, 7140009, 7210001, 7230001, 7240003 7292010, 7293002, 7294002, 7611001, 7711005, 7801001, 7802002, 7802004, 8542005, 8620001, 9121005 i 9121008 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO)

Article 1. Objecte

D’acord amb el que preveuen l’apartat 6 de l’article 23 i l’article 38 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de treball fronterer, per a les ocupacions professionals relacionades a l’apartat 2 de l’article 2, i que s’esmenta a l’apartat 1 de l’article 2.
Article 2. Nombre d’autoritzacions

1. El nombre total d’autoritzacions de residència i treball que es poden lliurar és de 450, i el nombre d’autoritzacions de treball fronterer que es poden lliurar és de 146, cosa que representa el nombre global de 596 autoritzacions. Tanmateix, es pot concedir a la persona o l’empresa sol·licitant l’autorització d’immigració que demana, malgrat que el nombre total del tipus d’autorització de què es tracti s’hagi esgotat, si encara no s’ha esgotat el nombre global d’autoritzacions fixat en aquest apartat.
LesLleis.com

2. El nombre global d’autoritzacions fixat a l’apartat anterior es reparteix de la forma següent:

a) 45 autoritzacions per a l’ocupació professional de personal directiu de les empreses i de les administracions públiques (corresponents al gran grup 1 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO)).
b) 85 autoritzacions per a l’ocupació professional de tècnics i professionals científics i intel·lectuals (corresponents al gran grup 2 de la CNO).
c) 55 autoritzacions per a l’ocupació professional de delineants i dissenyadors tècnics; tècnics en ciències físiques, químiques, enginyeria i informàtica; tècnics d’equips òptics i electrònics; professionals de la navegació marítima i aeronàutica; tècnics en edificació, seguretat en el treball i control de qualitat; tècnics en ciències naturals i en sanitat; tècnics en educació infantil, instructors de vol, navegació i conducció de vehicles (corresponents als subgrups principals 30, 31 i 32 de la CNO).
d) 6 autoritzacions per a l’ocupació professional de dissenyador gràfic i dissenyador de joieria (corresponents als subgrups primaris 3541009 i 3541010 de la CNO).
e) 25 autoritzacions per a l’ocupació professional d’esportistes professionals i entrenadors esportius (corresponents als subgrups primaris 3545001 i 3545022 de la CNO).
f) 25 autoritzacions per a l’ocupació professional de recepcionistes d’hotel (corresponents al subgrup primari 4522004 de la CNO).
g) 25 autoritzacions per a l’ocupació professional de cuiners, en general (corresponents al subgrup primari 5010001 de la CNO).
h) 75 autoritzacions per a l’ocupació professional de cambrers, en general (corresponents al subgrup primari 5020001 de la CNO).
i) 15 autoritzacions per a l’ocupació professional de caps de cuina, de menjador i similars (corresponents al grup primari 5030 de la CNO).
j) 10 autoritzacions per a l’ocupació professional d’auxiliars d’infermeria hospitalària (corresponents al grup primari 5111 i 5112 de la CNO).
k) 10 autoritzacions per a l’ocupació professional d’assistents domiciliaris (corresponents al grup primari 5113 de la CNO).
I) 5 autoritzacions per a l’ocupació professional de cuidadors de nens (corresponents al subgrup primari 5121001 de la CNO).
m) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de perruquer unisex (corresponents al subgrup primari 5130003 de la CNO).
n) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de esteticista (corresponents al subgrup primari 5130005 de la CNO).
o) 5 autoritzacions per a l’ocupació professional de governant (corresponents al subgrup primari 5150010 de la CNO).
p) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de banyista socorrista (corresponents al subgrup primari 5291001 de la CNO).
q) 55 autoritzacions per a l’ocupació professional de dependents de comerç, en general (corresponents al subgrup primari 5330001 de la CNO).
r) 15 autoritzacions per a l’ocupació professional de de paleta (corresponents al subgrup primari 7110001de la CNO).
s) 5 autoritzacions per a l’ocupació professional d’encofrador (corresponents al subgrup primari 7120001 de la CNO).
t) 5 autoritzacions per a l’ocupació professional de ferrallista (corresponents al subgrup primari 7120003 de la CNO).
u) 10 autoritzacions per a l’ocupació professional de fuster, en general (corresponents al subgrup primari 7130001 de la CNO).
v) 5 autoritzacions per a l’ocupació professional de muntador de prefabricats de guix (corresponents al subgrup primari 7140009 de la CNO).
w) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional d’enguixador (corresponents al subgrup primari 7210001 de la CNO).
x) 15 autoritzacions per a l’ocupació professional d’instal·lador electricista, en general (corresponents al subgrup primari 7230001 de la CNO).
y) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de pintor de vehicles, en general (corresponents al subgrup primari 7240003 de la CNO).
z) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de marbrista (corresponents al subgrup primari 7292010 de la CNO).
aa) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional d’instal·lador d’aïllants (corresponents al subgrup primari 7293002 de la CNO).
ab) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional d’instal·lador de vidres de vehicles (corresponent al subgrup primari 7294002 de la CNO).
ac) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de mecànic ajustador de l’automòbil, en general (corresponents al subgrup primari 7611001 de la CNO).
ad) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de manyà (serraller) (corresponents al subgrup primari 7711005 de la CNO).
ae) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de matador carnisser, en general (corresponent al subgrup primari 7801001 de la CNO).
af) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de pastisser (corresponents al subgrup primari 7802002 de la CNO).
ag) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de forner (corresponents al subgrup primari 7802004 de la CNO).
ah) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de conductor operador de grua mòbil (corresponents al subgrup primari 8542005 de la CNO).
ai) 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de conductor d’autobús, en general (corresponents al subgrup primari 8620001de la CNO).
aj) 25 autoritzacions per a l’ocupació professional d’ajudant de cuina (corresponents al subgrup primari 9121005 de la CNO).
ak) 30 autoritzacions per a l’ocupació de cambrer de pisos (corresponents al subgrup primari 9121008 de la CNO).


3. Tret del grup primari 5113, es fixa un límit màxim del 10% d’autoritzacions per a treballadors nacionals d’estats que no hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra, o que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.
Article 3. Nombre d’autoritzacions per a cada empresa i condicions de concessió

1. El nombre d’autoritzacions de residència i treball, i de treball fronterer, que es poden lliurar a cada empresa en el marc de la quota establerta a l’article 2 pot representar com a màxim el 10% de la mitjana d’assalariats que registri aquesta empresa a la Caixa Andorrana de Seguretat Social en el període comprès entre l’1 de novembre del 2015 i el 30 d’abril del 2016. L’efectiu que resulta dels càlculs previstos en aquest apartat s’ha d’ajustar a la unitat superior.

2. Per acreditar aquestes dades, la persona responsable de l’empresa sol·licitant ha de signar una autorització al Servei d’Immigració, sempre que no ho hagi autoritzat amb anterioritat o no hagi revocat aquesta autorització, perquè el Servei d’Immigració pugui demanar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social les dades corresponents.

3. En qualsevol cas, l’empresa o la persona sol·licitant, després d’haver fet ús prèviament del Servei d’Ocupació i d’haver complert efectivament totes les obligacions que d’acord amb la normativa aplicable li exigeix aquest Servei, ha d’acreditar justificadament que la demanda no ha estat satisfeta pel mercat del treball interior. A més, la demanda s’ha de correspondre amb l’oferta de treball que consta registrada al Servei d’Ocupació, tant pel que fa a l’ocupació requerida com al salari estipulat. Les condicions laborals i els requisits exigits també han de ser els mateixos que consten en l’oferta de treball inscrita al Servei d’Ocupació, i l’empresa o la persona sol·licitant ha d’entrevistar de manera efectiva i presencial els candidats intermediats i, en cas de refús, fonamentar-ne els motius.

4. L’ocupació sol·licitada s’ha de correspondre directament amb alguna de les activitats detallades al Registre de Comerç i que l’empresa sol·licitant desenvolupi efectivament. En aquest sentit, el Servei d’Immigració pot comprovar quina serà l’ocupació concreta del treballador i quina és l’activitat real de l’empresa sol·licitant, amb independència de les dades que s’hagin fet constar a la demanda o que constin als registres escaients.

5. Sense perjudici del que s’estableix als apartats anteriors, les empreses de nova creació han de presentar una còpia de l’autorització d’obertura corresponent al Registre de Comerç, i les empreses que facin una ampliació de les activitats han de justificar aquesta ampliació i presentar els documents acreditatius corresponents. En ambdós casos, les empreses han de justificar el nombre de llocs de treball que s’han de cobrir, i les ocupacions i les qualificacions requerides.

6. La quota s’ha d’actualitzar periòdicament per tenir en compte les baixes eventuals. D’aquesta manera, el Servei d’Immigració reintegra en la quota de la mateixa ocupació el nombre de persones que estaven inscrites en aquesta quota i que han estat baixa voluntària definitiva del país al Registre d’Immigració.
Article 4. Requisit salarial

1. El treballador que sol·licita una autorització d’immigració a l’empara d’aquest Reglament ha de percebre com a mínim el salari establert a la Classificació salarial d’immigració (CSI) que figura a la taula I de l’annex d’aquest Reglament. Aquest salari equival al salari fix corresponent a la jornada legal ordinària de treball de 40 hores setmanals. En el mateix sentit, en concepte de pensió alimentària i d’allotjament no es pot superar la quantitat fixada a la taula II de l’annex d’aquest Reglament.

2. En cas que l’exercici d’una activitat professional justifiqui de manera suficient una jornada reduïda per contracte del treballador, s’ha de garantir al treballador el salari per hora resultant del salari mensual previst en la CSI. L’import mensual de la jornada reduïda no pot ser mai inferior a l’import del salari mínim mensual interprofessional vigent.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.