LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei de taxes judicials (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de juny del 2000 ha aprovat la següent:

llei de taxes judicials

Exposició de motius

Tal com s’especifica en l’exposició de motius de la Llei de taxes judicials, de 20 de desembre de 1995, que sense perdre de vista el dret fonamental a la jurisdicció i aquell supòsit en què, per tal de garantir el principi d’igualtat, la justícia ha de ser gratuïta, com es recull a la Constitució, és necessari, dins d’uns límits raonables, que els usuaris contribueixin a sufragar una part de les despeses del seu funcionament mitjançant l’aplicació de taxes judicials a determinats procediments i actuacions.

Els quatre anys transcorreguts des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei han demostrat la necessitat d’adaptar la taxació de determinats procediments i actuacions de l’Administració de Justícia, en especial aquells que fan referència a les reclamacions derivades de la responsabilitat civil en els judicis penals, i també la conveniència d’adaptar el cost d’alguna de les taxes establertes.

És per tot això que es proposa l’adopció de la Llei següent:
Article 1

S’estableixen taxes judicials, les quals són aplicades i recaptades de conformitat amb les previsions d’aquesta Llei.
Article 2 Image

1. Són taxades les actuacions i els procediments que es determinen en els articles subsegüents, en el marc de la jurisdicció civil en general, contenciosa i voluntària, així com de les reclamacions derivades de la responsabilitat civil en els judicis penals.

2. Amb l’excepció de les reclamacions derivades de la responsabilitat civil referides a l’apartat precedent, no queden subjectes a taxa les actuacions que se segueixin davant la jurisdicció penal.

Mostra redacció anterior, vigent del 27/07/2000 al 26/10/2022
Article 2

1. Són taxades les actuacions i els procediments que es determinen en els articles subsegüents, en el marc de la jurisdicció civil en general, contenciosa i voluntària, i de la jurisdicció administrativa, així com de les reclamacions derivades de la responsabilitat civil en els judicis penals.

2. Amb l’excepció de les reclamacions derivades de la responsabilitat civil referides a l’apartat precedent, no queden subjectes a taxa les actuacions que se segueixin davant la jurisdicció penal.

Modificat l’apartat 1 per la disposició final tercera de la Llei 9/2022, del 7 d’abril, del Procediment Contenciós Administratiu.


Article 3 Image

1. És obligat tributari de la taxa el peticionari del servei prestat per l’Administració de justícia, sense perjudici d’allò que posteriorment disposin les resolucions judicials fermes respecte a la imposició de les costes.

2. Des del punt de vista subjectiu, estan, en tot cas, exempts d’aquesta taxa:

a) Les persones a les quals s’hagi reconegut el benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes d’acord amb la seva normativa reguladora.
b) El Ministeri Fiscal i l’Administració general.


3. Per raó de la matèria, no estan subjectes a taxa judicial els procediments de protecció de drets fonamentals i els procediments en matèria de seguretat social.

4. El pagament de la taxa el pot efectuar la representació processal o l’advocat en nom i compte del subjecte passiu.

5. La taxa té, a tots els efectes, la consideració de costes judicials.

Mostra redacció anterior, vigent del 27/07/2000 al 26/10/2022
Article 3

1. És obligat tributari de la taxa, l’agent, el demandant o el peticionari del servei prestat per l’Administració de Justícia, sense perjudici d’allò que posteriorment disposin les resolucions judicials fermes respecte a la imposició de les costes.

2. La taxa té, a tots els efectes, la consideració de costes judicials.

Modificat per la disposició final tercera de la Llei 9/2022, del 7 d’abril, del Procediment Contenciós Administratiu.


Article 4 Image

1. Constitueix la base de tributació de la taxa la quantia econòmica de l’afer sotmès a la jurisdicció, sempre que en tingui i sigui determinada o determinable. Altrament és aplicable una taxa de quota fixa.

2. En cas d’acumulació d’accions, la quantia ve determinada per la suma del valor de totes les accions acumulades.

Mostra redacció anterior, vigent del 27/07/2000 al 26/10/2022
Article 4

Constitueix la base de tributació de la taxa, la quantia econòmica de l’afer sotmès a la jurisdicció, sempre que en tingui i sigui determinada o determinable. Altrament és d’aplicació una taxa de quota fixa.

Introduït un apartat 2 per la disposició final tercera de la Llei 9/2022, del 7 d’abril, del Procediment Contenciós Administratiu.


Article 5 Image

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent del 27/07/2000 al 30/04/2021
Article 5

Gaudeixen d’exempció, en totes les jurisdiccions, les actuacions i els procediments seguits a instància de persones que hagin estat, prèviament i judicialment, declarades en estat de pobresa o insolvència i els hagi estat atorgada assistència lletrada d’ofici. Sense perjudici que, per raó d’haver guanyat el plet, venir a millor fortuna i en funció del que disposi la resolució judicial ferma respecte a les costes, han de liquidar en període d’execució de sentència les taxes que siguin procedents.

Derogat per la disposició derogatòria de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.