Carregant...
 

Llei de taxes judicials (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de juny del 2000 ha aprovat la següent:

llei de taxes judicials

Exposició de motius

Tal com s’especifica en l’exposició de motius de la Llei de taxes judicials, de 20 de desembre de 1995, que sense perdre de vista el dret fonamental a la jurisdicció i aquell supòsit en què, per tal de garantir el principi d’igualtat, la justícia ha de ser gratuïta, com es recull a la Constitució, és necessari, dins d’uns límits raonables, que els usuaris contribueixin a sufragar una part de les despeses del seu funcionament mitjançant l’aplicació de taxes judicials a determinats procediments i actuacions.

Els quatre anys transcorreguts des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei han demostrat la necessitat d’adaptar la taxació de determinats procediments i actuacions de l’Administració de Justícia, en especial aquells que fan referència a les reclamacions derivades de la responsabilitat civil en els judicis penals, i també la conveniència d’adaptar el cost d’alguna de les taxes establertes.

És per tot això que es proposa l’adopció de la Llei següent:
Article 1

S’estableixen taxes judicials, les quals són aplicades i recaptades de conformitat amb les previsions d’aquesta Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.