LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret legislatiu, del 17 de desembre del 2008, de publicació del text refós del Codi penal


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, que estableix que, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa al Govern;

Vista la disposició final primera de la Llei 15/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que estableix una delegació legislativa a favor del Govern perquè en el termini de tres (3) mesos a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, incloses totes les modificacions realitzades;

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 17 de desembre del 2008, ha aprovat el Decret següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.