LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de març del 2007 ha aprovat la següent:

llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari

S’omet la transcripció de l’índex publicat en el text original del 22 de març del 2007, ateses les posteriors modificacions que ha sofert aquest text.


Exposició de motius

Aquesta Llei s’inscriu en el conjunt del desplegament normatiu dels cossos de l’Administració general en aplicació de la disposició addicional tercera de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000.

Si bé aquesta Llei respon a criteris tècnics d’obligat compliment també vol ser el resultat d’una reflexió quant a una política en matèria penitenciària ajustada als imperatius de salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals reconeguts i integrats en el nostre ordenament jurídic intern.

Per tant, amb la voluntat d’instaurar una política de gestió qualitativa i quantitativa dels llocs de treball i de les competències del personal penitenciari, aquesta Llei estableix el règim estatutari dels membres del Cos Penitenciari i en defineix els drets i deures, amb les especificitats pròpies de llurs funcions. També promulga un veritable codi de deontologia, que recull el conjunt de disposicions jurídiques d’àmbit nacional i internacional aplicable ensems a les persones que intervenen al Centre Penitenciari.

També es regulen la concessió de distincions, recompenses i gratificacions i el règim disciplinari que es vincula directament amb els principis d’actuació.

El Cos Penitenciari compta també amb els llocs administratius i tècnics necessaris per donar cobertura i suport a la funció penitenciària. Atès el caràcter permanent de les missions encomanades al Cos Penitenciari, que han de ser exercides en qualsevol circumstància, moment i conjuntura, sense excepció, la Llei fixa també que els membres del Cos Penitenciari han de rebre, com a retribució consolidable en l’estructura retributiva, una quantitat mensual que compensi aquestes circumstàncies.

En resum, aquesta Llei, pel que fa al règim funcionarial, regula els aspectes que, per l’especificitat del Cos Penitenciari, han de diferenciar-se clarament del règim general dels funcionaris del Govern, el qual s’aplica en els aspectes no regulats expressament per aquesta Llei pel que fa als membres propis del Cos i íntegrament pel que fa als llocs de treball de caràcter administratiu i tècnic.

Títol I. Disposicions generals Image

Mostra redacció anterior, vigent del 26/04/2007 al 17/05/2017
Títol I. Disposicions generals, principis d’actuacions i funcions

Modificat l’enunciat per l’article 1 de la Llei 6/2017, del 20 d’abril, de modificació de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari.


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i rang de llei

1. És objecte d’aquesta Llei la regulació funcionarial i estatutària del Cos Penitenciari del Principat d’Andorra.

2. Els preceptes del capítol segon del títol II, que regulen el sistema d’accés i provisió de places, i els del capítol sisè del títol III, que regulen els drets sindicals, tenen rang de llei qualificada. La resta de preceptes tenen rang de llei ordinària.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.