LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 14/2007, del 20 de setembre, de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de setembre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 14/2007, del 20 de setembre, de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny

Exposició de motius

La Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny, tal com es manifestava en l’exposició de motius, era la culminació del desenvolupament de l’autogovern comunal en matèria tributària i de gestió financera establert en la Constitució i en la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.

L’objectiu de la Llei 10/2003 era establir un marc suficient que permetés als comuns desenvolupar les seves competències tributàries i financeres, tenint en compte la Llei de bases de l’ordenament tributari i la Llei general de les finances públiques.

Aquesta Llei de modificació és fruit de l’experiència en l’aplicació de la Llei de finances comunals, en què s’ha vist la conveniència de modificar-la de forma puntual per tal de poder servir millor als objectius pels quals va ser aprovada.

Aprofundir en el desenvolupament de l’autogovern comunal en matèria tributària és també la raó última de les modificacions contingudes en aquesta Llei. Així, s’estableix una quota mínima i una quota màxima en l’impost de radicació d’activitats comercials, es preveu la possibilitat d’emissió de deute públic comunal i es crea l’impost sobre la construcció.
LesLleis.com

Aquesta Llei consta de sis articles i una disposició final.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.