LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra
 Avís
Aquest text ha estat modificat per:

  • Llei 35/2022, del 24 de novembre, de modificació de la llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera.
Aquesta modificació entra en vigor el 15/12/2022.
Estem treballant per incorporar el nou text refós que en breu estarà disponible a LesLleis.com.
Disculpeu les molèsties.

Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 de juny del 2008 ha aprovat la següent:

llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà

Exposició de motius

Les previsions legislatives establertes en la Llei d’ordenació del sistema financer, del 27 de novembre de 1993; la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre de 1996, i la Llei de regulació del règim administratiu bàsic de les entitats bancàries, del 30 de juny de 1998, fixen diversos terminis per regular l’activitat de les entitats financeres d’inversió.

La gestió d’organismes d’inversió, segons la terminologia emprada des de la Llei del 19 de desembre de 1996, és un dels components principals de la gestió per compte de tercers. Aquesta mateixa Llei inclou una definició genèrica del que s’entén per organismes d’inversió al Principat tot desglossant dos tipus d’organismes d’inversió: els fons mutus d’inversió i els fons de pensió. Si bé els primers fons mutus d’inversió es van començar a constituir a Andorra a final dels anys 80, fins ara no n’hi ha cap regulació específica. Tampoc no ha estat desenvolupada cap normativa relativa als fons de pensions. Aquests precedents, la contínua sofisticació dels mecanismes de gestió mitjançant vehicles d’inversió d’aquest tipus i la cada dia més gran necessitat d’establir un marc que garanteixi la necessària seguretat jurídica, tant als inversors com als agents financers que intervenen en aquestes activitats, han fet que el Consell General reguli de manera exhaustiva aquest sector.
LesLleis.com

Cal que la regulació estableixi uns criteris de transparència que permetin als inversors disposar de la suficient informació, abans del període de participació en els organismes d’inversió i també durant aquest període, i cal que hi hagi una sintonia adequada en cada moment entre l’inversor i la inversió. En conjunt, es tracta de protegir l’inversor.

D’altra banda, cal que les entitats que participen en la gestió, l’administració i la distribució dels organismes d’inversió, en la dipositària dels seus actius i en tots els serveis complementaris que es generen al voltant d’aquestes activitats, coneguin les seves obligacions i l’abast de les seves responsabilitats perquè ofereixin tots els serveis en condicions òptimes.

S’amplia l’àmbit dels organismes d’inversió als organismes amb personalitat jurídica atès que aquest tipus de modalitat té cada cop més acceptació en l’àmbit inversor.

Així mateix, es distingeixen dos tipus d’organismes d’inversió col·lectiva, segons les possibilitats d’inversió que tenen:

- Els organismes d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris.
- Altres organismes d’inversió col·lectiva.


Per als primers, que s’adrecen a tot tipus d’inversors, s’estableixen unes normes de funcionament compatibles amb les directives europees existents. D’aquesta manera es possibilita que els organismes d’inversió andorrans constituïts sota aquests criteris puguin ésser distribuïts a Europa si s’assoleix un acord en aquest sentit.

Aquestes normes de funcionament afecten en particular els tipus d’actius en què es poden efectuar les inversions i els límits que s’hi estableixin per tal de garantir una divisió de riscos adequada.

Pel que fa als altres organismes d’inversió col·lectiva, els que no compleixen algunes de les condicions establertes per als OICVM, són organismes d’inversió que d’acord amb les seves característiques de liquiditat i de risc poden estar sotmesos a certes limitacions pel que fa als inversors als quals poden estar distribuïts.

En relació amb la forma dels organismes d’inversió, es preveuen en la legislació totes les figures que existeixen en el nostre entorn, des dels fons estàndard amb compartiments o sense, fins als fons de fons o als fons mestres i subordinats.

S’estableixen també els mecanismes de constitució d’aquests diferents organismes d’inversió i altres mecanismes de funcionament com són la comptabilitat, la transparència informativa, el càlcul dels valors liquidatius i els seus mecanismes de distribució.

Aquesta Llei també regula la distribució d’organismes d’inversió col·lectiva andorrans a l’estranger així com la distribució d’organismes d’inversió estrangers a Andorra. Aquesta regulació apareix necessària ja que no seria eficient regular els organismes d’inversió de dret andorrà i permetre simultàniament la distribució a Andorra sense cap control d’organismes d’inversió estrangers.

Aquesta Llei regula tots aquests aspectes i estableix uns terminis transitoris perquè es produeixin les adaptacions necessàries.

Índex

S’omet la transcripció de l’índex publicat en el text original, ateses les posteriors modificacions que ha sofert aquest text.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.