LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 de juny del 2008 ha aprovat la següent:

llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà

Exposició de motius

Les previsions legislatives establertes en la Llei d’ordenació del sistema financer, del 27 de novembre de 1993; la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre de 1996, i la Llei de regulació del règim administratiu bàsic de les entitats bancàries, del 30 de juny de 1998, fixen diversos terminis per regular l’activitat de les entitats financeres d’inversió.

La gestió d’organismes d’inversió, segons la terminologia emprada des de la Llei del 19 de desembre de 1996, és un dels components principals de la gestió per compte de tercers. Aquesta mateixa Llei inclou una definició genèrica del que s’entén per organismes d’inversió al Principat tot desglossant dos tipus d’organismes d’inversió: els fons mutus d’inversió i els fons de pensió. Si bé els primers fons mutus d’inversió es van començar a constituir a Andorra a final dels anys 80, fins ara no n’hi ha cap regulació específica. Tampoc no ha estat desenvolupada cap normativa relativa als fons de pensions. Aquests precedents, la contínua sofisticació dels mecanismes de gestió mitjançant vehicles d’inversió d’aquest tipus i la cada dia més gran necessitat d’establir un marc que garanteixi la necessària seguretat jurídica, tant als inversors com als agents financers que intervenen en aquestes activitats, han fet que el Consell General reguli de manera exhaustiva aquest sector.
LesLleis.com

Cal que la regulació estableixi uns criteris de transparència que permetin als inversors disposar de la suficient informació, abans del període de participació en els organismes d’inversió i també durant aquest període, i cal que hi hagi una sintonia adequada en cada moment entre l’inversor i la inversió. En conjunt, es tracta de protegir l’inversor.

D’altra banda, cal que les entitats que participen en la gestió, l’administració i la distribució dels organismes d’inversió, en la dipositària dels seus actius i en tots els serveis complementaris que es generen al voltant d’aquestes activitats, coneguin les seves obligacions i l’abast de les seves responsabilitats perquè ofereixin tots els serveis en condicions òptimes.

S’amplia l’àmbit dels organismes d’inversió als organismes amb personalitat jurídica atès que aquest tipus de modalitat té cada cop més acceptació en l’àmbit inversor.

Així mateix, es distingeixen dos tipus d’organismes d’inversió col·lectiva, segons les possibilitats d’inversió que tenen:

- Els organismes d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris.
- Altres organismes d’inversió col·lectiva.


Per als primers, que s’adrecen a tot tipus d’inversors, s’estableixen unes normes de funcionament compatibles amb les directives europees existents. D’aquesta manera es possibilita que els organismes d’inversió andorrans constituïts sota aquests criteris puguin ésser distribuïts a Europa si s’assoleix un acord en aquest sentit.

Aquestes normes de funcionament afecten en particular els tipus d’actius en què es poden efectuar les inversions i els límits que s’hi estableixin per tal de garantir una divisió de riscos adequada.

Pel que fa als altres organismes d’inversió col·lectiva, els que no compleixen algunes de les condicions establertes per als OICVM, són organismes d’inversió que d’acord amb les seves característiques de liquiditat i de risc poden estar sotmesos a certes limitacions pel que fa als inversors als quals poden estar distribuïts.

En relació amb la forma dels organismes d’inversió, es preveuen en la legislació totes les figures que existeixen en el nostre entorn, des dels fons estàndard amb compartiments o sense, fins als fons de fons o als fons mestres i subordinats.

S’estableixen també els mecanismes de constitució d’aquests diferents organismes d’inversió i altres mecanismes de funcionament com són la comptabilitat, la transparència informativa, el càlcul dels valors liquidatius i els seus mecanismes de distribució.

Aquesta Llei també regula la distribució d’organismes d’inversió col·lectiva andorrans a l’estranger així com la distribució d’organismes d’inversió estrangers a Andorra. Aquesta regulació apareix necessària ja que no seria eficient regular els organismes d’inversió de dret andorrà i permetre simultàniament la distribució a Andorra sense cap control d’organismes d’inversió estrangers.

Aquesta Llei regula tots aquests aspectes i estableix uns terminis transitoris perquè es produeixin les adaptacions necessàries.

Índex

S’omet la transcripció de l’índex publicat en el text original, ateses les posteriors modificacions que ha sofert aquest text.

Títol preliminar. Definicions Image Image Image Image


A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per:

1. AFA: Autoritat Financera Andorrana.

2. OI: Organisme d’inversió.

3. OIC: Organisme d’inversió col·lectiva.

4. OICVM: Organisme d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris.

5. SICAV: Societat d’inversió de capital variable. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per SICAV l’OIC que adopta la forma de societat anònima de dret andorrà.

6. Valors negociables:

- Les accions i altres valors assimilables a accions.
- Les obligacions i altres títols de crèdit negociables.
- Tots els altres valors que atorguen el dret d’adquirir aquests valors negociables per la via de subscripció o d’intercanvi.


7. Instruments financers:

- Valors negociables.
- Instruments del mercat monetari.
- Participacions d’OIC.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d’interès o rendiments, o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que puguin liquidar-se en espècie o en efectiu.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a petició d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre fet que dugui a la rescissió del contracte).
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin liquidar-se en espècie, sempre que es negociïn en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin ser liquidats mitjançant lliurament físic no esmentats en l’apartat anterior i no destinats a fins comercials, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.
- Instruments derivats per a la transferència del risc de crèdit.
- Contractes financers per diferències.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb variables climàtiques, despeses de transport, autoritzacions d’emissió o tipus d’inflació o altres estadístiques econòmiques oficials, que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a elecció d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre succés que dugui a la rescissió del contracte), així com qualsevol altre contracte derivat relacionat amb actius, drets, obligacions, índexs i mesures no esmentats en els apartats anteriors, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es negocien en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.


8. Mercat reglamentat o regulat: un mercat reglamentat o regulat és:

a) tot el que figuri en un dels llistats relatius a aquests mercats dels estats membres de la Unió Europea així com de la resta de mercats de negociació de valors i instruments financers de països tercers autoritzats i/o supervisats per una autoritat que operi d’acord amb els estàndards internacionals en matèria de regulació i supervisió de mercats financers; o
b) qualsevol mercat o sistema multilateral de negociació de valors o instruments financers que disposi de funcionament regular i que estigui sotmès a unes normes establertes per les autoritats competents relatives al funcionament del mercat i a les condicions d’accés, d’admissió a negociació, de transparència i de protecció similars a les dels mercats als quals es refereix l’apartat anterior i que sigui considerat com a tal per l’AFA.


9. Mercat OTC: mercat no reglamentat.

10. Estat membre: estat que pertany a la Unió Europea.

11. Estat tercer: estat que no pertany a la Unió Europea distint d’Andorra i de l’OCDE.

12. Grup consolidable: segons normes comptables vigents.

13. Palanquejament: es denomina palanquejament d’una determinada posició la relació entre el valor monetari de la posició i la inversió necessària per poder prendre la posició.

14. Conflicte d’interessos: es produeixen conflictes d’interessos quan els interessos dels inversors no són la principal preocupació del dipositari o del gestor de l’OIC a l’hora de realitzar operacions.

15. Distribució/comercialització: la captació activa d’inversors no considerats legalment components operatius del sector financer, per compte de l’OIC o la seva societat gestora o qualsevol altra entitat que actuï per compte d’aquestes, perquè inverteixen en accions o participacions de l’OIC. No es considerarà, a aquests efectes, distribució o comercialització la intermediació o transmissió d’ordres relatives a l’adquisició per compte de clients de les accions o participacions de l’OIC.

16. Parts dels OIC: participacions d’un fons o accions d’una SICAV.

17. Operació de finançament de valors o OFV: una operació de finançament de valors tal com està definida al punt 32 de l’article 2 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.

18. Permuta de rendiment total: un contracte de derivats definit en el punt 11 ter de l’article 2 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, en el qual una contrapart transfereix el rendiment econòmic total, inclosos els ingressos per interessos i comissions, els guanys i pèrdues pels moviments de preus, i les pèrdues de crèdit, d’una obligació de referència a una altra contrapart.

19. Índex: tota xifra tal com es defineix en el punt 50 de l’article 2 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera.

20. Índex de referència: tot índex tal com es defineix en el punt 51 de l’article 2 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera.

21. Utilització d’índex de referència: l’ús d’un índex de referència tal com el que es preveu en la lletra e) del punt 52 de l’article 2 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera.

Mostra redacció anterior, vigent del 05/07/2018 al 14/12/2022
Títol preliminar. Definicions

A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per:

1. AFA: Autoritat Financera Andorrana.

2. OI: Organisme d’inversió.

3. OIC: Organisme d’inversió col·lectiva.

4. OICVM: Organisme d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris.

5. SICAV: Societat d’inversió de capital variable. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per SICAV l’OIC que adopta la forma de societat anònima de dret andorrà.

6. Valors negociables:

- Les accions i altres valors assimilables a accions.
- Les obligacions i altres títols de crèdit negociables.
- Tots els altres valors que atorguen el dret d’adquirir aquests valors negociables per la via de subscripció o d’intercanvi.


7. Instruments financers:

- Valors negociables.
- Instruments del mercat monetari.
- Participacions d’OIC.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d’interès o rendiments, o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que puguin liquidar-se en espècie o en efectiu.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a petició d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre fet que dugui a la rescissió del contracte).
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin liquidar-se en espècie, sempre que es negociïn en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin ser liquidats mitjançant lliurament físic no esmentats en l’apartat anterior i no destinats a fins comercials, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.
- Instruments derivats per a la transferència del risc de crèdit.
- Contractes financers per diferències.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb variables climàtiques, despeses de transport, autoritzacions d’emissió o tipus d’inflació o altres estadístiques econòmiques oficials, que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a elecció d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre succés que dugui a la rescissió del contracte), així com qualsevol altre contracte derivat relacionat amb actius, drets, obligacions, índexs i mesures no esmentats en els apartats anteriors, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es negocien en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.


8. Mercat reglamentat o regulat: un mercat reglamentat o regulat és:

a) tot el que figuri en un dels llistats relatius a aquests mercats dels estats membres de la Unió Europea així com de la resta de mercats de negociació de valors i instruments financers de països tercers autoritzats i/o supervisats per una autoritat que operi d’acord amb els estàndards internacionals en matèria de regulació i supervisió de mercats financers; o
b) qualsevol mercat o sistema multilateral de negociació de valors o instruments financers que disposi de funcionament regular i que estigui sotmès a unes normes establertes per les autoritats competents relatives al funcionament del mercat i a les condicions d’accés, d’admissió a negociació, de transparència i de protecció similars a les dels mercats als quals es refereix l’apartat anterior i que sigui considerat com a tal per l’AFA.


9. Mercat OTC: mercat no reglamentat.

10. Estat membre: estat que pertany a la Unió Europea.

11. Estat tercer: estat que no pertany a la Unió Europea distint d’Andorra i de l’OCDE.

12. Grup consolidable: segons normes comptables vigents.

13. Palanquejament: es denomina palanquejament d’una determinada posició la relació entre el valor monetari de la posició i la inversió necessària per poder prendre la posició.

14. Conflicte d’interessos: es produeixen conflictes d’interessos quan els interessos dels inversors no són la principal preocupació del dipositari o del gestor de l’OIC a l’hora de realitzar operacions.

15. Distribució/comercialització: la captació activa d’inversors no considerats legalment components operatius del sector financer, per compte de l’OIC o la seva societat gestora o qualsevol altra entitat que actuï per compte d’aquestes, perquè inverteixen en accions o participacions de l’OIC. No es considerarà, a aquests efectes, distribució o comercialització la intermediació o transmissió d’ordres relatives a l’adquisició per compte de clients de les accions o participacions de l’OIC.

16. Parts dels OIC: participacions d’un fons o accions d’una SICAV.

Introduïts els punts 17 al 21 per la disposició final primera de la Llei 35/2022, del 24 de novembre, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera.


Mostra redacció anterior, vigent del 26/02/2014 al 04/07/2018
Títol preliminar. Definicions

A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per:

1. INAF: Institut Nacional Andorrà de Finances.

2. OI: Organisme d’inversió.

3. OIC: Organisme d’inversió col·lectiva.

4. OICVM: Organisme d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris.

5. SICAV: Societat d’inversió de capital variable. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per SICAV l’OIC que adopta la forma de societat anònima de dret andorrà.

6. Valors negociables:

- Les accions i altres valors assimilables a accions.
- Les obligacions i altres títols de crèdit negociables.
- Tots els altres valors que atorguen el dret d’adquirir aquests valors negociables per la via de subscripció o d’intercanvi.


7. Instruments financers:

- Valors negociables.
- Instruments del mercat monetari.
- Participacions d’OIC.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d’interès o rendiments, o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que puguin liquidar-se en espècie o en efectiu.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a petició d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre fet que dugui a la rescissió del contracte).
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin liquidar-se en espècie, sempre que es negociïn en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin ser liquidats mitjançant lliurament físic no esmentats en l’apartat anterior i no destinats a fins comercials, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.
- Instruments derivats per a la transferència del risc de crèdit.
- Contractes financers per diferències.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb variables climàtiques, despeses de transport, autoritzacions d’emissió o tipus d’inflació o altres estadístiques econòmiques oficials, que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a elecció d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre succés que dugui a la rescissió del contracte), així com qualsevol altre contracte derivat relacionat amb actius, drets, obligacions, índexs i mesures no esmentats en els apartats anteriors, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es negocien en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.


8. Mercat reglamentat o regulat: un mercat reglamentat o regulat és:

a) tot el que figuri en un dels llistats relatius a aquests mercats dels estats membres de la Unió Europea així com de la resta de mercats de negociació de valors i instruments financers de països tercers autoritzats i/o supervisats per una autoritat que operi d’acord amb els estàndards internacionals en matèria de regulació i supervisió de mercats financers; o
b) qualsevol mercat o sistema multilateral de negociació de valors o instruments financers que disposi de funcionament regular i que estigui sotmès a unes normes establertes per les autoritats competents relatives al funcionament del mercat i a les condicions d’accés, d’admissió a negociació, de transparència i de protecció similars a les dels mercats als quals es refereix l’apartat anterior i que sigui considerat com a tal per l’INAF.


9. Mercat OTC: mercat no reglamentat.

10. Estat membre: estat que pertany a la Unió Europea.

11. Estat tercer: estat que no pertany a la Unió Europea distint d’Andorra i de l’OCDE.

12. Grup consolidable: segons normes comptables vigents.

13. Palanquejament: es denomina palanquejament d’una determinada posició la relació entre el valor monetari de la posició i la inversió necessària per poder prendre la posició.

14. Conflicte d’interessos: es produeixen conflictes d’interessos quan els interessos dels inversors no són la principal preocupació del dipositari o del gestor de l’OIC a l’hora de realitzar operacions.

15. Distribució/comercialització: la captació activa d’inversors no considerats legalment components operatius del sector financer, per compte de l’OIC o la seva societat gestora o qualsevol altra entitat que actuï per compte d’aquestes, perquè inverteixen en accions o participacions de l’OIC. No es considerarà, a aquests efectes, distribució o comercialització la intermediació o transmissió d’ordres relatives a l’adquisició per compte de clients de les accions o participacions de l’OIC.

16. Parts dels OIC: participacions d’un fons o accions d’una SICAV.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Mostra redacció anterior, vigent del 06/06/2013 al 25/02/2014
Títol preliminar. Definicions

A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per:

1. INAF: Institut Nacional Andorrà de Finances.

2. OI: Organisme d’inversió.

3. OIC: Organisme d’inversió col·lectiva.

4. OICVM: Organisme d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris.

5. SICAV: Societat d’inversió de capital variable. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per SICAV l’OIC que adopta la forma de societat anònima de dret andorrà i:

a. El seu objecte social exclusiu és la inversió dels seus fons en valors amb l’objectiu de repartir els riscos de la inversió i beneficiar els seus inversors dels resultats de la gestió dels seus actius.
b. Les seves accions estan destinades a ser col·locades al públic mitjançant una oferta pública o privada.
c. Els augments o les disminucions de capital dintre els límits màxim i mínim establerts als estatuts no requereix acord de la junta general.


6. Valors negociables:

- Les accions i altres valors assimilables a accions.
- Les obligacions i altres títols de crèdit negociables.
- Tots els altres valors que atorguen el dret d’adquirir aquests valors negociables per la via de subscripció o d’intercanvi.


7. Instruments financers:

- Valors negociables.
- Instruments del mercat monetari.
- Participacions d’OIC.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d’interès o rendiments, o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que puguin liquidar-se en espècie o en efectiu.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a petició d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre fet que dugui a la rescissió del contracte).
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin liquidar-se en espècie, sempre que es negociïn en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin ser liquidats mitjançant lliurament físic no esmentats en l’apartat anterior i no destinats a fins comercials, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.
- Instruments derivats per a la transferència del risc de crèdit.
- Contractes financers per diferències.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb variables climàtiques, despeses de transport, autoritzacions d’emissió o tipus d’inflació o altres estadístiques econòmiques oficials, que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a elecció d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre succés que dugui a la rescissió del contracte), així com qualsevol altre contracte derivat relacionat amb actius, drets, obligacions, índexs i mesures no esmentats en els apartats anteriors, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es negocien en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.


8. Mercat reglamentat o regulat: un mercat reglamentat o regulat és:

a) tot el que figuri en un dels llistats relatius a aquests mercats dels estats membres de la Unió Europea així com de la resta de mercats de negociació de valors i instruments financers de països tercers autoritzats i/o supervisats per una autoritat que operi d’acord amb els estàndards internacionals en matèria de regulació i supervisió de mercats financers; o
b) qualsevol mercat o sistema multilateral de negociació de valors o instruments financers que disposi de funcionament regular i que estigui sotmès a unes normes establertes per les autoritats competents relatives al funcionament del mercat i a les condicions d’accés, d’admissió a negociació, de transparència i de protecció similars a les dels mercats als quals es refereix l’apartat anterior i que sigui considerat com a tal per l’INAF.


9. Mercat OTC: mercat no reglamentat.

10. Estat membre: estat que pertany a la Unió Europea.

11. Estat tercer: estat que no pertany a la Unió Europea distint d’Andorra i de l’OCDE.

12. Grup consolidable: segons normes comptables vigents.

13. Palanquejament: es denomina palanquejament d’una determinada posició la relació entre el valor monetari de la posició i la inversió necessària per poder prendre la posició.

14. Conflicte d’interessos: es produeixen conflictes d’interessos quan els interessos dels inversors no són la principal preocupació del dipositari o del gestor de l’OIC a l’hora de realitzar operacions.

15. Distribució/comercialització: la captació activa d’inversors no considerats legalment components operatius del sector financer, per compte de l’OIC o la seva societat gestora o qualsevol altra entitat que actuï per compte d’aquestes, perquè inverteixen en accions o participacions de l’OIC. No es considerarà, a aquests efectes, distribució o comercialització la intermediació o transmissió d’ordres relatives a l’adquisició per compte de clients de les accions o participacions de l’OIC.

16. Parts dels OIC: participacions d’un fons o accions d’una SICAV.

Modificat l'apartat 5 per la disposició final primera de la Llei 28/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre.


Mostra redacció anterior, vigent del 16/07/2008 al 05/06/2013
Títol preliminar. Definicions

A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per:

1. INAF: Institut Nacional Andorrà de Finances.

2. OI: Organisme d’inversió.

3. OIC: Organisme d’inversió col·lectiva.

4. OICVM: Organisme d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris.

5. SICAV: Societat d’inversió de capital variable. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per SICAV l’OIC que adopta la forma de societat anònima de dret andorrà i:

a. El seu objecte social exclusiu és la inversió dels seus fons en valors amb l’objectiu de repartir els riscos de la inversió i beneficiar els seus inversors dels resultats de la gestió dels seus actius.
b. Les seves accions estan destinades a ser col·locades al públic mitjançant una oferta pública o privada.
c. Els augments o les disminucions de capital dintre els límits màxim i mínim establerts als estatuts no requereix acord de la junta general.


6. Valors negociables:

- Les accions i altres valors assimilables a accions.
- Les obligacions i altres títols de crèdit negociables.
- Tots els altres valors que atorguen el dret d’adquirir aquests valors negociables per la via de subscripció o d’intercanvi.


7. Instruments financers:

- Valors negociables.
- Instruments del mercat monetari.
- Participacions d’OIC.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d’interès o rendiments, o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que puguin liquidar-se en espècie o en efectiu.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a petició d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre fet que dugui a la rescissió del contracte).
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin liquidar-se en espècie, sempre que es negociïn en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin ser liquidats mitjançant lliurament físic no esmentats en l’apartat anterior i no destinats a fins comercials, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.
- Instruments derivats per a la transferència del risc de crèdit.
- Contractes financers per diferències.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb variables climàtiques, despeses de transport, autoritzacions d’emissió o tipus d’inflació o altres estadístiques econòmiques oficials, que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a elecció d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre succés que dugui a la rescissió del contracte), així com qualsevol altre contracte derivat relacionat amb actius, drets, obligacions, índexs i mesures no esmentats en els apartats anteriors, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es negocien en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.


8. Mercat reglamentat o regulat:

- Tot el que figuri en un dels llistats relatius a aquests mercats dels estats membres de la Unió Europea així com la resta de mercats de negociació de valors i instruments financers dels països membres de l’OCDE.
- Podrà considerar-se també mercat reglamentat el mercat o sistema multilateral de negociació de valors o instruments financers que disposi de funcionament regular i que estigui sotmès a unes normes establertes per les autoritats competents relatives al funcionament del mercat i a les condicions d’accés, admissió a negociació, transparència i protecció similars a les dels mercats als quals es refereix l’apartat anterior, que sigui aprovat per l’INAF.


9. Mercat OTC: mercat no reglamentat.

10. Estat membre: estat que pertany a la Unió Europea.

11. Estat tercer: estat que no pertany a la Unió Europea distint d’Andorra i de l’OCDE.

12. Grup consolidable: segons normes comptables vigents.

13. Palanquejament: es denomina palanquejament d’una determinada posició la relació entre el valor monetari de la posició i la inversió necessària per poder prendre la posició.

14. Conflicte d’interessos: es produeixen conflictes d’interessos quan els interessos dels inversors no són la principal preocupació del dipositari o del gestor de l’OIC a l’hora de realitzar operacions.

15. Distribució/comercialització: la captació activa d’inversors no considerats legalment components operatius del sector financer, per compte de l’OIC o la seva societat gestora o qualsevol altra entitat que actuï per compte d’aquestes, perquè inverteixen en accions o participacions de l’OIC. No es considerarà, a aquests efectes, distribució o comercialització la intermediació o transmissió d’ordres relatives a l’adquisició per compte de clients de les accions o participacions de l’OIC.

16. Parts dels OIC: participacions d’un fons o accions d’una SICAV.

Modificat l'apartat 8 per la disposició final quarta de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.


Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objectiu

La Llei té com a objectiu protegir els inversors i assegurar la transparència i el bon funcionament del mercat dels OIC.
Article 2. Definició Image

1. Són OIC els organismes que tenen per objecte invertir els patrimonis dels inversors i gestionar-los en béns, drets, valors negociables o altres instruments, financers o no, d’acord amb l’establert en els prospectes complets respectius i que estableixen sempre el rendiment de l’inversor en funció dels resultats col·lectius de l’organisme.

2. Tret dels casos previstos en aquesta Llei, la gestió d’un OIC l’ha de dur a terme una societat gestora legalment autoritzada que exerceix les facultats de domini sense ser propietària de l’OIC, amb el concurs d’un dipositari, d’acord amb el que preveu el títol VI d’aquesta Llei.

3. Els OIC no responen ni de les obligacions de l’entitat gestora ni de les pròpies de l’entitat dipositària ni de les dels partícips; només responen de les obligacions i de les despeses previstes en el seu reglament o en els seus documents constitutius/estatuts (en endavant, reglament).

Mostra redacció anterior, vigent del 16/07/2008 al 25/02/2014
Article 2. Definició

1. Són OIC els organismes que tenen per objecte invertir els patrimonis dels inversors i gestionar-los en béns, drets, valors negociables o altres instruments, financers o no, seguint el principi de diversificació del risc i sempre establint el rendiment de l’inversor en funció dels resultats col·lectius de l’organisme.

2. Tret dels casos previstos en aquesta Llei, la gestió d’un OIC l’ha de dur a terme una societat gestora legalment autoritzada que exerceix les facultats de domini sense ser propietària de l’OIC, amb el concurs d’un dipositari, d’acord amb el que preveu el títol VI d’aquesta Llei.

3. Els OIC no responen ni de les obligacions de l’entitat gestora ni de les pròpies de l’entitat dipositària ni de les dels partícips; només responen de les obligacions i de les despeses previstes en el seu reglament o en els seus documents constitutius/estatuts (en endavant, reglament).

Modificat l'apartat 1 per la disposició final primera de la Llei 28/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre.


Article 3. Àmbit d’aplicació

La Llei s’aplica:

a) Als OIC de dret andorrà.
b) A tots els altres OIC que es distribueixen a Andorra.
c) A les societats gestores i als dipositaris dels OIC de dret andorrà.
d) A les societats que distribueixin OIC a Andorra.
e) A altres entitats/persones que prestin serveis relacionats amb OIC al Principat.

Títol II. OIC de dret andorrà

Capítol primer. Règim general

Article 4. Forma jurídica Image

1. Els OIC de dret andorrà revesteixen la forma de fons o de societat o de qualsevol altra forma que s’estableixi en la normativa vigent i requereixen la seva inscripció en el registre corresponent de l’AFA en els termes que estableix l’article 42 d’aquesta Llei.

2. Els OIC que revesteixen la forma de societat o qualsevol altra forma amb personalitat jurídica pròpia es consideren de dret andorrà si la corresponent persona jurídica és de dret andorrà. En cas que la gestió del patrimoni d’aquestes societats es dugui a terme a través d’una societat gestora, aquesta ha de ser de dret andorrà.

Les SICAV només poden gestionar actius pel seu propi compte sense poder, en cap cas, rebre el mandat per gestionar actius en nom de tercers.

3. Els OIC que revesteixen la forma de fons o qualsevol altra forma sense personalitat jurídica representats per una societat gestora es consideren de dret andorrà si la referida societat gestora és de dret andorrà.
LesLleis.com

4. Els OIC estructurats com a fons són patrimonis separats sense personalitat jurídica pròpia que tenen, però, capacitat negocial i legitimació processal a través de la seva societat gestora, i s’atribueix al propi fons i no als seus partícips els drets i les obligacions que resultin de l’activitat contractual d’aquella; els partícips són els propietaris del fons, però no poden exercir cap acció o facultat de domini o disposició sobre el patrimoni del fons i, molt especialment, no tenen acció de divisió del patrimoni comú.

5. La societat gestora té ple poder de representació i administració sobre el fons i tot el seu patrimoni. Les obligacions de fer a càrrec del fons les ha de complir la societat gestora o l’entitat dipositària en el marc de les seves obligacions conforme a aquesta Llei, les seves normes de desenvolupament i el reglament de cada fons; les obligacions patrimonials s’han de complir amb càrrec al patrimoni del fons.

6. El centre efectiu d’administració dels OIC andorrans ha d’estar situat al Principat d’Andorra.

Mostra redacció anterior, vigent del 16/07/2008 al 04/07/2018
Article 4. Forma jurídica

1. Els OIC de dret andorrà revesteixen la forma de fons o de societat o de qualsevol altra forma que s’estableixi en la normativa vigent i requereixen la seva inscripció en el registre corresponent de l’INAF en els termes que estableix l’article 42 d’aquesta Llei.

2. Els OIC que revesteixen la forma de societat o qualsevol altra forma amb personalitat jurídica pròpia es consideren de dret andorrà si la corresponent persona jurídica és de dret andorrà. En cas que la gestió del patrimoni d’aquestes societats es dugui a terme a través d’una societat gestora, aquesta ha de ser de dret andorrà.

Les SICAV només poden gestionar actius pel seu propi compte sense poder, en cap cas, rebre el mandat per gestionar actius en nom de tercers.

3. Els OIC que revesteixen la forma de fons o qualsevol altra forma sense personalitat jurídica representats per una societat gestora es consideren de dret andorrà si la referida societat gestora és de dret andorrà.

4. Els OIC estructurats com a fons són patrimonis separats sense personalitat jurídica pròpia que tenen, però, capacitat negocial i legitimació processal a través de la seva societat gestora, i s’atribueix al propi fons i no als seus partícips els drets i les obligacions que resultin de l’activitat contractual d’aquella; els partícips són els propietaris del fons, però no poden exercir cap acció o facultat de domini o disposició sobre el patrimoni del fons i, molt especialment, no tenen acció de divisió del patrimoni comú.

5. La societat gestora té ple poder de representació i administració sobre el fons i tot el seu patrimoni. Les obligacions de fer a càrrec del fons les ha de complir la societat gestora o l’entitat dipositària en el marc de les seves obligacions conforme a aquesta Llei, les seves normes de desenvolupament i el reglament de cada fons; les obligacions patrimonials s’han de complir amb càrrec al patrimoni del fons.

6. El centre efectiu d’administració dels OIC andorrans ha d’estar situat al Principat d’Andorra.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.