LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 4/2011, del 25 de maig, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 25 de maig del 2011 ha aprovat la següent:

llei 4/2011, del 25 de maig, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000
LesLleis.com

Exposició de motius

La implementació dels estàndards internacionals de prevenció del blanqueig de diners i finançament del terrorisme ha esdevingut una prioritat nacional que ha comportat l’adopció d’iniciatives legislatives en els darrers anys i la revisió de tot el sistema de prevenció i repressió amb la finalitat d’assolir el marc més efectiu per a la lluita contra aquestes conductes delictives.

La Llei 28/2008, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, i el Reglament de desenvolupament aprovat per Decret del 22 d’abril del 2009, van prendre en especial consideració els criteris establerts per les Recomanacions del Grup d’Acció Financera -GAFI- atenent a les observacions formulades a l’informe d’avaluació aprovat en la sessió plenària del MONEYVAL (Consell d’Europa) del 14 de juliol del 2007. Aquest nou marc normatiu es va completar amb l’adaptació del règim jurídic penal de repressió del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme mitjançant la Llei 15/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, i la Llei 16/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998.
LesLleis.com
Els informes de progrés aprovats en la sessió plenària del MONEYVAL del 10 de desembre del 2008 i el 9 de desembre de 2010 evidencien l’evolució i intensificació permanent de les mesures de prevenció i repressió adoptades pel Principat d’Andorra. En aquest context d’adaptació constant a les pràctiques acceptades internacionalment, aquesta Llei incorpora a l’ordenament jurídic andorrà modificacions que, per la seva naturalesa tècnica, aconsellen una iniciativa legislativa immediata i que es complementen amb la revisió del Reglament aprovat per Decret del 22 d’abril del 2009.

La Llei consta de set articles que, majoritàriament, converteixen en dret positiu mesures preventives ja aplicades pels subjectes obligats i que, d’acord amb els estàndards internacionals, requereixen una previsió normativa explícita. Entre altres qüestions, s’amplia el concepte de beneficiari efectiu, es redueix l’import de les vendes en efectiu d’articles de gran valor que generen les obligacions que estableix la Llei, s’intensifica el règim de les mesures de diligència simplificada i s’estableixen mesures addicionals de protecció dels subjectes obligats quan efectuen declaracions de sospita.

Amb aquesta reforma legislativa, urgent i necessària, Andorra reforça el seu compromís en la prevenció i repressió del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, mitjançant un procés d’adaptació constant de la legislació penal a l’evolució dels estàndards internacionals, d’acord amb els principis fonamentals que informen la política criminal del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.