LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 7/2011, del 12 d’agost, de modificació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 d’agost del 2011 ha aprovat la següent:

Llei 7/2011, del 12 d’agost, de modificació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç

Exposició de motius

La flexibilització dels horaris comercials ha esdevingut una mesura habitual en els països veïns i en l’entorn europeu, ateses les demandes dels consumidors i, en particular, les dels turistes. Fins i tot en zones o localitats declarades turístiques, la llibertat total d’horaris és una pràctica cada vegada més generalitzada per aprofitar al màxim la demanda dels visitants i incrementar el seu grau de satisfacció. Així doncs, en un context de crisi econòmica, la flexibilització dels horaris comercials esdevé una eina que permet generar activitat i pot incidir positivament en les rendes dels treballadors i en l’ocupació laboral.

A Andorra, el comerç, pilar fonamental de l’economia, no és aliè a la situació econòmica general i també pateix els efectes adversos de la conjuntura econòmica, amb un descens de l’activitat comercial i dels llocs de treball en els darrers anys. Així doncs, cal incidir en aquest sector i donar-li un nou impuls per tal de dotar-lo de més competitivitat i de facilitar la resposta a la demanda dels nostres visitants. És en aquests objectius que s’inspira aquesta Llei, per permetre una flexibilització més gran dels horaris d’obertura dels comerços per adaptar-los als períodes de màxima afluència turística i comercial.

És per això que és necessària la modificació de certes disposicions de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, sense que aquesta modificació suposi, d’altra banda, desvirtuar els principis en què es va inspirar la Llei esmentada, i en espera de la integració de les disposicions d’aquesta Llei en una futura legislació general sobre el comerç.

Aquesta Llei està composta per onze articles i una disposició final. De les modificacions aportades al text destaca, en primer lloc, la introducció dels convenis col·lectius d’empresa com a instrument vàlid perquè empresaris i treballadors puguin establir de comú acord els horaris d’obertura i de tancament dels comerços. A més, es modifica el sistema de les franges horàries màximes prefixades en funció del dia de la setmana que preveu la Llei 92/2010, per un sistema de franja horària màxima única, amb un nombre màxim d’hores d’obertura per setmana. Això permet que l’empresari del comerç sigui més flexible i reactiu a l’hora d’adaptar els horaris d’obertura del comerç a les demandes dels clients. Així mateix, les modificacions aportades al text de la Llei 92/2010 atorguen al Govern la potestat de determinar un nombre de dies a l’any en els quals l’horari d’obertura dels comerços superi el límit màxim de la franja horària per tal d’organitzar accions de promoció turística i comercial. També cal mencionar la modificació dels dies de tancament obligat, que suposa suprimir l’obligatorietat de tancament de l’1 de maig tot i considerar-lo com a dia festiu, atesa la demanda turística per l’efecte diferencial dels països veïns, i introduir la possibilitat de suspendre el tancament obligatori del 14 de març, quan s’escaigui en cap de setmana, en dia festiu o en un període de previsible afluència turística. La Llei també preveu un mecanisme de control dels horaris d’obertura i de tancament mitjançant la publicitat per part de tots els establiments comercials.

Finalment, s’introdueixen dues disposicions addicionals, la primera de les quals insta els titulars dels establiments comercials a aplicar mesures destinades a la conciliació de la vida familiar i laboral dels seus empleats, i la segona demana al Govern de presentar el text refós de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, en aplicació del principi de seguretat jurídica.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.