LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 34/2012, del 13 de desembre, de crèdit extraordinari en concepte d’aportació extraordinària del Govern a la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, per compensar pèrdues acumulades d’exercicis anteriors, i del suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent que ha de finançar les despeses de personal en concepte d’extinció de contractes i altres despeses corrents de l’exercici 2012


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de desembre del 2012 ha aprovat la següent:

llei de crèdit extraordinari en concepte d’aportació extraordinària del Govern a la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, per compensar pèrdues acumulades d’exercicis anteriors, i del suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent que ha de finançar les despeses de personal en concepte d’extinció de contractes i altres despeses corrents de l’exercici 2012

Exposició de motius

El 13 d’abril del 2000 el Consell General va aprovar la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA.

D’acord amb aquesta Llei es va crear una societat pública per accions denominada Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, que és la societat pública a la qual s’atorga la gestió directa del servei públic de la radiodifusió i la televisió, amb un capital fundacional de cent milions de les antigues pessetes (601.012,10 euros).
LesLleis.com

L’aportació d’aquest capital per part del Govern, en tant que accionista únic, es va fer efectiva el 24 d’agost del 2000. El Govern va finançar aquesta aportació mitjançant part dels crèdits inicials pressupostats en concepte de transferència corrent a la societat.

Aquesta modificació en el pressupost del Govern, que va suposar una reducció de la transferència corrent a la societat per 100 milions de les antigues pessetes, no es va traslladar al pressupost de la societat mitjançant un ajustament del pressupost de despeses corrents respectiu, atès que la societat va executar la totalitat dels crèdits de despeses corrents per a l’exercici 2000, d’acord amb el pressupost de despesa aprovat. Per aquest motiu, des de l’inici de la seva activitat, el 24 d’agost del 2000, fins a la data de tancament de l’exercici 2000, RTVA, SA va generar unes pèrdues de 104.334.271 pessetes (627.061,60 euros).

D’ençà de llavors la societat ha anat registrant pèrdues cada exercici -excepte l’any 2001- que han anat minorant els seus fons propis.

Fins a l’exercici 2008 l’augment de les despeses va ser superior a l’augment dels ingressos. Aquesta tendència s’inverteix a partir de l’exercici 2009 fins a l’exercici 2011, ambdós inclosos. En aquest darrer període hi ha un decrement de les despeses d’una mitjana del 10% i també un decrement dels ingressos del 8% de mitjana i, per tant, es constata que l’esforç d’estalvi i de racionalització de les despeses, iniciat l’any 2009 i que afecta principalment els epígrafs de personal i d’altres serveis, ha tingut efecte financer l’any 2011, atès que ha contribuït a una reducció del dèficit de la societat. Val a dir, però, que malgrat la contenció de la despesa, la reducció ha afectat la qualitat del producte i els continguts de les emissions, fet que ha repercutit en els ingressos per publicitat, malgrat que aquest no n’ha estat l’únic motiu. En general, els ingressos generats per la mateixa entitat s’han vist reduïts com a conseqüència de la crisi empresarial del Principat, que es trasllada en forma de reducció de despeses en anuncis i campanyes als mitjans de comunicació.

Com a conseqüència d’aquests antecedents en la gestió de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, i malgrat la política de contenció de la despesa que s’ha reflectit financerament l’any 2011 amb una reducció del dèficit de la societat, RTVA, SA es troba en una situació en què no genera ni té recursos suficients per atendre les obligacions a mitjà termini, tal com posa de manifest el fet que el 31 de desembre del 2011 la societat presenta un fons de maniobra i uns fons propis negatius.

Cal fer avinent que l’article 85 de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada estableix que la Junta General d’Accionistes ha d’adoptar l’acord de dissolució de la societat quan el valor del patrimoni net és inferior a la meitat de la xifra del capital social i no ha estat possible posar remei a la situació.

Consegüentment, es fa palès que la continuïtat en l’explotació de la societat està actualment condicionada a la restitució dels fons propis de la societat i a les aportacions que li atorgui el Govern, accionista únic de la companyia, motiu pel qual se sol·licita un crèdit extraordinari de 4.382.879,14 euros per fer-hi front.

D’altra banda, pel que fa a l’exercici 2012 en curs, la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012, en la secció del pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, preveu crèdits de despeses corrents que no són suficients per fer front a les despeses següents:

Despeses de personal en concepte d’indemnitzacions i de les càrregues socials que en deriven, i dels mesos de salari transcorreguts fins al moment de l’extinció de la relació laboral, d’un import de 695.976,91 euros; a despeses de consum de béns corrents i de serveis, per un import de 256.776,79 euros; i a despeses financeres, per un import de 30.018,50 euros en concepte d’interessos bancaris fruit de la tresoreria negativa de la societat.

Quant als crèdits de despeses de consum de béns corrents i de serveis que se sol·licita complementar, són per fer front a la contribució perquè RTVSA continuï sent membre actiu de la Unió Europea de Radiodifusió per tal de seguir aprofitant-ne les sinergies de funcionament, especialment amb el grup de membres procedents dels petits estats d’Europa. També s’ha assumit la cobertura informativa d’esdeveniments com la Copa del món d’esquí femení celebrada a Soldeu i els Jocs olímpics a Londres. Altres despeses imprevistes, durant l’exercici, han estat els desplaçaments a les assemblees de l’UER o altres organismes; la presència a fires; diverses reparacions de maquinària, instal·lacions i equipaments i d’equips informàtics i de vehicles a causa del deteriorament de l’immobilitzat i la contractació de producció externa de continguts, principalment.

Aquesta situació es dóna, per un costat, pel fet que l’import liquidat per la societat fins a la data en concepte d’ingressos patrimonials, que corresponen a ingressos publicitaris, principalment, se situa per sota de l’import previst al pressupost per a l’exercici 2012 i per tant la societat necessita restituir aquest finançament per poder fer front, per l’import equivalent, a les despeses corrents que preveia assumir amb aquests ingressos per tal de vetllar per l’equilibri entre els ingressos i les despeses liquidades, respectivament.

I per l’altre, pel fet que en la fase d’elaboració del programa d’actuació per al 2012 la societat es trobava en un període de transició, marcat per una gestió orientada només a costos amb directrius estrictament de contenció i racionalització de la despesa atesa la seva situació economicofinancera, en espera de poder fixar les bases del model de mitjans audiovisuals públics més eficient i adient per a Andorra. Aquest nou model més eficient de gestió, sobre el qual se sustenta la gestió de la societat des del mes de març del 2012, suposa una reforma profunda de la societat que enguany comporta les despeses corrents esmentades, que són necessàries per assolir els objectius estratègics que determina aquest nou model.
LesLleis.com

Per tot això i amb la voluntat de donar continuïtat i garantir el servei públic que donen els mitjans audiovisuals propietat de l’Estat, a iniciativa de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, el Govern en la sessió del 17 d’octubre del 2012, d’acord amb els articles 23 i 24 de la Llei general de les finances públiques, ha aprovat un crèdit extraordinari per compensar les pèrdues acumulades d’exercicis anteriors, que es xifren en un import total de 4.382.879,14 euros, per tal de restituir el valor del patrimoni net de la societat i així poder amortitzar els deutes a curt termini als quals actualment no pot fer front; i un suplement de crèdit per assumir les despeses en concepte d’extinció de contractes i altres despeses corrents d’un import de 982.772,20 euros.

Aquest crèdit extraordinari i suplement de crèdit han de permetre continuar amb les mesures pertinents per obtenir una gestió eficient dels mitjans audiovisuals públics sense deixar de banda la qualitat dels continguts, i sobretot utilitzar els recursos disponibles d’acord amb el principi de bona gestió (economia, eficiència i eficàcia), amb l’objectiu de no generar pèrdues els propers exercicis i presentar uns comptes equilibrats.

El caràcter d’urgència i de necessitat de la dotació esmentada queda justificat per l’obligació del compliment d’un servei públic amb caràcter essencial, ja que en depèn el bon funcionament dels mitjans audiovisuals públics del Principat d’Andorra.

Vist l’acord de la Junta General d’Accionistes d’RTVA, SA;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 17 d’octubre del 2012;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.