Carregant...
 

Llei General de les Finances Públiques (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 19 de desembre de 1996 ha aprovat la següent:

Llei General de les Finances Públiques

Exposició de motius

I. El transcurs del temps des de l’aprovació, el 2 de desembre de 1983, de la Llei general de les finances públiques ha posat en relleu la conveniència, i fins i tot la necessitat, d’ajustar algunes de les seves normes als nous condicionaments normatius sorgits durant la seva vigència i als resultats d’una experiència d’aplicació de més de deu anys.
LesLleis.com

Per consegüent, els objectius que la present Llei pretén amb caràcter general es poden resumir de la forma següent:

a) Actualitzar el text de la Llei general de les finances públiques, de 2 de desembre de 1983, tenint en compte les normes corresponents de la Constitució, del Reglament del Consell General de 3 de setembre de 1993, del Reglament d’organització i funcionament del Tribunal Constitucional de 16 de desembre de 1994 i d’altres textos normatius amb incidència en la Llei vigent.
b) Aconseguir una sistematització més depurada i una unitat de criteri en el contingut de la Llei.
c) Millorar l’efectivitat de les normes concernents a les despeses públiques i al seu control.
d) Determinar l’aplicació de la Llei general de les finances públiques a les entitats parapúbliques o de dret públic, als comuns i a les societats públiques.


D’altra banda la necessitat de procedir a un control de la gestió dels cabals públics que realitzen els diferents òrgans de l’Estat, aconsella la creació d’un Tribunal de Comptes per tal que d’una manera independent i tècnica supervisi el compliment de l’ordenament jurídic en matèria econòmica per part dels mateixos i en especial les obligacions dimanants de la present llei.

II. Pel que fa a les disposicions generals (capítol I), cal fer atenció a l’enunciat dels supòsits de reserva de llei. Certament, la regulació de la reserva de llei, tant absoluta com relativa, correspon al text constitucional. Ara bé, donat que la Constitució no conté normes que defineixin i concretin dita reserva, sembla important la seva concreció en un text de rang legal.

Es deixa clara la prevalença de les normes de la Llei general de les finances públiques sobre les normes particulars de les entitats parapúbliques o de dret públic -inclosa també, per tant, la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

III. Respecte als drets i les obligacions de les finances públiques (capítol II), cal destacar, en primer lloc, la previsió de la nova categoria dels preus públics, segregada de les taxes. D’altra banda, es regula amb més detall la prescripció, invertint el criteri actual regulador dels efectes de la seva interrupció, en sentit més favorable als administrats.

IV. La matèria dels pressupostos (capítol III) es regula amb la pretensió d’aconseguir la màxima claredat normativa. Es preveuen possibles desenrotllaments dels pressupostos de les entitats parapúbliques o de dret públic, de manera que no siguin discordants amb l’estructura pressupostària de l’Administració general. D’altra banda, s’especifica la classificació per naturalesa econòmica de les despeses per tal d’assolir una homologació de criteris aplicable també als pressupostos comunals d’acord amb la disposició addicional segona. Aquesta homologació, que es refereix només a un aspecte formal dels pressupostos, no ha de produir cap minva del principi d’autogovern dels comuns establert a l’article 79 de la Constitució.

V. Respecte als capítols IV i V, es descriuen i s’especifiquen les funcions de la Intervenció General, d’acord amb el criteri de potenciar una peça clau en l’assoliment de la transparència en l’execució de les despeses a què s’ha al·ludit anteriorment.

VI. La present Llei modifica també la regulació de l’endeutament (capítol VI). S’introdueixen noves modalitats d’endeutament públic que no tenia en compte el text fins ara vigent, com el lliurament de lletres de canvi, pagarés i documents similars.

VII. Finalment, sense incloure cap innovació substancial, respecte al text vigent, en les matèries concernents a la tresoreria i a les responsabilitats, la present Llei completa el contingut normatiu amb tres disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Normes aplicables al règim de les finances públiques

1. El règim de les finances públiques concernint l’Administració general, les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques participades per l’administració general es regeix per aquesta Llei i per altres lleis i disposicions reglamentàries referents a recursos, despeses i pressupostos.

2. Té caràcter supletori el dret comú.

3. Les normes del text articulat de la llei anual del pressupost general concreten i permeten executar per a cada exercici pressupostari els preceptes aplicables.
Article 2. Reserva de llei

Cal aprovar per llei:

a) El pressupost general i les seves modificacions en els supòsits previstos per aquesta Llei.
b) L’establiment, la modificació i la supressió dels tributs i la regulació de llurs elements essencials.
c) El règim de l’endeutament i la fixació, per a cada exercici pressupostari, de la quantitat màxima d’endeutament i de la prestació de garanties mitjançant aval.
d) La creació, la modificació estatutària i l’extinció d’entitats parapúbliques o de dret públic i de societats amb participació de l’administració general.
e) L’adquisició i l’alienació de participacions que comportin l’adquisició o la pèrdua del control en les esmentades societats.
f) El règim del patrimoni i de la contractació pública.
g) La resta de normes relatives a les finances públiques en els casos establerts per la Constitució i les lleis que la despleguen.

Article 3. Entitats parapúbliques o de dret públic

1. Les entitats parapúbliques o de dret públic es regeixen per llurs normes particulars sempre que no siguin contràries a la present Llei o a altres normes amb rang de llei.

2. Aquestes entitats han d’actuar en coordinació amb l’Administració general.

3. La Caixa Andorrana de Seguretat Social és, als efectes de la present Llei, una entitat parapública.
Article 4. Societats públiques

1. Són societats públiques les societats mercantils, la participació en el capital de les quals per part de les entitats constitutives de l’Estat andorrà, siguin generals o parroquials, és majoritària o suficient com per a tenir-ne el control.

2. L’actuació de les societats públiques es desenvolupa d’acord amb les normes del dret privat, sense perjudici de romandre sotmesa al control financer en els termes establerts pels articles 39 i concordants de la present Llei.

Capítol II. Drets i obligacions de les Finances Públiques

Secció 1a. Drets econòmics de les finances públiques

Article 5. Drets econòmics

Són drets econòmics de les finances públiques els crèdits derivats de l’aplicació dels recursos següents:

a) Els tributs.
b) Les transferències procedents de l’exterior a les quals tingui dret l’Estat andorrà.
c) Les rendes procedents dels béns de domini privat o patrimonials.
d) Els preus públics.
e) El producte de l’endeutament.
f) Les indemnitzacions, a favor de les finances públiques, de danys i perjudicis.
g) Les sancions pecuniàries.
h) Els restants recursos que pertanyen legalment a l’Administració general i a les entitats parapúbliques o de dret públic.

Article 6. Gestió

La gestió dels drets econòmics de les finances públiques correspon, segons els casos:

a) Al ministre de Finances.
b) Al cap de Govern per raó dels serveis que en depenen directament i originen ingressos, i als restants ministres en el mateix supòsit.
c) Als presidents dels consells d’administració de les entitats parapúbliques o de dret públic, sense perjudici de la possibilitat de delegació, en termes generals o de forma específica per a determinats drets econòmics, en els respectius directors.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.