LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 23/2013, del 28 de novembre, de dissolució de la Société de développement du tourisme en Andorre


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 28 de novembre del 2013 ha aprovat la següent:

llei 23/2013, del 28 de novembre, de dissolució de la Société de développement du tourisme en Andorre

Exposició de motius

La Société de développement du tourisme en Andorre es va crear per Decret del Consell General el 13 de juliol del 1992 com una societat de responsabilitat limitada de dret francès, sota la denominació de Société de développement du tourisme en Andorre SARL, amb domicili a París. El Govern i el Centre Nacional d’Informàtica d’Andorra van ser autoritzats pel Consell General per constituir la Société de développement du tourisme en Andorre.

En origen la Société de développement du tourisme en Andorre tenia per objectiu assegurar el desenvolupament del turisme al Principat d’Andorra, realitzant tota classe d’operacions industrials, comercials o financeres aptes per al compliment d’aquest objectiu. La creació d’aquesta societat va ser motivada pel trasllat de la Casa d’Andorra a París, o sigui, de l’Oficina de Turisme d’Andorra a París, al nou local de l’avinguda de l’Opéra, número 26, atès que per obtenir el traspàs i el subsegüent arrendament de l’esmentat local comercial va ser necessari justificar que s’hi exerciria una activitat de caràcter comercial, necessària per conservar el valor arrendatari de l’immoble.
LesLleis.com

El 13 de desembre del 2001, el Consell General va aprovar la Llei de dissolució del Centre Nacional d’Informàtica d’Andorra, i va disposar que el Govern se subrogava en totes les relacions jurídiques. D’aquesta manera el Govern va esdevenir l’únic soci de la Société de développement du tourisme en Andorre.

El 20 de setembre del 2007 el Consell General va aprovar la Llei 13/2007, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, com la fórmula o el sistema més adequat per portar a terme les tasques que l’Administració pública assumia en l’àmbit turístic en general, inclosa l’organització de la xarxa d’oficines nacionals i estrangeres que permetés millorar la competitivitat turística del Principat d’Andorra. Des del 2008, any d’inici de les activitats de la societat pública Andorra Turisme, SA, les tasques de la Société de développement du tourisme en Andorre han estat progressivament assumides per Andorra Turisme.

L’11 d’abril del 2012 el Govern va aprovar el nou model de presència d’Andorra en els mercats turístics potencials, i el tancament de les oficines de turisme del Principat a París i Barcelona. Aquest nou model va ser proposat per la societat Andorra Turisme, SA, per optimitzar els recursos econòmics i humans destinats a les oficines de turisme d’Andorra a l’estranger, i per unificar les funcions i accions en totes les àrees comercials, centralitzar l’activitat en un pla comercial únic, i disposar d’un nou equip comercial. Per tot això, ja no hi ha motiu per mantenir en actiu la Société de développement du tourisme en Andorre.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.