Carregant...
 

Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de setembre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA

Exposició de motius

Després de dècades d’intens i sostingut creixement, l’activitat turística és en l’actualitat un dels sectors productius determinants de l’economia andorrana, atès que té un pes específic fonamental en els directament relacionats (hoteleria, restauració, agències de viatges...) i en els altres amb què, de manera indirecta, manté una relació estreta (compres, activitats esportives, oferta cultural...). Aquest desenvolupament turístic és un factor clau perquè Andorra mantingui els nivells de qualitat de vida i benestar desitjables.

La creixent competència de productes i destinacions turístiques obliga totes les institucions i entitats amb competències en el disseny i la implementació de les polítiques i estratègies turístiques a desenvolupar un esforç cada cop més intens per mantenir i, en la mesura que sigui possible, incrementar els seus nivells de competitivitat per mantenir, d’aquesta manera, la seva aportació a l’economia productiva del país.

Efectivament, enfront del model clàssic d’organització pública en turisme que establia les seves competències sobre la base del repartiment bàsic entre les matèries derivades directament de la potestat administrativa (ordenació, inspecció, disciplina, autorització, classificació...) i altres emmarcades en el paraigua conceptual de la promoció turística (publicitat, promoció, assistència a fires...), la realitat del mercat turístic actual ens mostra un nivell de complexitat i d’especialització al qual difícilment es pot donar una resposta adequada amb l’indicat model d’organització pública en turisme.

La globalització del mercat turístic, l’augment d’exigència constant de la demanda turística, l’aparició i consolidació de les noves tecnologies com a canals de comunicació i distribució, la contínua aparició de nous productes i destinacions competidores, l’increment de l’oferta de transport aeri, entre d’altres factors, exigeixen un nou enfocament a l’hora de gestionar la política turística d’una destinació turística.

De manera ineludible, aquest nou enfocament exigeix necessàriament el desenvolupament d’instruments de gestió més àgils i dinàmics a fi de permetre als gestors públics l’adaptació contínua i sistemàtica als canvis i variacions que té un sector tan dinàmic com el turisme i, d’aquesta manera, assolir avantatges competitius que coadjuvin eficientment en el procés de creació i comercialització dels diversos productes que integren les destinacions turístiques, com es va posar en relleu de manera clara en el Pla de màrqueting turístic d’Andorra 2005-2010 elaborat pel Govern amb la participació de totes les entitats i institucions concernides pel desenvolupament turístic d’Andorra.

Per tant és responsabilitat de l’Estat, en un país amb clara vocació turística com és el cas d’Andorra, afrontar aquesta nova realitat del mercat turístic, i desenvolupar els instruments de gestió pública més adequats, d’una banda, per incrementar l’eficiència i la coordinació, tant entre les diverses administracions públiques amb competències en el disseny i la implementació de les polítiques i estratègies turístiques, com entre aquestes i el sector privat; i d’altra banda, facilitar la comercialització entre l’oferta turística del país i la seva demanda turística.

En aquest context, es pot constatar que tots els països i regions en els quals el turisme té un gran pes dins l’economia han desenvolupat en els respectius àmbits d’actuació la posada en marxa d’instruments públics de gestió, els quals, sota diversos models jurídics -societats anònimes, ens de dret públic, organismes autònoms, etc.- permeten dotar-se de l’agilitat i l’eficiència que l’actual mercat turístic requereix, i ensems garanteixen els nivells de control i de seguretat jurídica pels quals tota institució pública ha de vetllar.

Per tot això el Consell General, conscient de la necessitat de prendre les mesures necessàries que ajudin a mantenir la posició de lideratge que Andorra ocupa actualment dins del context mundial, assolit després d’anys d’esforç i d’implicació tant del sector públic com del sector privat del país, creu imprescindible la creació d’un instrument de gestió destinat a aquesta missió, atès que l’actual estructura i les funcions del Ministeri de Turisme han estat àmpliament ultrapassades per la mateixa realitat del mercat turístic nacional i internacional.

Així, la creació d’una societat pública de l’Administració general es manifesta com la fórmula idònia per assolir, d’una banda, els avantatges competitius derivats de la gestió de les diverses matèries relacionades amb l’activitat turística -qualitat, eficiència, màrqueting, innovació, coneixement especialitzat, etc.-, i d’altra banda, la imprescindible vinculació a l’organització pública, el Govern del país, al qual d’acord amb l’article 72 de la Constitució correspon la direcció de la política nacional i internacional d’Andorra en el marc d’aquestes funcions.

La Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, preveu, com una forma privada de gestió de l’empresa pública, la societat pública. D’acord amb l’article 4 d’aquesta Llei, són societats públiques les societats mercantils la participació en el capital de les quals per part de les entitats constitutives de l’Estat andorrà -siguin generals o parroquials- sigui majoritària o suficient per tenir-ne el control; segons el que disposa aquest mateix article 4, l’actuació de les societats públiques es desenvolupa d’acord amb les normes del dret privat, sense perjudici de romandre sotmesa al control financer en els termes establerts per l’article 39 i concordants de la mateixa Llei.

L’estructuració a través d’una societat pública de l’Administració general apareix com la fórmula o sistema més adequat per portar a terme les tasques que l’Administració pública assumeix en l’àmbit turístic en general, inclosa l’organització de la xarxa d’oficines nacionals i estrangeres que permetin millorar la competitivitat turística del Principat d’Andorra, i obtenir més agilitat, flexibilitat, rapidesa i eficiència per la via d’ajustar l’activitat al dret privat i sostreure-la de les rigideses i formalitats més grans que presenta el règim juridicoadministratiu. En tot cas, però, quedaria sotmesa al control financer establert en l’article 39 i concordants de la Llei general de les finances públiques.

L’article 2d) de la Llei general de les finances públiques estableix una reserva de llei que disposa que cal aprovar per llei la creació, la modificació estatutària i l’extinció d’entitats parapúbliques o de dret públic i de societats amb participació de l’Administració general.

Aquest és l’objecte de la present Llei de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.