LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 12/2014, del 26 de juny, de modificació de la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 26 de juny del 2014 ha aprovat la següent:

llei 12/2014, del 26 de juny, de modificació de la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia

Exposició de motius

La posada en pràctica durant aquests gairebé cinc anys de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, ha posat en relleu certes mancances que cal esmenar i completar per complir amb les obligacions internacionals contretes al seu dia, seguint el compromís de cooperació internacional en matèria d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, i per respectar els criteris i la interpretació en constant evolució que dels dits compromisos en fa l’OCDE.

La mancança principal que es proposa solucionar amb aquesta Llei de modificació, consisteix a regular l’omissió de la notificació a la persona concernida de la notícia que l’estat requeridor està duent a terme una investigació que l’afecta.

La realitat ha demostrat que en determinats casos molt concrets, relacionats exclusivament amb la urgència d’obtenir la informació o amb el fet que la investigació quedaria notablement entorpida o fins i tot anul·lada en el cas que la persona concernida sabés que s’està duent a terme aquesta investigació, és necessari imposar el secret de les actuacions.

Es produeix la mateixa necessitat en el cas en què es lliuri a la persona concernida certes parts de la informació continguda en la petició de l’estat requeridor, el coneixement de la qual per part de la persona concernida hauria pogut entorpir substancialment la investigació que s’estava duent a terme i causar perjudicis evidents en l’estat requeridor.

L’interès legítim de l’estat requeridor i de la causa pública havia de permetre en els casos concrets que s’han esmentat abans, decretar el secret total o parcial de les actuacions, però l’interès del ciutadà i el respecte als drets d’oposició a la tramesa d’informació i de recurs per part d’aquest, també han de ser respectats en els aspectes més essencials.

Aquesta Llei, incorpora un segon apartat a l’article 8 que estableix el procediment per mitjà del qual es pot decretar el secret de les actuacions i els principis basats en la proporcionalitat que poden permetre adoptar aquesta decisió, atesa la gravetat de la infracció i l’interès públic que comporta la investigació i la necessitat d’adoptar la mesura perquè no s’entorpeixi la investigació, així com el caràcter provisional que ha de tenir, marcant un període màxim de sis mesos que no pot ser prorrogat ni excedit, i fixant l’obligació de comunicació dels fets a la persona concernida al moment perquè pugui exercir plenament i amb coneixement els drets d’oposició i recurs en relació amb la informació que es troba en el dossier administratiu.

Finalment, i en tant que l’obligació de secret afecta de manera evident al posseïdor de la informació, ja que durant la vigència de la investigació no es pot comunicar l’existència de la sol·licitud a la persona concernida, s’estableix de manera clara aquesta obligació, sense perjudici de les accions legals que el dit posseïdor pot exercitar, i s’instrumenta el sistema de sancions en el cas que s’incompleixi l’obligació de secret esmentada, mitjançant la modificació de l’article 10.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.