LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 1/2017, del 9 de febrer, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum.Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 9 de febrer del 2017 ha aprovat la següent:

llei 1/2017, del 9 de febrer, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum

Exposició de motius

Atès l’atractiu que pot representar un diferencial de preus important per al tràfic il·lícit dels productes del tabac, i el perjudici que aquest fet comporta a l’interès general;

Atesa la necessària transparència en les nostres relacions comercials internacionals, pel que no es poden ignorar les actuacions i fluctuacions dels sistemes impositius dels estats veïns;

Atesa la voluntat política de revisar i ajustar els tipus de gravamen aplicats sobre el tabac de forma progressiva; tot mantenint un diferencial de preus estable amb els països veïns que preservi l’atractiu comercial del mercat andorrà;

Vist l’article 12 de l’Acord entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, del 28 de juny de 1990;

Vista la Llei 11/2014, del 26 de juny, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, que estableix els tipus de gravamen aplicats als productes del tabac;

Vist l’article 2 de la Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985;

Aquesta modificació consta d’un article únic amb els nous tipus de gravamen de les taxes sobre el consum aplicables al tabac, d’una disposició derogatòria i d’una disposició final.
Article únic

Es modifiquen els tipus de gravamen de les taxes sobre el consum, previstos a la Llei 11/2014, del 26 de juny, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, que s’han d’aplicar en les operacions i les quanties expressades en la taula següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.