Carregant...
 

Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea (Text refós per LesLleis.com)


A. Carta del Principat d’Andorra

Luxemburg, 28.VI.1990

Senyors,
LesLleis.com

Tenim l’honor d’adjuntar-vos el texte de l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea i podem confirmar la seva acceptació per part del Principat d’Andorra.

Ús estaríem molt agraïts si volguéssiu confirmar l’acceptació de l’acord per part de la Comunitat Econòmica Europea. Així s’haurà conclòs l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, com ho estipula el texte adjunt.

Rebeu el testimoniatge de la nostra més alta consideració.

Pel Bisbe de La Seu d’Urgell
Copríncep d’Andorra
Pel President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra


Pel Govern d’Andorra


B. Carta de la Comunitat

Luxemburg, 28.VI.1990

Senyors,

Ens complau acusar recepció de la vostra carta en la qual accepteu l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, el texte de la qual és el següent:

Tenim l’honor d’adjuntar-vos el texte de l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea i podem confirmar la seva acceptació per part del Principat d’Andorra.

Ús estaríem molt agraïts si volguéssiu confirmar l’acceptació de l’acord per part de la Comunitat Econòmica Europea. Així s’haurà conclòs l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, com ho estipula el texte adjunt.”

Tenim l’honor de confirmar-vos l’acord de la Comunitat sobre el texte de l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea. L’acceptació d’aquest acord per part de la Comunitat tindrà lloc desprès de l’acompliment dels tràmits interns necessaris a aquest efecte i us serà notificat de conformitat amb el paràgraf 2 de l’article 24 de l’acord.

Rebeu el testimoniatge de la nostra més alta consideració.


En nom
del Consell de les Comunitats Europees

Acord entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra

EL PRINCIPAT D’ANDORRA
i
LA COMUNITAT ECONOMICA EUROPEA,

AMB LA VOLUNTAT d’establir, per a llurs relacions comercials, un règim que substitueixi els règims nacionals actualment en vigor i que respecti l’especificitat de la situació del Principat d’Andorra;

CONSIDERANT que amb motiu dels factors geogràfics, històrics i socio-econòmics, la situació excepcional del Principat d’Andorra justifica un règim particular, sobretot en matèria de franquícies dels drets a la importació, de les taxes sobre la suma d’operacions i dels impostos percebuts en concepte d’importació per part de la Comunitat respecte al Principat d’Andorra en el tràfic de viatgers,

ACORDEN LES DISPOSICIONS SEGÜENTS:
Article 1

Els intercanvis entre la Comunitat Econòmica Europea, d’una banda, i el Principat d’Andorra, de l’altra, es regulen segons les disposicions que figuren més endavant.

Títol I.
Unió duanera

Article 2

S’estableix, entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, una unió duanera pel que fa als productes inclosos en els capítols 25 a 97 del Sistema Harmonitzat, segons les modalitats i condicions que figuren en el títol present.
Article 3

1. Les disposicions del present títol s’apliquen a:

a) les mercaderies produïdes en la Comunitat o en el Principat d’Andorra, incloses les que han estat obtingudes, totalment o parcialment, a partir de productes de procedència de països tercers que es troben en lliure pràctica en la Comunitat o en el Principat d’Andorra;
b) les mercaderies en procedència de països tercers que es troben en lliure pràctica en la Comunitat o en el Principat d’Andorra.


2. Són considerats com a mercaderies en lliure pràctica en la Comunitat i en el Principat d’Andorra els productes de procedència de països tercers, pels quals s’han dut a terme les formalitats d’importació i han estat recaptats els drets de duana i taxes amb efectes equivalents exigibles, i que no han gaudit d’una restitució total o parcial d’aquests drets o d’aquestes taxes.
Article 4

Les disposicions del present títol s’apliquen també a les mercaderies obtingudes en la Comunitat o en el Principat d’Andorra, en la fabricació de les quals han estat utilitzats productes de procedència de països tercers que no estaven en lliure pràctica ni a la Comunitat ni en el Principat d’Andorra. L’admissió de les dites mercaderies en benefici d’aquestes disposicions es troba tanmateix subordinada a la percepció, en la part contractant d’exportació, dels drets de duana fixats, en la Comunitat, pel que fa als productes de països tercers utilitzats en llur fabricació.
Article 5

Les parts contractants s’abstenen d’introduir entre elles nous drets de duana a la importació i exportació o les taxes que tinguin un efecte equivalent, i d’augmentar aquelles que s’aplicaven en llurs relacions comercials mútues l’1 de gener de 1989.
Article 6

1. Els drets de duana a la importació així com les taxes que tinguin efectes equivalents en vigor entre la Comunitat i el Principat d’Andorra es suprimeixen en les condicions previstes en els paràgrafs 2 i 3.

2. El Principat d’Andorra suprimeix, l’1 de gener de 1991, els drets de duana i les taxes que tenen un efecte equivalent aplicables a les importacions que provenen de la Comunitat.

3. a) A partir de l’1 de gener de 1991, la Comunitat, exceptuant el Regne d’Espanya i la República Portuguesa, suprimeix els drets de duana i les taxes d’efecte equivalent que es poden aplicar a les importacions que provenen del Principat d’Andorra.
b) A partir de l’1 de gener de 1991, el Regne d’Espanya i la República Portuguesa apliquen respecte al Principat d’Andorra els mateixos drets de duana que els que ambdós països podien aplicar respecte a la Comunitat tal com estava composta el 31 de desembre de 1985.
c) Pel que fa als productes agrícoles transformats que afecten els capítols 25 a 97 del sistema harmonitzat tractats en el Reglament (CEE) núm. 3033/80, les disposicions dels punts a) i b) anteriors s’apliquen als drets de duana que constitueixen l’element fix de la imposició prevista a la importació d’aquests productes a la Comunitat, en procedència del Principat d’Andorra; l’element mòbil previst per aquest reglament continua aplicant-se.
d) Per derogació als punts a), b) i c), s’exoneren dels drets de duana, a partir de l’1 de gener de 1991, les importacions que gaudeixen de les disposicions relatives a la franquícia fiscal en el marc del tràfic del viatgers al qual fa referència l’article 13.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.